Z dziejów emigracji rosyjskiej w Polsce – publicystyka Michaiła Arcybaszewa

Patryk Witczak

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy


Abstrakt

In article was analized emigration’s journalism of Artsybashev from journal “Za svobodu!”. Journalism takes a very important place in the works of Mikhail Artsybashev. The writer witnessed historic changes in Russia of the early 20th century and emigration period and condition of Russian culture and literaturę in Russia and emigration. In his many works included a great number
of valuable comments and insightful analysis of the processes taking place on the territory of the decaying Russian Empire.


Słowa kluczowe:

Mikhail Artsybashev, Russian emigration, Russian literature in Poland, journalism


Arcybaszew Michaił. 1920. Sanin. tłum. St. L. Warszawa.
Arcybašev Mihail. 2006. Zapiski pisatelâ. Dʹâvol. Moskva: NPK „INTELVAK” [Арцыбашев Михаил. 2006. Записки писателя. Дьявол. Москва: НПК „ИНТЕЛВАК”].
Białokozowicz Bazyli. 1996. Marian Zdziechowski i Michaił Arcybaszew. W: Studia Rossica III. Literatura rosyjska na emigracji. Współcześni pisarze rosyjscy w Polsce. Frazeologia i frazeografia. Red. Skrunda W., Zmarzer W. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego: 17–33.
Brzykcy Jolanta. 2014. Ekstaza w świecie umiaru. O systemie estetycznym Władysława Chodasiewicza. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika.
Davydov Ûrij. 1990. Savinkov Boris Viktorovič,on že V. Ropšin. Beglye zametki vmesto akademičeskogo predisloviâ. W: Savinkov Boris. Vospominaniâ terrorista. Konʹ belyj. Konʹ voronoj. Moskva: Politizdat: 3–18 [Давыдов Юрий. 1990. Савинков Борис Викторович, он же В. Ропшин. Беглые заметки вместо академического предисловия. W: Савинков Борис. Воспоминагия террориста. Конь белый. Конь вороной. Москва: Политиздат: 3–18].
Dobieszewski Janusz. 1999. Filozoficzność emigracji. W: Studia Rossica VII: W kraju i na obczyźnie. Literatura rosyjska XX w. Red. Skrunda W. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego: 27–40.
Gippius Zinaida. 2006. Literaturnaâ zapisʹ. W: Arcybašev Mihail. Zapiski pisatelâ. Dʹâvol. Moskva: NPK „INTELVAK”: 712–716 [Гиппиус Зинаида. 2006. Литературная запись. W: Арцыбашев Михаил. Записки писателя. Дьявол. Москва: НПК „ИНТЕЛВАК”: 712–716].
Ndiaye Iwona. 2007. Misja literatury emigracyjnej („pierwsza fala” emigracji rosyjskiej). „Acta Polono-Ruthenica” nr 12: 77–95.
Obłąkowska-Galanciak Iwona. 1996. Из истории русской эмиграции (Таверна поэтов – Варшава 1921–1925). W: Studia Rossica III: Literatura rosyjska na emigracji. Współcześni pisarze rosyjscy w Polsce. Frazeologia i frazeografia. Red. Skrunda W., Zmarzer W. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego: 77–82.
Prokopov Timofej. 2006. Kommentarii. W: Arcybašev Mihail. Zapiski pisatelâ. Dʹâvol. Moskva: NPK „INTELVAK”: 741–789 [Прокопов Тимофей. 2006. Комментарии. W: Арцыбашев Михаил. Записки писателя. Дьявол. Москва: НПК „ИНТЕЛВАК”: 741–789].
Rozinskaâ Olʹga. 1996. Russkaâ literaturnaâ èmigraciâ v mežvoennoj Polʹše. W: Studia Rossica III: Literatura rosyjska na emigracji. Współcześni pisarze rosyjscy w Polsce. Frazeologia i frazeografia. Red. Skrunda W., Zmarzer W. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego: 83–90 [Розинская Ольга. 1996. Русская литературная эмиграция в межвоенной Польше. W: Studia Rossica III: Literatura rosyjska na emigracji. Współcześni pisarze rosyjscy
w Polsce. Frazeologia i frazeografia. Red. Skrunda W., Zmarzer W. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Rusycystyki UW: 83–90].
Sielicki Franciszek. 1996. Pisarze rosyjscy początku XX wieku w Polsce międzywojennej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
Struve Gleb. 1996. Russkaâ literatura v izgnanii. Pariž–Moskva: Russkij putʹ [Струве Глеб. 1996. Русская литература в изгнании. Париж–Москва: Русский путь].
Zdziechowski Marian. 1934. Od Petersburga do Leningrada. Wilno.
Pobierz


Opublikowane
2018-10-05

Cited By /
Share

Witczak, P. (2018). Z dziejów emigracji rosyjskiej w Polsce – publicystyka Michaiła Arcybaszewa. Acta Polono-Ruthenica, 2(XXII), 37–47. https://doi.org/10.31648/apr.1323

Patryk Witczak 
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy