ZE STUDIÓW NAD TWÓRCZOŚCIĄ MICHAIŁA NIKITICZA MURAWIOWA (WĄTEK BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO I ZBIGNIEWA)

Magdalena Dąbrowska

Instytut Rusycystyki Uniwersytet WarszawskiAbstrakt

This article consists of three parts: 1. Introduction. Mikhail Muraviov and history (Study
of history, the notes etc.), genesis of the unfinished tragedy Bolesław and ballad Bolesław, king
of Poland, Muraviov and classicism, sentimentalism and romanticism, history of Poland in Russian
literature; 2. Comparative analysis of the tragedy Bolesław (manuscript A) and ballad Bolesław,
king of Poland (historical sources, plot, political and amorous themes, concept of hero, meaning);
3. Conclusion (problems of genology, historical themes in Russian and Polish literature of the 18th
and early 19th centuries, the tragedy Zbigniew by Julian Ursyn Niemcewicz).


Słowa kluczowe:

Mikhail Muraviov, tragedy, ballad, Bolesław Krzywousty, Zbigniew


А**. 1791. О роскоши и модах в Польше: из письма одного немецкого путешественника. „Ма-
газин аглинских, французских и немецких мод…”, ч. 3, октябрь: 3-18.

Алпатова Татьяна. 2002. Муравьев Михаил Никитич. В: Русские писатели. XVIII век. Биобиб-
лиографический словарь. А-Я. Ред. Джанумов С.А. Москва: Просвещение: 135-140.

[Батюшков Константин]. 1814: К.О.Б.А. Письмо к И.М.М.А. о сочинениях Г. Муравьева, издан-
ных по его кончине. Москва 1810. „Сын Отечества” № 35: 87-116.

[Батюшков Константин]. 1819: К.Б. Письмо к И.М.М.А. о сочинениях Г. Муравьева. В: Полное
собрание сочинений Михаила Никитича Муравьева Т. 1. Санкт-Петербург: В типографии
Российской Академии: I-XXX.

Бруханский А.Н. 1959. М.Н. Муравьев и „легкое стихотворство”. XVIII век. Cб. 4. Pед. Берков
П.Н. Москва-Ленинград: АНСССР: 157-171.

Душина Людмила. 1978. М.Н. Муравьев и русская баллада. В: Проблемы изучения русской
литературы XVIII века. Pед. Западов В.А. Ленинград: ЛГПИ: 39-49.

Крестова Л.В. 1970. Из истории русско-польских связей в XVIII в. Незавершенная трагедия
М.Н. Муравьева „Болеслав, король польский” и его баллада на ту же тему. В: Польско-
русские литературные связи. Pед. Балашов Н.И. и др. Москва: Наука: 71-82.

Кулакова Любовь. 1947. Муравьев. В: История русской литературы, т. IV. Литература
XVIII века, часть вторая. Ред. Гуковский Г.А., Десницкий В.А. Москва- Ленинград:
АН СССР: 453-462.

Лазарчук Римма. 2006. Неизвестные тексты М.Н. Муравьева (переводы басен Лафонтена).
В: XVIII век, сб. 24. Pед. Кочеткова Н.Д. Санкт-Петербург: Наука: 312-316.

Левин Виктор. 1965. Карамзин, Батюшков, Жуковский – редакторы сочинений М.Н. Муравье-
ва. В: Проблемы современной филологии. Сборник статей к семидесятилетию академика
В.В. Виноградова. Pед. Храпченко М.Б. и др.Москва: Наука: 182-191.

[Муравьев Михаил]. 1810. Болеслав, король польской. „Вестник Европы” ч. 51 № 9: 45-47.

Муравьев Михаил. 1819a. О истории и историках. Отрывок. В: Полное собрание сочинений
Михаила Никитича Муравьева, Т. 2. Санкт-Петербург: В типографии Российской Акаде-
мии: 13-18.

Муравьев Михаил. 1819b. Осмыйнадесять век. В: Полное собрание сочинений Михаила Ники-
тича Муравьева, Т. 2. Санкт-Петербург: В типографии Российской Академии: 83-86.

Муравьев Михаил. 1819c. Учение Истории. В: Полное собрание сочинений Михаила Никитича
Муравьева, Т. 2. Санкт-Петербург: В типографии Российской Академии: 3-12.

Муравьев Михаил. 1820. Мысли, замечания, отрывки (выбранные их записок Автора).
В: Полное собрание сочинений Михаила Никитича Муравьева, Т. 3. Санкт-Петербург:
В типографии Российской Академии: 259-324.

Муравьев Михаил. 1967. Болеслав, король польский. В: Муравьев Михаил. Стихотворения.
Ленинград: «Советский писатель»: 238-241.

