Pozycja Polski na ścieżce inwestycyjno-rozwojowej na tle wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej

Wiesława Lizińska

University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Roman Kisiel

University of Applied Sciences in Elbląg


Abstrakt

The concept of linking the position of a country in terms of inward and outward direct foreign investments and its economic development is the concept of the investment and development path - IDP (The Investment Development Path). The aim of the paper is an attempt to assess the development situation of the Polish economy against the background of selected economies of Central and Eastern Europe, in accordance with the above-mentioned concept. The analysis covers the years 1995–2020 and uses data from UNCTAD and the World Bank. On the basis of changes in the values of NOIP indicators and GDP per capita, it was found that in the case of Hungary and the Czech Republic, identification of the transition to one of the most significant stages on the investment and development path, which is stage III, is not difficult. However, it is debatable to identify the period in which Poland entered such a stage of development. This is due to, inter alia, from the low level of foreign direct investment.


Słowa kluczowe:

foreign direct investment, investment development path, Poland, Central and Eastern Europe, economic devel-opment


ADLER, M./STEVENS, G.V.G. (1974), The trade effects of direct investment. In: Journal of Finance. 29(2), 655-676.
Crossref   Google Scholar

BOJAR, E. (2001), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w obszarach słabo rozwiniętych. Warszawa.   Google Scholar

BUCKLEY, P. J. | CASTRO, F. B. (1998), The investment development path: The case of Portugal. In: Transna-tional Corporations. 7 (1), 1-15.   Google Scholar

DUNNING, J. H. (1980), Toward an Eclectic Theory of International Production: Some Empirical Tests. In: Jour-nal of International Business Studies. 1, 9-31.
Crossref   Google Scholar

DUNNING, J. H. (1981), Explaining the International Direct Investment Position of Countries: Towards a Dy-namic or Development Approach. In: Welwirtschaftliches Archiv. 117, 30-64.
Crossref   Google Scholar

DUNNING, J. H. | NARULA, R. (1993), Transpacific foreign direct investment and the investment development path: the record assess. Maastricht.   Google Scholar

DUNNING, J. H. | NARULA, R. (1996), Foreign Direct Investment and Governments: Catalysts for Economic Restructuring. London – New York.   Google Scholar

DURÁN, J. J. | UBEDA, F. (2001), The Investment Development Path: A New Empirical Approach and Some Theoretical Issues. In: Transnational Corporations. 10 (2), 1-34.   Google Scholar

DURAN, J. J. | UBEDA, F. (2005), The investment Development Path of Newly Developed Countries. In: Interna-tional Journal of the Economics of Business. 12 (1), 123-137.
Crossref   Google Scholar

GORYNIA, M. | NOWAK, J. | TRĄPCZYŃSKI, P. et al. (2019), Ścieżka rozwoju inwestycji zagranicznych Polski – Próba syntezy. W: Optimum. Economics Studies. 2 (96), 18-36.
Crossref   Google Scholar

GORYNIA, M. | NOWAK, J. | WOLNIAK, R. (2010), Foreign Direct Investment in Central and Eastern Europe: The IDP Trajectories of Selected Countries. In: Poznań University of Economics Review. 1 (10), 5-26.   Google Scholar

GWIAZDA, A. (1998), Globalizacja i regionalizacja gospodarki światowej. Toruń.   Google Scholar

JAWOREK, M. (2006), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w prywatyzacji polskiej gospodarki. Toruń.   Google Scholar

KARASZEWSKI, W. (2004), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Polska na tle świata. Toruń.   Google Scholar

KISIEL, R. | GRASZKIEWICZ, K. (2018), Atrakcyjność inwestycyjna a napływ bezpośrednich inwestycji zagra-nicznych (na przykładzie wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej). W: Przegląd Wschodnioeu-ropejski. 9 (1), 33-48.
Crossref   Google Scholar

KŁYSIK-URYSZEK, A. (2012), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne przedsiębiorstw działających w Polsce – wstępne wyniki badań. W: Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego. 31, 631-643.   Google Scholar

KOJIMA, K. (2000), The „flying geese” model of Asian economic development: origin, theoretical extension, and regional policy implications. In: Journal of Asian Economics. 11(4), 375-401.
Crossref   Google Scholar

KOLA, M. | KUZEL M. (2007), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich przedsiębiorstw na gruncie ścieżki inwestycyjno-rozwojowej. W: Karaszewski, W. (red.), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w budowaniu potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów. Toruń, 171-202.   Google Scholar

KUZEL, M. (2017), The IDP: Evidence from Poland and other countries of the Visegrád group. In: Journal of East-West Business. 23(1), 1-40.
Crossref   Google Scholar

LIN, A. (1995), Trade effects of foreign direct investment. Evidence for Taiwan with Four ASEA Countries. In: Weltwirtschaftliches Archiv. 4, 737-747.
Crossref   Google Scholar

LIZIŃSKA, W. (2012), Klimat inwestycyjny jako czynnik bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce (stu-dium na poziomie układów terytorialnych). Olsztyn.   Google Scholar

LIZIŃSKA, W. | MARKS-BIELSKA, R. (2014), Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych a rozwój gospo-darczy Polski. W: Ekonomista. 5, 707-731.   Google Scholar

MĄCZYŃSKA, E. (1999), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Światowe i lokalne czynniki dynamizujące. W: Ekonomista. 1-2, 87-107.   Google Scholar

NARULA, B. (1996), Multinational Investment and Economic Structure. Globalisation and Competitiveness. Routledge, London – New York.   Google Scholar

NARULA, R., | GUIMON, J. (2010), The investment development path in a globalized world: implications for Eastern Europe. In: Eastern Journal of European Studies. 1 (2), 5-19.   Google Scholar

OZAWA, T. (1992), Foreign direct investment and economic development. In: Transnational Corporations. 1(1), 27-54.   Google Scholar

PAKULSKA, T. | PONIATOWSKA-JAKSCH, M. (2004), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie Środkowo-Wschodniej. Koncentracja kapitału zagranicznego w Polsce. Warszawa.   Google Scholar

STAWICKA, M. (2008), Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w zmniejszaniu dysproporcji rozwojowych nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej. W: Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. 13, 295-305.   Google Scholar

The World Bank. United Nations Population Division (raporty opublikowane w latach 1996-2021).   Google Scholar

WITKOWSKA, J. (1996), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie Środkowowschodniej: próba interpre-tacji na gruncie teorii bezpośrednich inwestycji zagranicznych i teorii integracji. Łódź.   Google Scholar

World Investment Report. UNCTAD, Geneva (raporty opublikowane latach 1996-2021).   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
08.01.2023

Cited By /
Share

Lizińska, W., & Kisiel, R. (2023). Pozycja Polski na ścieżce inwestycyjno-rozwojowej na tle wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Przegląd Wschodnioeuropejski, 13(2), 68–80. https://doi.org/10.31648/pw.8449

Wiesława Lizińska 
University of Warmia and Mazury in Olsztyn
Roman Kisiel 
University of Applied Sciences in Elbląg