PIOTRA DUBROWSKIEGO ZWIĄZKI Z POLSKĄ (Z ZAWARTOŚCI I O ZAWARTOŚCI WYBRANYCH CZASOPISM POLSKICH ORAZ ROSYJSKICH POŁOWY XIX WIEKU)

Magdalena Dąbrowska

Instytut Rusycystyki Uniwersytet Warszawski


Abstrakt

The 19th century witnessed a gradual development of Polish-Russian and Russian-Polish cultural and scientific relations in the domain of the periodical press. One of the major representatives of the Slavic studies in the 19th century was Peter Pavlovich Dubrovsky (1812-1882), the author of the first book about Adam Mickiewicz, translator, literary scholar and linguist, editor of the periodical “Jutrzenka. Diennica” (1842-
-1843) published in Russian and Polish, with the motto: Slavus sum, nihil slavici a me alienum esse puto. “Jutrzenka. Diennica” is presented in the context of two 19th century periodicals: 1. Russian (“Literaturnaya gazeta”), 2. Polish (“Biblioteka Warszawska”). Most attention is paid to the preface to “Jutrzenka. Diennica” and Dubrovsky’s reviews of the almanac “Pierwiosnek” by Paulina Krakowowa (“Literaturnaya gazeta”, 1840).


Słowa kluczowe:

Peter Dubrovsky, reception, review, periodical, “Jutrzenka. Diennica”


Chmielowski Piotr. 1885. Autorki polskie wieku XIX. Studium literacko-obyczajowe. Seria 1. Warszawa

Cybulski Marcin. 2009. Rosja i Rosjanie w pamiętnikach Polaków (1863-1918). Warszawa: Semper.

Czajkowski J. 1842. Historia literatury polskiej Michała Wiszniewskiego. T. III. Kraków 1841, s. XVI i 512… „Jutrzenka. Денница” z. 3: 41-43.

Dubrovskij Petr. 1840. Novgodnik, izdannyj varšavskimi damami. „Literaturnaâ gazeta” № 71 (4.09.): 1609-1613 [Дубровский Петр. 1840. Новгодник, изданный варшавскими дамами. „Литературная газета” № 71 (4.09.): 1609-1613].

Dubrovskij Petr. 1840a. Slavânskie novosti. Pisʹmo k M.P. Pogodinu. „Literaturnaâ gazeta” № 93 (20.11.): 2129-2132 [Дубровский Петр. 1840а. Славянские новости. Письмо к М.П. Погодину. „Литературная газета” № 93 (20.11.): 2129-2132].

Dubrovskij Petr. 1857. Vospominaniâ o M.I. Glinke. (Pisʹmo k L.I. Šestakovoj). „Russkij vestnik” Т. 8, № 2: 571-580 [Дубровский Петр. 1857. Воспоминания о М.И. Глинке. (Письмо к Л.И. Шестаковой). „Русский вестник” Т. 8, № 2: 571-580].

[Dubrowski Piotr]. 1842. Od redakcji. „Jutrzenka. Денница” nr 5: 69-72.

Dwa sonety…: [B.p.]. 1843. Dwa sonety z liryczno-epickiego poematu Kollara: Córka Sławy. „Jutrzenka. Денница” z. 1: 5-7.

Gajkowska Cecylia. 1991. Czasopiśmiennictwo literackie XIX wieku. W: Słownik literatury polskiej XIX wieku. Red. Bachórz J. i A. Kowalczykowa A. Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich: 148.

Gajkowska Cecylia. 1991a. „Biblioteka Warszawska”. W: Słownik literatury polskiej XIX wieku. Red. Bachórz J. i Kowalczykowa A. Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich: 92-94.

Jakóbiec Marian. 1958. Kluczowe problemy stosunków literackich polsko-rosyjskich
w latach trzydziestych – czterdziestych wieku XIX. W: Z polskich studiów slawistycznych. Prace historycznoliterackie na IV Międzynarodowy Kongres Slawistów
w Moskwie 1958. Red. Fiszman S. Warszawa: PWN: 121-143.

Jakóbiec Marian. 1991. Rosyjsko-polskie związki literackie. W: Słownik literatury polskiej XIX wieku. Red. Bachórz J. i Kowalczykowa A. Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich: 848-853.

Kempa Władysław A. 1964. Lermontow w Polsce. Szkic bibliograficzny. „Slavia Orientalis” nr 4: 460-480.

Kilka słów…: [B.p.]. 1842. Kilka słów zamiast wstępu. „Jutrzenka” nr 1: 1-2.

[Krakov Paulina]. 1843. Sudovŝik. „Jutrzenka. Dennica” z. 1: 8-16 [Краков Паулина]. 1843. Судовщик. „Jutrzenka. Денница” z. 1: 8-16].

K…[rakowowa] Paulina. 1840. Flis. „Pierwiosnek”: 148-178

Kucharska Eugenia. 1967. Literatura polska w Rosji w latach 1830-1848. Opole: Prace Opolskiego Towarzystwa Nauk

Kucharska Eugenia. 1974. Działalność slawistyczna Piotra Dubrowskiego w świetle listów do Izmaiła Sriezniewskiego. Wrocław: PWN.

Kucharska Eugenia. 1983. Piotr Dubrowski – autor pierwszej książki o Adamie Mickiewiczu. „Slavia Orientalis” nr 1-2: 475-485.

Kucharska Eugenia, Lachur Czesław. 1984. Piotra Dubrowskiego „Wzory języka polskiego prozą i wierszem dla Rosjan”. „Slavia Orientalis” nr 3-4: 409-421.

