Problemy odbioru i odbiorcy w pracach Jurija Łotmana. Część 1

Bogusław Żyłko

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi


Abstrakt

The article presents Yuri Lotman’s reflections on the reception of a literary work in the context of contemporary theories of reading. The first part of the article demonstrates Lotman’s approach in an evolutionary perspective from Lectures on structural poetics (1964) to Culture and explosion (1992). The second part considers Lotman’s approach with reference to numerous contemporary conceptions of reception and indicates a close resemblance to Umberto Eco’s ideas, which were developed in his book Lector in fabula.


Słowa kluczowe:

Lotman, semiotics, reception of a literary work, contemporary theories of reading, Eco


Bachtin Michał. 1986. Estetyka twórczości słownej. Przeł. Ulicka D. Warszawa: PIW.

Balcerzan Edward. 1971. Perspektywy „poetyki odbioru”. W: Problemy socjologii literatury. Red. Sławiński J. Wrocław: Ossolineum.

Barthes Roland. 1999. Śmierć autora. Przeł. Markowski M.P. „Teksty Drugie” nr 1/2.

Bystroń Jan Stanisław. 1938 (2006). Publiczność literacka. Lwów – Warszawa (IFiS PAN).

Dziadek Adam. 1993. Interpretant – zarys zagadnienia. W: Znajomym gościńcem. Prace ofiarowane Profesorowi Ireneuszowi Opackiemu. Katowice: Uniwersytet Śląski.

Eco Umberto. 1987. Czytelnik Modelowy. Przeł. P. Salwa. „Pamiętnik Literacki” z. 2 (78).

Fish Stanlay. 2007. Czy na tych zajęciach jest tekst? W: Interpretacja, retoryka, polityka. Eseje wybrane. Red. Szahaj A. Przekład zbiorowy. Kraków: Universitas.

Głowiński Michał. 1977. Wirtualny odbiorca w strukturze utworu literackiego. W: Głowiński M. Style odbioru. Szkice o komunikacji literackiej. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Iser Wolfgang. 1986. Proces czytania. Perspektywa fenomenologiczna. Przeł. Bialik W. W: Współczesna myśl literaturoznawcza w Republice Federalnej Niemiec. Antologia. Oprac. Orłowski H. Warszawa: Czytelnik.

Jauss Hans Robert. 1972. Historia literatury jako wyzwanie rzucone nauce o literaturze (fragmenty). Przeł. Handke R. „Pamiętnik Literacki” R. LXIII, z. 4.

Łotman Jurij. 1964. Lekcyi po strukturalnoj poetikie. „Trudy po znakowym sistiemam”, I, Tartu.

Łotman Jurij. 1970. Struktura chodożestwiennogo teksta. Moskwa.

Łotman Jurij. 1985. Mózg – tekst – kultura – sztuczny intelekt. Przeł. Żyłko B. „Przekazy i Opinie” nr 1–2.

Łotman Jurij. 1991. Tekst i struktura audytorium. Przeł. Żyłko B. „Pamiętnik Literacki” z. 1.

Łotman Jurij. 1993. O Chlestakowie. W: Semiotyka dziejów Rosji. Wyb. i przekł. Żyłko B. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie.

Łotman Jurij. 1999. Kultura i eksplozja. Przekł. i wstęp Żyłko B. Warszawa: PIW.

Łotman Jurij. 2017. Tekst i poliglotyzm kultury. W: Kultura – historia – literatura. Wyb., przekł. i wstęp Żyłko B. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

de Man Paul. 2000. Pojęcie ironii. W: Ideologia estetyczna. Przeł. Przybysławski A. Gdańsk: Słowo/obraz terytoria.

Mayer Hans. 2019. Świadek epoki. Walter Benjamin. Przeł. i oprac. Zatorski T. Gdańsk: Słowo/obraz terytoria.

Nycz Ryszard. 1995. Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze. Warszawa: PAN.

Ong Walter J. 2011. Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii. Przeł. Japola J. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Peirce Charles Sanders. 1997. Wybór pism filozoficznych. Wyb. Buczyńska-Garewicz H. Przeł. Nowak A.J. Warszawa: Polskie Towarzystwo Semiotyczne.

Riffaterre Michael. 1988. Semiotyka intertekstualna: interpretant. Przeł. Faliccy K. i J. „Pamiętnik Literacki” z. 1.

Sartre Jean-Paul. 1968. Czym jest literatura? Przeł. Lalewicz J. Warszawa: PIW.

Skrendo Andrzej. 2001. Recepcja literatury: przedmiot, zakresy, cele badań. Komentarz do tytułu i „postscriptum”. „Teksty Drugie” nr 5: 87-93.

Sławiński Janusz. 1981. Odbiór i odbiorca w procesie historycznoliterackim. „Teksty” nr 3 (57).

Szpet Gustaw. 2010. Literatura. Przeł. Żyłko B. „Migotania, Przejaśnienia” nr 1 (26).

Tynianow Jurij N. 1970. Oda jako gatunek retoryczny. Przeł. Saloni Z. W: Rosyjska szkoła stylistyka. Oprac. Mayenowa M.R., Saloni Z. Warszawa: PIW.

Tynianow Jurij. 1978. Okres przejściowy. Przeł. Urbańska A. W: Fakt literacki. Oprac. E. Korpała-Kiszak. Warszawa: PIW.

Żyłko Bogusław. 2016. Od tłumacza. „Literatura na Świecie” nr 7/8.
Pobierz


Opublikowane
2021-06-01

Cited By /
Share

Żyłko, B. (2021). Problemy odbioru i odbiorcy w pracach Jurija Łotmana. Część 1. Acta Neophilologica, 1(XXIII), 141–156. https://doi.org/10.31648/an.6228

Bogusław Żyłko 
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi