Czy partnerstwo Polski i Rosji jest platformą do kontaktów i współpracy gospodarczej?

Is the partnership of Poland and Russia a platform for contacts and economic cooperation?

Izabela Zabielska

University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Roman Kisiel
Abstrakt

Partnership creates a basis for relations and connections (including between states, cross-border and interregional), enabling the development of contacts and comprehensive economic and non-economic cooperation. This role is performed in its various forms and on a different basis. The article presents the partnership (including the economic one) that is being implemented between Poland and Russia, its scope, stages of development and the existing tariff, non- and par-tariff barriers in trade. The analysis shows that currently the Polish-Russian partnership is selective in nature and is subject to a high degree of uncertainty as a result of political decisions.


Słowa kluczowe:

partnership, economic relations, economic cooperation, Poland-Russia


BIELEŃ, S. (RED.). (1995), POLSKA-ROSJA. CZAS PRZEWARTOŚCIOWAŃ. WARSZAWA.   Google Scholar

BOŻYK, P. (RED.). (2004), STOSUNKI GOSPODARCZE POLSKA-ROSJA W WARUNKACH INTEGRACJI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ. WAR-SZAWA.   Google Scholar

CHEVERTON, P. (2001), ZARZĄDZANIE KLUCZOWYMI KLIENTAMI. KRAKÓW.   Google Scholar

EUROPEJSKA POLITYKA SĄSIEDZTWA. HTTPS://WWW.EUROPARL.EUROPA.EU/REGDATA/ETUDES/FICHES_TECHNIQUES/ 2013/ 060504/04A_FT(2013)060504_PL.PDF (DOSTĘP DN. 20.01.2021).   Google Scholar

FRĄTCZAK-MÜLLER, J./MIELCZAREK-ŻEJMO, A. (2014), CROSS-BORDER PARTNERSHIPS – INSTITUTIONS IN INITIATING SOCIAL NETWORKS (BASED ON THE EUROREGION SPREE-NIESSE-BOBER). IN: OPUSCULA SOCIOLOGICA, 3 (9), 43-56.   Google Scholar

GRETA, M./LEWANDOWSKI, K. (2008), THE SIGNIFICANCE OF EUROREGIONS IN THE PROCESS OF ACHIEVING SOCIAL AND ECONOMIC COHESION IN THE EUROPEAN UNION. IN: STANISŁAWSKI, R./GRETA, M./MACIASZCZYK, A. (EDS.), STRUC-TURAL FUNDS FOR THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE LODZ REGION IN THE PERSPECTIVE OF EXPERIENCES OF POLISH REGIONS. ŁÓDŹ, 213-225.   Google Scholar

ISKRA, W. (2004), POLSKA-ROSJA-UNIA EUROPEJSKA. RELACJE EKONOMICZNE. WARSZAWA.   Google Scholar

JAKIMOWICZ, R. (2000), ZARYS STOSUNKÓW POLSKO-ROSYJSKICH W LATACH 1992-1999. W: STUDIA I MATERIAŁY POLSKA FUNDACJA SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH: 23.WARSZAWA, 1-21.   Google Scholar

JAŃCZAK, J. (2015), THE “FORGOTTEN BORDER” BETWEEN POLAND AND THE KALININGRAD OBLAST. DE AND RE-BOUNDARIZATION OF THE RUSSIA-EU NEIGHBORHOOD. IN: CROSS-BORDER REVIEW, 25-47.   Google Scholar

KIKLEWICZ, A. (2017), POLSKA – ROSJA: WZAJEMNE WARTOŚCIOWANIE (NA PODSTAWIE ANALIZY KORPUSOWEJ). IN: PRZE-GLĄD WSCHODNIOEUROPEJSKI. VIII/2, 343-357.
Crossref   Google Scholar

KUKUŁKA, J. (1998), TRAKTATY SĄSIEDZKIE POLSKI ODRODZONEJ. WROCŁAW.   Google Scholar

KUŹNIAR, R. (1991), NOWA POLSKA POLITYKA ZAGRANICZNA. IN: SPRAWY MIĘDZYNARODOWE. 10, 7-26.   Google Scholar

ŁACH, H. (2011), POLSKO-ROSYJSKA GRANICA PAŃSTWOWA W DRODZE DO SCHENGEN. IN: ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ WOJSK LĄDOWYCH IM. GEN. T. KOŚCIUSZKI. 3 (161), 97-122.   Google Scholar

ŁOŚ-NOWAK, T. (2006), STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE. TEORIE – SYSTEMY – UCZESTNICY. WROCŁAW.   Google Scholar

MADEJ, Z. (2004), MODELE POLSKIEJ POLITYKI GOSPODARCZEJ WOBEC ROSJI W WARUNKACH INTEGRACJI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ. W: BOŻYK, P. (RED.), STOSUNKI GOSPODARCZE POLSKA-ROSJA W WARUNKACH INTEGRACJI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ. WARSZAWA, 185-192.   Google Scholar

