Kształtowanie się idei narodowej w literaturze białoruskiej XIX wieku

Joanna Wasiluk

BiałystokAbstrakt

The article is about shaping of the national idea in the period of forming the new Byelorus-
sian literature (XIX century). Mainly the role of folklore in this process is taken into consideration.
Studying the literary legacy of the member of Filomaci and Filareci association Jan Czeczot there
is analysis of Lithuanian contribution of the Byelorussian literature into Byelorussian renaissance
(W. Konan). The most important book of the representative of Byelorussian trend Jan Barszczew-
ski called Szlachcic Zawalnia albo Białoruś w opowiadaniach fantastycznych is examined.The
contribution into the development of the Byelorussian national idea of Franciszk Bahuszewicz,
the author of preface to Dudka białoruska manifesto of Byelorussian renaissance is emphasized.
His composition becomes the impulse to the further development of Byelorussian literature and to
the forming of the Byelorussian national idea.
Статут Вялікага Княства Літоўскага 1588, Тэксты. Даведнік, Каментарыі. 1989. Мiнск.

Конан У. 2000. Беларуская нацыянальная ідэя: традыцыі, сучасныя праблемы, прагнозы. W Беларуская нацыянальная ідэя. Матэрыялы навукова-тэарэтычнай канферэнцыі. Мiнск.

Астапенка A. 2003. Нацыянальная ідэя ў сучасным свеце. Мiнск.

Хаўстовіч M. 1992. Ян Баршчэўскі і літаратурна-грамадскі рух на Беларусі ў 30 – 40-я гг. ХІХ ст., [у:] Шляхамі стагодзяў. Мiнск.

Конан У. 2010. Гісторыя эстэтычнай думкі Беларусі, у 3-х тамах. Мiнск.

Уладыкоўская Л.М. 2009. Духоўныя ідэалы ў сучаснай культуры Беларусі і каштоўнасці глабалізму. Мiнск.

Яскевич А.С. 1987. Становление белорусской художественной традиции. Минск.

Лiцвiнка B. 1993. Самабытнасць беларускага фаьклору і яго месца ў нацыянальным Адраджэнні. W Беларусіка – Albaruthenica. Мiнск.

Філаматы і філарэты. Зборнік. 1988. Мiнск.

Чачот Я. 1989. Наваградскі замак. Мiнск.

Спевы пра даўніх ліцьвінаў да 1434 года Яна Чачота 1842-1844 гадоў, Гісторычны эпас беларусаў. 2004. Мiнск.

Баршчэўскі Я. 1990. Шляхціц Завальня або Беларусь у фанастычных апавяданнях. Мiнск.

Каваленка B.A. 1975. Вытокі. Уплывы. Паскоранасць, Мінск.

Падбярэскі P. 2003. Беларусь і Ян Баршчэўскі. W Пачынальнікі. Мiнск.

Хаўстовіч M. 2001. Гісторыя беларускай літаратуры 30 – 40-х гг. ХІХ ст, Мінск Мiнск.

Латышонак A. 2009. Нацыянальнасць – Беларус. Вільня.

Заняпад і адраджэнне. Беларуская літаратура ХІХ стагоддзя. 2001. Мiнск.

Кісялёў Г. 2009. Сейбіты вечнага. Мiнск.

Мальдзіс A. 2007. Выбранае. Мiнск.

Багушэвіч Ф. 2001. Творы. Мiнск.

Лойка A. 1989. Гісторыя беларускай літаратуры. Дакастрычніцкі перыяд. Мiнск.

Гарэцкi M. 1992. Гісторыя беларускае літаратуры. Мiнск.

Багдановіч M. 1968. Збор твораў у 3-х тамах. Мiнск.

Жураўлёў В.П. 2000. У пошуку духоўных ідэалаў. Мiнск.

Уладыкоўская-Канаплянік Л. 2000. Акварэлі любові. Мiнск.

Mickiewicz Adam. 1955. Dzieła. Warszawa: Czytelnik.
Pobierz


Opublikowane
2012-12-01

Cited By /
Share

Wasiluk, J. (2012). Kształtowanie się idei narodowej w literaturze białoruskiej XIX wieku. Acta Polono-Ruthenica, 1(XVII), 51–67. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/2261

Joanna Wasiluk 
Białystok