Kulešov Vasilij I. 1965. Literaturnye svâzi Rossii s Zapadnoj Evropoj s XIX veka (pervaâ polovina). Moskva: Izdatelʹstvo Moskovskogo universiteta [Кулешов Василий И. 1965.Литературные связи России с Западной Европой с XIX века (первая половина). Москва: Издательство Московского университета].

[Lermontow Michaił]. 1843. Tamań. Ustęp z romansu Lermontowa pod tytułem: Bohatyr naszego wieku. „Jutrzenka. Денница” z. 1: 17-25.

Mucha Bogusław. 1973. Piotr Dubrowski – zapomniany polonofil i propagator literatury rosyjskiej wśród Polaków. „Slavia Orientalis” nr 2: 165-176.

Mucha Bogusław. 1978. „Jutrzenka” 1842-1843. W: Zwierciadło prasy. Czasopisma polskie XIX wieku o literaturze rosyjskiej. Red. Galster B., Kamionka-Straszakowa J. i Sierocka K. przy współudz. Piorunowej A. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo PAN: 133-147.

Otečestvennye zapiski: [B.p.]. 1842. [B.z.], „Otečestvennye zapiski” t. 20, № 1-2: 38-39 [Отечественные записки: [Б.п.]. 1842. [Б.з.], „Отечественные записки” т. 20, № 1-2:
38-39].

[Pawłow Nikołaj]. 1843. Licytacja. Powieść Pawłowa [tłum. Szymanowski M.]. „Jutrzenka.
Денница” z. 1: 95-101.

Phillips Ursula. 2008. Narcyza Żmichowska. Feminizm i religia. Tłum. Bojarska K. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN.

Pierwiosnek…: 1840. Pierwiosnek. Noworocznik na rok 1840, złożony z pism samych dam, zebrany przez Paulinę K… w Warszawie… Rozbiór. „Piśmiennictwo Krajowe. Dodatek do Gazety Codziennej” nr 2 i 3: 1-7.

Pięćdziesięcioletni doktorski…: [B.p.]. 1842. Pięćdziesięcioletni doktorski jubileusz
S.B. Lindego. „Jutrzenka. Денница” z. 9: 123.

Pisma periodyczne…: [B.p.]. 1842. Pisma periodyczne w Warszawie. „Biblioteka Warszawska” t. 1: 478.

Pisma periodyczne słowiańskie…: [B.p.]. 1843. Pisma periodyczne słowiańskie. „Jutrzenka.
Денница” z. 1: 62-66

Rejtblat Abram I. 1992. Dubrovskij Petr Pavlovič. W: Russkie pisateli 1800-1917. Biografičeskij slovarʹ. T. 2: G-K. Red. Nikolaev P.A. Moskva: Naučnoe Izdatelʹstvo Bolʹšaâ Rossijskaâ Ènciklopediâ: 192 [Рейтблат Абрам И. 1992. Дубровский Петр Павлович. W: Русские писатели 1800-1917. Биографический словарь. Т. 2: Г-К. Ред. Николаев П.А. Москва: Научное Издательство Большая Российская Энциклопедия: 192].

Romankówna Mieczysława. 1957. Sprawa entuzjastek. „Pamiętnik Literacki” z. 2: 516-537.

Ševyrev Stepan. 1842. „Dennica”, literaturnaâ gazeta, posvâŝennaâ slavânskim predmetam, izdavaemaâ Petrom Dubrovskim, Varšava 1842. „Moskvitânin” č. 5, № 9: 167-168 [Шевырев Степан. 1842. „Денница”, литературная газета, посвященная славянским предметам, издаваемая Петром Дубровским, Варшава 1842. „Москвитянин” ч. 5, № 9: 167-168].

[Szewyriow Stiepan]. 1842. Rzut oka na współczesny kierunek literatury rosyjskiej… „Jutrzenka. Денница” z. 12: 149-156, z. 18: 221-232.

Wiech Stanisław, Legieć Jacek. 2015. Królestwo Polskie i jego mieszkańcy w świetle rosyjskich wspomnień, pamiętników, relacji i dzienników. Zbiór bibliograficzny. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

Wołoszyński Ryszard W. 1984. Polacy w Rosji 1801-1830. Warszawa: Książka i Wiedza

Zajončkovskij Petr A. (red.). 1976-1989. Istoriâ dorevolûcionnoj Rossii v dnevnikahi vospominaniâh. T. 1-5. Moskva: Kniga [Зайончковский Петр А. (ред.). 1976-1989. История дореволюционной России в дневниках и воспоминаниях. Т. 1-5. Москва: Книга].


Zieliński F. 1842. Michała Wiszniewskiego Historia Literatury Polskiej Tom III w Krakowie w drukarni uniwersyteckiej nakładem autora 1841, XVI i 512 stron. „Biblioteka Warszawska” t. 1: 201-205.
Pobierz


Opublikowane
2018-06-01

Cited By /
Share

Dąbrowska, M. (2018). PIOTRA DUBROWSKIEGO ZWIĄZKI Z POLSKĄ (Z ZAWARTOŚCI I O ZAWARTOŚCI WYBRANYCH CZASOPISM POLSKICH ORAZ ROSYJSKICH POŁOWY XIX WIEKU). Acta Neophilologica, 1(XX), 155–167. https://doi.org/10.31648/an.2693

Magdalena Dąbrowska 
Instytut Rusycystyki Uniwersytet Warszawski