RECEPCJA BAJKOPISARSTWA IWANA KRYŁOWA W ŚWIETLE PRASY POLSKIEJ PIERWSZEJ POŁOWY XIX WIEKU

Magdalena Dąbrowska

Instytut Rusycystyki Uniwersytet WarszawskiAbstrakt

Ivan Krylov (1769–1844) was a Russian fabulist, called “The Russian La Fontaine”,
dramatist and journalist. The article contains an overview of the publications about him in
the Polish newspapers and periodicals in the fi rst half of the 19th century: the notes to the
translation of the fables in “Tygodnik Petersburski” (1837), the biographical notes in the
newspaper “Rozmaitości” (1834, 1838), the article Russian Literature in the periodical
“Zabawy Przyjemne i Pożyteczne” (1804–1806), the article The Krylov’s Fables in the
“Rozmaitości” (1826). The fi rst half of the 19th century was the period of a gradual
development of the Polish-Russian relations in the area of the periodical press.


Słowa kluczowe:

Polish periodical press, 19th century, Russian literature, fable, translation, Ivan Krylov


Materiały źródłowe


[B.a.] (1826). Bajki Kryłowa (z Dziennika Petersburskiego). Rozmaitości 27,
s. 216–218.

[B.a.] (1847). Konik polny i mrówka. Bajka. P.A. [tłum.]. Rubon 8, s. 106–107.

[B.a.] (1804). Dalszy ciąg literatury rosyjskiej. Zabawy Przyjemne i Pożyteczne. T. 3, s. 37.

[B.a.] (1858). Współcześni literaci rosyjscy. Księga Świata. Cz. 2, s. 179–181.

[B.a.] (1847). Krótki zarys historii literatury rosyjskiej. Przyjaciel Ludu 48, s. 379–384; 49,
s. 386–387; 50, s. 395–399; 51, s. 405–408; 52, s. 413–416.

[B.a.] (1821). Teraźniejszy stan literatury rosyjskiej. Rozmaitości 129, s. 516.

[B.a.] (1853). Z tłumaczenia rosyjskich bajek Kryłowa przez A.P. Dziennik Literacki 42,
s. 331–332.

[B.a.] (1837). Poezja. Próby bajek tłumaczonych. Tygodnik Petersburski. Gazeta Urzędowa
Królestwa Polskiego 17, s. 98.

A… (1826). Osioł, cielę i koń. (Bajka). Rozmaitości 27, s. 218.

Bestużew, A. (1823). Rzut oka na starożytną i nową literaturę w Rosji. W: Dodatki do Mikołaja
Grecza Rysu historii literatury rosyjskiej. Zebrane i tłumaczone przez S.B. Linde. Warszawa,
s. 479–512.

[Griecz, M.] (1823). Rys historyczny literatury rosyjskiej… przez Samuela Bogumiła Linde….
Warszawa.

Grabowski, M. (1934). Do J.B. Zaleskiego. 26 listopada (8 grudnia) 1825, Aleksandrówka. W:
M. Grabowski, Listy literackie. Kraków, s. 19–25.

T.P. (1838). Z Petersburga. Rozmaitości 10, s. 79.

[Б.п.] (1811). Игнатий Красицкий. Улей 2, s. 115.

Крылов, И.А. (1989). Басни. Сатирические произведения. Воспоминания современников. ред.
С.А. Фомичева. Москва.

Opracowania


Dąbrowska, M. (2011). Czasopisma jako źródło do dziejów polsko-rosyjskich związków literackich
i kulturowych (wybrane przykłady z początku XIX wieku). Acta Polono-Ruthenica 16, s. 33–46.

Dąbrowska, M. (2012). Polscy poeci doby Oświecenia w czasopismach rosyjskich pierwszego
piętnastolecia XIX wieku („Северный вестник” – „Улей” – „Вестник Европы”). W:
A. Wołodźko-Butkiewicz, L. Łucewicz (red.). Polska – Rosja: dialog kultur. Warszawa, s. 95–111.

Galster, B. (1961). Wstęp. W: I. Kryłow. Bajki. Tłum. S. Kaczkowski et al. Wrocław–Kraków,
s. III–XLI.