Муравьев Михаил. 1967. Стихотворения. Ленинград: «Советский писатель».

[Муравьев Михаил]. 2001. Болеслав. В: Топоров Владимир. Из истории русской литературы, т. 2
(Русская литература второй половины XVIII века: исследования, материалы, публикации,
кн. 1 – М.Н. Муравьев: введение в творческое наследие). Москва: «Языки рус. культуры»:
40-55.

Ольшевская Лидия, Травников Сергей. 2002. Эмин (Емин, Еминовский) Федор. В: Русские
писатели. XVIII век. Биобиблиографический словарь. А-Я. Pед. Джанумов С.А. Москва:
Просвещение: 220-223.

Письма русских писателей XVIII века. 1980. Ред. Макогоненко Г.П. Ленинград: Наука.
Росси Л. 1995. Сентиментальная проза М.Н. Муравьева (новые материалы). В: XVIII век, сб.
19. Pед. Кочеткова Н.Д. Санкт-Петербург: Наука: 114-146.

Тетени М. 1979. Раннее произведение русского сентиментализма. „Studia Slavica Academiae
Scientiorum Hungaricae”. Budapest: XXV(1-4): 419-426.

Топоров Владимир. 2001. Из истории русской литературы, Т. 2 (Русская литература второй
половины XVIII века: исследования, материалы, публикации, кн. 1 – М.Н. Муравьев: введе-
ние в творческое наследие). Москва: «Языки рус. культуры».

Фоменко И.Ю. 1984. М.Н. Муравьев и проблема индивидуального стиля. В: На путях к роман-
тизму. Сборник научных трудов, Pед. Прийма Ф.Я. Ленинград: Наука: 52-70.

Ciechanowska Zofia. 1963. Wstęp. W: Niemiecka ballada romantyczna. Red. Ciechanowska Z.
Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich: III-XXXI.

Chaczaj Małgorzata. 2007. Dramy i tragedie historyczne Juliana Ursyna Niemcewicza. Lublin:
Wydawnictwo UMCS.

Dalewski Zbigniew. 2005. Rytuał i polityka. Opowieść Galla Anonima o konflikcie Bolesława
Krzywoustego ze Zbigniewem. Warszawa: Instytut Historii PAN.

Dąbrowska Magdalena. 2015(2014). Polonica historyczne w czasopismach rosyjskich początku
XIX wieku („Historia narodu polskiego” Adama Naruszewicza), „Studia Interkulturowe Europy
Środkowo-Wschodniej” t. 8: 3-14.

Kwintylian Marek Fabiusz. 2002. Kształcenie mówcy. Księgi I, II i X. Przeł. Brożek M. Warszawa:
Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Maleczyński Karol. 2010. Bolesław III Krzywousty. Kraków: Universitas.

Mazurek-Wita Halina. 1993. Tragedia rosyjska doby Oświecenia (1747-1825). Katowice:
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Orłowski Jan. 1995. Polska w życiu i twórczości Dierżawina. W: Stosunki kulturowo-literackie polsko-
-wschodniosłowiańskie. Red. Prus K. Rzeszów: Wyższa Szkoła Pedagogiczna: 177-187.

Niemcewicz Julian Ursyn. 1819. Zbigniew. Tragedia z chórami w trzech aktach. Warszawa:
w Drukarni przy Nowolipiu nro 646.

Orłowski Jan. 1992. Z dziejów antypolskich obsesji w literaturze rosyjskiej. Od wieku XVIII do roku
1917. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Plezia Marian. 1996. Wstęp. W: Anonim tzw. Gall. Kronika polska. Przeł. Grodecki R. Wrocław:
BN: III-LXXXIV.

Ratajczak Dobrochna. 1988. Wstęp. W: Polska tragedia neoklasycystyczna. Red. Ratajczak D.
Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich: III-CLXXXI.

Rosiak Stefan. 2002. Zbigniew i jego czasy. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.

Suchanek Lucjan. 1972. U źródeł rosyjskiej ballady romantycznej. (Ze studiów nad poezją rosyjską
XVIII wieku). „Slavia Orientalis” nr 1: 3-16.
Pobierz


Opublikowane
2015-12-01

Cited By /
Share

Dąbrowska, M. (2015). ZE STUDIÓW NAD TWÓRCZOŚCIĄ MICHAIŁA NIKITICZA MURAWIOWA (WĄTEK BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO I ZBIGNIEWA). Acta Neophilologica, 2(XVII), 93–104. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/759

Magdalena Dąbrowska 
Instytut Rusycystyki Uniwersytet Warszawski