MENKISZAK, M./PIOTROWSKI, M. A. (2002), POLSKA POLITYKA WSCHODNIA. W: KUŹNIAR, R./SZCZEPANIK, K. (RED.), POLITYKA ZAGRANICZNA RP 1989-2002. WARSZAWA, 214-275.   Google Scholar

POLSKA W ROSJI (2021), POLSKA W ROSJI. INFORMATOR EKONOMICZNY. SERWIS RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ HTTPS://WWW.GOV.PL/WEB/ROSJA/INFORMATOR-EKONOMICZNY [DOSTĘP 21.01.2021].   Google Scholar

ROCZNIKI (2019), ROCZNIKI STATYSTYCZNE HANDLU ZAGRANICZNEGO ZA ODPOWIEDNIE LATA (DO 2019 R.). WARSZAWA.   Google Scholar

ROZPORZĄDZENIE (1999), ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1083/2006 Z DNIA 11 LIPCA 2006 R. USTANAWIAJĄCE PRZE-PISY OGÓLNE DOTYCZĄCE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPO-ŁECZNEGO ORAZ FUNDUSZU SPÓJNOŚCI I UCHYLAJĄCE ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1260/1999.   Google Scholar

ROZPORZĄDZENIE (2013), ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1299/2013 Z DNIA 17 GRUD-NIA 2013 W SPRAWIE PRZEPISÓW SZCZEGÓŁOWYCH DOTYCZĄCYCH WSPARCIA Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH CELU „EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA”. DZ.U. L 347 Z 20.12.2013, 259-280.   Google Scholar

STUDZIŃSKA, D. (2019), WYBRANE ASPEKTY TRANSFORMACJI FUNKCJI I STOPNIA PRZENIKALNOŚCI GRANICY POLSKO-ROSYJSKIEJ. W: PRZEGLĄD GEOGRAFICZNY. 91 (4), 553-571.
Crossref   Google Scholar

SZMIGIEL-RAWSKA, K./DOŁZŁASZ, S. (2012), TRWAŁOŚĆ WSPÓŁPRACY PRZYGRANICZNEJ. WARSZAWA.   Google Scholar

SZROMNIK, A. (2006). PARTNERSTWO MARKETINGOWE W REGIONIE. PROBLEMY TEORETYCZNO-KONCEPCYJNE. W: ZESZYTY NAUKOWE. 694, -18.   Google Scholar

SZROMNIK, A. (2008), MARKETING TERYTORIALNY. WARSZAWA.   Google Scholar

WNIOSEK (2018A), WNIOSEK ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY W SPRAWIE PRZEPISÓW SZCZEGÓŁOWYCH DOTYCZĄCYCH CELU „EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA” (INTERREG) WSPIERANEGO W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ INSTRUMENTÓW FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO Z DNIA 29.5.2018 R. COM(2018) 374 FINAL.   Google Scholar

WNIOSEK 2018B), WNIOSEK ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY USTANAWIAJĄCE INSTRUMENT SĄSIEDZTWA ORAZ WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ I ROZWOJOWEJ Z DNIA 14.6.2018 COM(2018) 460 FINAL.   Google Scholar

ZABIELSKA, I. (2010), ZNACZENIE POLSKO-ROSYJSKIEGO SĄSIEDZTWA W ROZWOJU GOSPODARCZYM WARMII I MAZUR. [ROZPRAWA DOKTORSKA]. OLSZTYN.   Google Scholar

ZABIELSKA, I. (2013), TRANSGRANICZNA WSPÓŁPRACA REGIONÓW. W: KISIEL, R./WOJARSKA, M. (RED.), WYBRANE ASPEKTY ROZWOJU REGIONALNEGO. OLSZTYN, 75-89.   Google Scholar

ZABIELSKA, I./ZIELIŃSKA-SZCZEPKOWSKA, J./KISIEL, R. (2017), THE DEVELOPMENT OF CROSS - BORDER RELATIONS IN RURAL AREAS (ON THE EXAMPLE OF LOCAL BORDER TRAFFIC). IN: RAUPELIENE, A. (ED.), THE 8TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE: RURAL DEVELOPMEN: BIOECONOMY CHALLENGES 23-24TH NOVEMBER, ABSTRACTS BOOK. KAUNAS, 341-342.   Google Scholar

ZABIELSKA, I. (2020). COOPERATION, PARTNERSHIP AND INTEGRATION IN THE CROSS-BORDER AREA: THE ROLE OF BORDERS AND CROSS-BORDER COOPERATION. IN: EKONOMIA I PRAWO. 19 (3), 569-583.
Crossref   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
31.12.2021

Cited By /
Share

Zabielska, I., & Kisiel, R. (2021). Czy partnerstwo Polski i Rosji jest platformą do kontaktów i współpracy gospodarczej? Is the partnership of Poland and Russia a platform for contacts and economic cooperation?. Przegląd Wschodnioeuropejski, 12(2), 167–178. https://doi.org/10.31648/pw.6871

Izabela Zabielska 
University of Warmia and Mazury in Olsztyn
Roman Kisiel