Galster, B., Kamionka-Straszakowa, J., Sierocka, K. (red.) (1978). Zwierciadło prasy. Czasopisma
polskie XIX wieku o literaturze rosyjskiej. Wrocław etc.

Galster, B., Kamionkowa, J., Sierocka, K. (red.) (1975). Pisarze i krytycy. Z recepcji nowożytnej
literatury rosyjskiej w Polsce. Wrocław etc.

Inglot, M. (1962). Bałamut Petersburski. 1830–1836. Zarys monografi i czasopisma. Wrocław.

Kamionka-Straszakowa, J. (1978). Od Redakcji. W: B. Galster, J. Kamionka-Straszakowa,
K. Sierocka (red.). Zwierciadło prasy. Czasopisma polskie XIX wieku o literaturze rosyjskiej.
Wrocław, s. 3–7.

Kołakowski, T. (1968). Dramaturgia Iwana Kryłowa. Wrocław – Warszawa – Kraków.

Kryłow, I. (1961). Bajki. Tłum. S. Kaczkowski et al. Wstęp B. Galster. Wrocław – Kraków.

Legeżyńska, A. (1980). Kryłow po polsku. Teoretyczne problemy tłumaczenia bajki. Pamiętnik
Literacki 1, s. 123–151.

Libera, Z. (1977). La Fontaine, Krasicki, Kryłow – wielcy bajkopisarze europejscy. Przegląd
Humanistyczny 2, s. 15–20.

Łużny, R. (1962). Z badań nad rosyjskim czasopiśmiennictwem satyrycznym okresu Oświecenia.
Warszawa – Kraków.

Łużny, R. (oprac. i tłum.) (1960). Rosyjskie czasopiśmiennictwo satyryczne XVIII w. (wybór źródeł).
Wrocław – Kraków.

Poklewska, K. (1975). Życie literackie Galicji i Rzeczypospolitej Krakowskiej w latach 1830–1848.

W: M. Janion, B. Zakrzewski, M. Dernałowicz (red.). Literatura krajowa w okresie romantyzmu
1831–1836. T. 1. Kraków, s. 347–386.

Skibińska, E. (2009). Przypisy tłumacza w osiemnastowiecznych polskich przekładach francuskich
powieści. W: Przypisy tłumacza. Red. E. Skibińska. Wrocław – Kraków.

Stanisz, M. (2007). Przedmowy romantyków. Kreacje autorskie, idee programowe, gry z czytelnikiem.
Kraków.

Straszewska, M. (1953). Czasopisma literackie w Królestwie Polskim w latach 1832–1848. Cz. 1
(1832–1840). Wrocław.

Straszewska, M. (1959). Czasopisma literackie w Królestwie Polskim w latach 1832–1848. Cz. 2
(1840–1848). Wrocław.

Sudolski, Z. (1975). Czasopiśmiennictwo w Galicji i w Krakowie do Wiosny Ludów. W: M. Janion,
B. Zakrzewski, M. Dernałowicz (red.). Literatura krajowa w okresie romantyzmu 1831–1836.
T. 1. Kraków 1975, s. 387–398.

Więzik, B. (1978). „Rozmaitości” (lwowskie) 1817–1848, 1854–1859. W: B. Galster, J. Kamionka-
Straszakowa, K. Sierocka (red.). Zwierciadło prasy. Czasopisma polskie XIX wieku o literaturze
rosyjskiej. Wrocław, s. 13–18.

Белинский, В.Г. (1950). Из второй статьи цикла „Сочинения Александра Пушкина”. W:
А.Н. Дубовиков (ред.). В.Г. Белинский о классиках русской литературы. Москва – Ленин-
град, s. 78–87.

Серман, И.З. (1975). Крылов-баснописец. B: И.З. Серман (ред.). Иван Андреевич Крылов. Про-
блемы творчества. Ленинград, s. 220–228.
Pobierz


Opublikowane
2014-06-01

Cited By /
Share

Dąbrowska, M. (2014). RECEPCJA BAJKOPISARSTWA IWANA KRYŁOWA W ŚWIETLE PRASY POLSKIEJ PIERWSZEJ POŁOWY XIX WIEKU. Acta Neophilologica, 1(XVI), 153–163. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/814

Magdalena Dąbrowska 
Instytut Rusycystyki Uniwersytet Warszawski