The Formation of the Identity of Child with the Mental Disability in the Educational Process

Barbara Rozen

Katedra Katechetyki i Pedagogiki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn


Abstract

The formation of the identity of child with the mental disability in the educational process is the second part of the paper, which purpose is the approximation of the fundamental truth about the person with mental disability. The realization of this truth is the task of the education. The task of the educator is to help to every child to discover and experience its dignity and to recognise its identity. The man experiences and develops himself through the relations with people and existential situations. The child with the mental disability can grow up like another children but it needs proper stimulations and good conditions to the comprehensive activity during the whole educational process. There is a very important thing to overcome the hindrances and difficulties in the educational process. The necessity of the overcoming is included in the nature of the man. The realization of this need has the influence on the proper mental activity of child. The children with the mental disability have the same psychological stages like another children. After childhood and adolescent period the child becomes adult. It is necessary to help to him in selecting of proper dress, behaviour, playing and activity in this age. The growing of independence is a very important process for the future identity. The fundamental role plays the family. If the participation in the social life completes the proper educational influence of the family, the child will experience abundance of its personality, value of life and happiness of its being.


Keywords:

mental disability, child, education, educational process, learning, development


„Rodzina a integracja osób niepełnosprawnych w dzieciństwie i wieku dorastania. Wnioski międzynarodowego kongresu zorganizowanego przez Papieską Radę ds. Rodziny. 2-4 grudnia 1999”, Światło i Cienie 3 (2006).

Aceti E., „Rośniemy razem. Przewodnik dla nauczycieli i wychowawców”, Kraków 2000.

Adamski F., „Znaczenie wychowania w rodzinie dla rozwoju osobowego dziecka”, w: F. Adamski (red.), „Miłość. Małżeństwo. Rodzina”, Kraków 1985.

Augustyn J., „Poznaj siebie i bliźniego. O wychowaniu dzieci, więziach rodzinnych i małżeńskich oraz uzdrowieniu z poczucia krzywdy”, Kraków 2000.

Brearley G., „Czynniki oddziałujące na rozwój osoby, życie seksualne i stosunki społeczne ludzi niepełnosprawnych we wczesnym okresie życia”, Światło i Cienie 2 (2001).

Dykcik W., „Zakres i przedmiot zainteresowań pedagogiki specjalnej”, w: W. Dykcik (red.), „Pedagogika specjalna”, Poznań 2001.

Dziewiecki M., „Odpowiedzialna pomoc wychowawcza”, Radom 1999.

Dziewiecki M., „Wychowanie w dobie ponowoczesności”, Kielce 2002.

Gałczyńska W., „Pomoce wizualne w katechizacji specjalnej”, Katecheta 5 (1969).

Grzywak-Kaczyńska M., „Psychologia dla każdego”, Warszawa 1975.

Jagiełło A., „Życie uczuciowe człowieka”, w: J. Makselon (red.), „Psychologia dla teologów”, Kraków 1990.

Jan Paweł II, Encyklika >>Laborem exercens<<”, w: „Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II”, t. I, Kraków 1996.

Kornas-Biela D., „Wczesna pomoc psychopedagogiczna rodzinie dziecka z upośledzeniem umysłowym”, Światło i Cienie 4 (2001).

Kosakowski C., „Droga do godności…”, Światło i Cienie 2 (2000).

Krawiecka K., „Ekspresja plastyczna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w aspekcie jego tożsamości”, w: M. Dycht, L. Marszałek (red.), „Wobec odmienności? Pedagogiczne konotacje”, Warszawa 2008.

Lausch K.M., „Katecheza przedkomunijna osób głębiej upośledzonych umysłowo”, Warszawa 1990.

Lausch K.M., „Teoretyczne podstawy katechizacji osób głębiej upośledzonych umysłowo”, Warszawa 1987.

Lausch-Żuk J., „Dzieci głębiej upośledzone umysłowo”, w: I. Obuchowska (red.), „Dziecko niepełnosprawne w rodzinie”, Warszawa 1999.

Lausch-Żuk J., „Pedagogika osób z umiarkowanym, znacznym i głębokim upośledzeniem umysłowym”, w: W. Dykcik (red.), „Pedagogika specjalna”, Poznań 2001.

Mieszkowicz M., „Konstruowanie sytuacji wychowawczych sprzyjających rozwojowi społecznemu dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym”, w: M. Piszczek (red.), „Przewodnik dla nauczycieli uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym i umiarkowanym”, cz. I, Warszawa 2001.

Minczakiewicz E.A., „A kiedy będę duży…”, Bardziej Kochani 4 (2004).

Nagórka A., „Dorośli? Wywiad z Halina Czechowską, mamą 37-letniej córki upośledzonej umysłowo”, Światło i Cienie 1 (1994).

Nartowska H., „Kształcenie specjalne. Trudności specjalne w uczeniu się”, w: W. Pomykało (red.), „Encyklopedia pedagogiczna”, Warszawa 1993.

Obuchowska I., „Dzieci upośledzone umysłowo w stopniu lekkim”, w: I. Obuchowska (red.), „Dziecko niepełnosprawne w rodzinie”, Warszawa 1999.

Pąk J., „Trudności osób niepełnosprawnych w znalezieniu pracy i zatrudnieniu”, Światło i Cienie 3 (1999).

Pielasińska W., „Ekspresja jako wartość i potrzeba”, Warszawa 1983.

Rozen B., „Edukacja religijna osób z niepełnosprawnością intelektualną. Studium pedagogiczno-religijne”, Olsztyn 2008.

Sekuradzki A., „Praca dla osób dorosłych z upośledzeniem umysłowy”, Światło i Cienie 3 (1999).

Sobolewska A., „Tajemnica muminków”, Światło i Cienie 4 (1994).

Vanier J., „Mężczyzną i niewiastą stworzył ich do życia w prawdziwej miłości”, Kraków 1987.

Wolscy D. i A., „Godność osoby z niepełnosprawnością intelektualną”, Światło i Cienie 2 (2000).

Wolska D., „Jak pomóc osobie upośledzonej umysłowo wejść w dorosłe życie?”, Światło i Cienie 1 (1999).

Wolska D., „Znaczenie aktywności zawodowej w życiu osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym”, Światło i Cienie 3 (1999).

Published
2011-12-31

Cited by

Rozen, B. (2011). The Formation of the Identity of Child with the Mental Disability in the Educational Process. Studia Warmińskie, 48, 179–196. https://doi.org/10.31648/sw.294

Barbara Rozen 
Katedra Katechetyki i Pedagogiki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn