Problemy odbioru i odbiorcy w pracach Jurija Łotmana. Część 2.

Bogusław Żyłko

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi


Abstrakt

This article presents Yuri Lotman’s reflections on a reception of a literary work in the context of contemporary theories of reading. The first part of the article presents Lotman’s position in an evolutionary perspective from Lectures on structural poetics (1964) to Culture and explosion (1992). The second part places Lotman’s position in numerous contemporary conceptions of reception and points to the close resemblance to Umberto Eco’s ideas, which were developed in his book Lector in fabula.


Słowa kluczowe:

Lotman, semiotics, reception of a literary work, contemporary theories of reading, Eco


Bachtin Michał. 1986. Estetyka twórczości słownej. Przeł. Ulicka. D Warszawa: PIW.   Google Scholar

Balcerzan Edward. 1971. Perspektywy „poetyki odbioru”. W: Problemy socjologii literatury. Red. Sławiński J. Wrocław: Ossolineum.   Google Scholar

Barthes Roland. 1999. Śmierć autora. Przeł. Markowski M.P. „Teksty Drugie” nr 1/2.   Google Scholar

Bystroń Jan Stanisław. 1938 (2006). Publiczność literacka. Lwów – Warszawa: IFiS PAN.   Google Scholar

Dziadek Adam. 1993. Interpretant – zarys zagadnienia. W: Znajomym gościńcem. Prace ofiarowane Profesorowi Ireneuszowi Opackiemu. Red. Sławek T. przy współudz. Nawareckiego A. i Pawelca D. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.   Google Scholar

Eco Umberto. 1987. Czytelnik Modelowy. Przeł. Salwa P. „Pamiętnik Literacki” z. 2 (78).   Google Scholar

Fish Stanlay. 2007. Czy na tych zajęciach jest tekst? W: Interpretacja, retoryka, polityka.   Google Scholar

Eseje wybrane. Red. Szahaj A. Przekł. zbior. Kraków: Universitas.   Google Scholar

Głowiński Michał. 1977. Wirtualny odbiorca w strukturze utworu literackiego. W: Głowiński M. Style odbioru. Szkice o komunikacji literackiej. Kraków: Wydawnictwo Literackie.   Google Scholar

Iser Wolfgang. 1986. Proces czytania. Perspektywa fenomenologiczna. Przeł. W. Bialik. W: Współczesna myśl literaturoznawcza w Republice Federalnej Niemiec. Antologia. Oprac. Orłowski H. Warszawa: Czytelnik.   Google Scholar

Jauss Hans Robert. 1972. Historia literatury jako wyzwanie rzucone nauce o literaturze (fragmenty). Przeł. Handke R. „Pamiętnik Literacki” R. LXIII, z. 4.   Google Scholar

Łotman Jurij. 1964. Lekcyi po strukturalnoj poetikie. „Trudy po znakowym sistiemam”, I. Tartu.   Google Scholar

Łotman Jurij. 1970. Struktura chodożestwiennogo teksta. Moskwa.   Google Scholar

Łotman Jurij. 1991. Tekst i struktura audytorium. Przeł. Żyłko B. „Pamiętnik Literacki” z. 1.   Google Scholar

Łotman Jurij. 1993. O Chlestakowie. W: Semiotyka dziejów Rosji. Wyb. i przekł. Żyłko B. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie.   Google Scholar

Łotman Jurij. 1993a. Dekabrysta w życiu codziennym (zachowanie codzienne jako kategoria historyczno-psychologiczna. W: Semiotyka dziejów Rosji. Wyb. i przekł. Żyłko B. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie.   Google Scholar

Łotman Jurij. 1999. Kultura i eksplozja. Przekł. i wstęp Żyłko B. Warszawa: PIW.   Google Scholar

Łotman Jurij. 2017. Tekst i poliglotyzm kultury. W: Kultura – historia – literatura. Wyb., przekł. i wstęp Żyłko B. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.   Google Scholar

de Man Paul. 2000. Pojęcie ironii. W: Ideologia estetyczna. Przeł. Przybysławski A. Gdańsk: słowo/ obraz terytoria.   Google Scholar

Mayer Hans. 2019. Świadek epoki. Walter Benjamin. Przeł. i oprac. Zatorski T. Gdańsk: Słowo/obraz terytoria.   Google Scholar

Nycz Ryszard. 1995. Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze. Warszawa: PAN.   Google Scholar

Ong Walter J. 2011. Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii. Przeł. Japola J. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego .
Crossref   Google Scholar

Peirce Charles Sanders. 1997. Wybór pism filozoficznych. Wyb. Buczyńska-Garewicz H. Przeł. Nowak A.J. Warszawa: Polskie Towarzystwo Semiotyczne.   Google Scholar

Riffaterre Michael. 1988. Semiotyka intertekstualna: interpretant. Przeł. Faliccy K. i J. „Pamiętnik Literacki” z. 1.   Google Scholar

Sartre Jean-Paul. 1968. Czym jest literatura? Przeł. Lalewicz J. Warszawa: PIW.   Google Scholar

Skrendo Andrzej. 2001. Recepcja literatury: przedmiot, zakresy, cele badań. Komentarz do tytułu i „postscriptum”. „Teksty Drugie” nr 5: 87-93.   Google Scholar

Sławiński Janusz. 1981. Odbiór i odbiorca w procesie historycznoliterackim. „Teksty” nr 3 (57).   Google Scholar

Szpet Gustaw. 2010. Literatura. Przeł. Żyłko B. „Migotania, Przejaśnienia” nr 1 (26).   Google Scholar

Tynianow Jurij N. 1970. Oda jako gatunek retoryczny. Przeł. Saloni Z. W: Rosyjska szkoła stylistyka. Oprac. Mayenowa M.R., Z. Saloni Z. Warszawa: PIW.   Google Scholar

Tynianow Jurij. 1978. Okres przejściowy. Przeł. Urbańska A. W: Fakt literacki. Oprac. Korpak-Kiszała E. Warszawa: PIW.   Google Scholar

Żyłko Bogusław. 2016. Od tłumacza. „Literatura na Świecie” nr 7/8.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-09-25

Cited By /
Share

Żyłko, B. (2021). Problemy odbioru i odbiorcy w pracach Jurija Łotmana. Część 2. Acta Neophilologica, 2(XXIII), 95–102. https://doi.org/10.31648/an.6658

Bogusław Żyłko 
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi