IWAN ŁOBOJKO W POLSKIM ŚRODOWISKU NAUKOWYM (DWA PODEJŚCIA DO TEMATU NA PODSTAWIE WSPOMNIEŃ)

Magdalena Dąbrowska

Instytut Rusycystyki Uniwersytet Warszawski


Abstrakt

This paper consists of three parts: 1. The current state of research on Ivan Lobojko’s memoirs (comments of Samuel Fishman, Abram Reytblat, Marya Prussak, Reda Gruskaite); 2. The biography of Ivan Lobojko (born 1786 in Charkov, died 1861 in Mitau) and his contacts with Polish scientists (the community of Vilnius University, Samuel Bogumił Linde, Joachim Lelewel and others); 3. Two approaches to the subject “Ivan Lobojko in the Polish scientific community on the basis of his memoirs” (I. Lobojko, Moi vospominaniya. Moi zapiski, ed. A.I. Rejtblat, Moscow 2013): a) the “external” method – “The Poles about Lobojko”, a comparison of Lobojko’s memoirs and Poles’ memoires (A.H. Kirkor, A. Malinowski, T. Dobszewicz), b) the “internal” method – “Lobojko about the Poles”, a reconstruction of the profiles of Polish scientists in Lobojko’s memoirs (Zorian Dołęga Chodakowski and others).


Słowa kluczowe:

Ivan Lobojko, Vilnius University, science, students, memoirs


Archiwum filomatów. 1913. Cz. 1: Korespondencja 1815-1823. T. 3: 1820-1821. Kraków. Archiwum filomatów. Listy z zesłania. 1997. T. 1: Krąg Onufrego Pietraszkiewicza i Cypriana Daszkiewicza. Red. Sudolski Z. przy współpr. Grzebień M. Warszawa:
Ancher.

Bazanov V. 1964. Učonaâ respublika. Moskva-Leningrad: Nauka [Базанов В. 1964.
Ученая республика. Москва-Ленинград: Наука].

Borowczyk Jerzy. 2003. Rekonstrukcja procesu filomatów i filaretów 1823-1824. Historia
śledztwa przeciw uczestnikom konspiracji studenckich i młodzieżowych w Wilnie oraz w Wileńskim Okręgu Naukowym. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Dobszewicz Tomasz. 1883. Wspomnienia z czasów, które przeżyłem. Kraków.

Fiszman Samuel. 1953. Wspomnienia Iwana Łobojki o procesie filaretów. „Kwartalnik
Instytutu Polsko-Radzieckiego” nr 2-3: 107-133.

Fiszman Samuel. 1956. Z problematyki pobytu Mickiewicza w Rosji. Warszawa: Pań-
stwowy Instytut Wydawniczy.

Fiszman Samuel. 1962. Archiwalia Mickiewiczowskie. Wrocław-Warszawa-Kraków:
Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Griškaitė Reda. 2013. Iwan Łobojko w historii i historiografii. Tłum. Duškin M. „Pa-
miętnik Literacki” z. 2: 149-187.

Jabłonowski Aleksander. 1913. Pisma. T. 7: Rzeczy polskie. Warszawa.

Kaupuž A. 1968. Z. Dolenga-Hodakovskij i I.N. Lobojko. „Sovetskoe slavânovedenie”
No 5: 55-57 [Каупуж А. 1968. З. Доленга-Ходаковский и И.Н. Лобойко. „Советское
славяноведение” No 5: 55-57].

[Lobojko Ivan]. 1827. Sobranije rossijskih stihotvorenij. V pol’zu ûnošestva vospitaemogo
v Učebnom Okruge Imperatorskogo Vilenskogo universiteta. Vilno [[Лобойко Иван]. 1827. Cобрание российских стихотворений. В пользу юношества воспитаемого в Учебном Округе Императорского Виленского университета. Вильно].

[Lobojko Ivan]. 1888. [Pismo S.B. Linde ot 16 maâ 1821 g.]. W: Sprawozdanie Dyrekcji C.K. Gimnazjum św. Jacka w Krakowie za rok szkolny 1888. Kraków: 25-27 [[Лобойко Иван]. 1888. [Письмо С.Б. Линде от 16 мая 1821 г.]. W: Sprawozdanie Dyrekcji C.K. Gimnazjum św. Jacka w Krakowie za rok szkolny 1888. Kraków: 25-27].

Lobojko Ivan. 1980. Volnoe obŝstvo lubitelej rossijskoj slovesnostki v Peterburge v 1824 g. pereg ego končinoj. W: Pisateli-dekabristy v vospominaniâh sovremennikov. T. 2. Red. Iezuitov R.V., Levkovič Â.L., Myšina I.V. Moskva: Hudožestvennaâ literatura: 46-49 [Лобойко Иван. 1980. Вольное общество любителей российской словесности в Петербурге в 1824 г. перед его кончиной. W: Писатели-декабристы в воспоми- наниях современников. Т. 2. Ред. Иезуитова Р.В., Левкович Я.Л., Мушина И.В. Москва: Художественная литература: 46-49].

[Lobojko Ivan]. 2007. [Pis’ma Z. Dolengie-Hodakovskomu 1822-1823]. Red. Malaš L. W: Dolenga-Hodakovski Z. Vybranae. Minsk: Harvest: 390-400 [[Лобойко Иван]. 2007. [Письма З. Доленге-Ходаковскому 1822-1823]. Ред. Малаш Л. W: Долен- га-Ходакоўслi З. Выбранае. Мiнск: Харвест: 390-400].

Lobojko Ivan. 2007a. Bulgarin i Senkovskij. Red. Rejtblat A.I. W: Belarus’ i belarusy u prastore i čase. Minsk: Mižnarodnaâ asacyacya belarusistov. Pol’ski instytut u Minsku: 208 [Лобойко Иван. 2007a. Булгарин и Сенковский. Ред. Рейтблат А.И. W: Беларусь и беларусы ў прасторе і часе. Мiнск: Мiжнародная асацыяцыя беларусiстаў. Польскi iнститут ў Мiнску: 208].

[Lobojko Ivan]. 2008. Pis’ma I. Lobojko I. Lelevelu. Per. s polskogo Matviejčik D. Red. Lavriniec P. W: Vilna 1823-1824. Perekrostki pamâti. Minsk: Limarius: 179-202 [[Лобойко Иван]. 2008. Письма И. Лобойко И. Лелевелю. Пер. с польского Матвей- чик Д. Ред. Лавринец П. W: Вильна 1823-1824. Перекрестки памяти. Минск: Лимариус: 179-202].

Lobojko Ivan. 2008a. Moi zapiski. Red. Rejtblat A.I. W: Vilna 1823-1824. Perekrostki pamâti. Minsk: Limarius: 81-176 [Лобойко Иван. 2008a. Мои записки. Ред. Рейтблат А.И. W: Вильна 1823-1824. Перекрестки памяти. Минск: Лимариус: 81-176].

Lobojko Ivan N. 2013. Moi vospominaniâ. Moi zapiski. Red. Rejtblat A.I. Moskva: Novoe literaturnoe obozrenije [Лобойко Иван Н. 2013. Мои воспоминания. Мои записки. Ред. Рейтблат А.И. Москва: Новое литературное обозрение].

Lobojkov Ivan (sic!). 1811. [Oda na smert’ I.S. Rižskogo]. W: Izvestie o žizni i smerti profesora Imperatorskogo Har’kovskogo universiteta Ivana Strpanoviča Rižskogo. Har’kov: 30-33 [Лобойков Иван (sic!). 1811. [Ода на смерть И.С. Рижского]. W: Известие о жизни и смерти профессора Императорского Харьковского уни- верситета Ивана Степановича Рижского. Харьков: 30-33].

Łobojko Iwan. 1823. Groby olbrzymie na Żmudzi i inne zabytki starożytności tego kraju. „Dziennik Wileński” t. 2, nr 6: 145-157.

[Malinowski Mikołaj]. 1907. Mikołaja Malinowskiego księga wspomnień. Red. Tretiak J. Kraków.

Mickiewicz Adam. 1998. Dzieła. T. 14: Listy. Cz. 1: 1815-1829. Wyd. rocznicowe. Warszawa: Czytelnik.

Osnovopoložnik rossijskogo akademičeskogo kavkazovedenija akademik Andrej Mihajlovič Šogren. Issledovaniâ. Teksty. 2010. Red. Isaev M.I. Moskva: IMLI RAN [Основополож- ник российского академического кавказоведения академик Андрей Михайлович Шёгрен. Исследования. Тексты. 2010. Ред. Исаев М.И. Москва: ИМЛИ РАН].

Pawłowicz Edward. 1883. Wspomnienia znad Wilii i Niemna. Studia – podróże. Lwów. Popkov B.S. 1963. Ioahim Lelewel i ruskie učonye. (Novye materialy iż sovietskih arhivov). W: Slavânskij arhiv. Sbornik statej i materialov. Moskva: Izdatelstvo AN SSSR: 215-227 [Попков Б.С. 1963. Иоахим Лелевель и русские ученые. (Новые материалы из советских архивов). W: Славянский архив. Сборник статей и материалов.
Москва: Издательство АН СССР: 215-227].

Prussak Maria. 2012. Kłopoty z Iwanem Łobojką. W: Stolice i prowincje kultury. Księ-
ga jubileuszowa ofiarowana Profesor Alinie Kowalczykowej. Red. Brzozowski J., Skrzypczak M. i Stanisz M. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN: 85-94.

Prussak Maria. 2013. Archiwalia białoruskie, litewskie, rosyjskie i polskie. Z związku z artykułem Redy Griškaitė. „Pamiętnik Literacki” z. 2: 149-150.

Rejtblat Abram. 2013. Slavânoved i primiritel’ slavân. W: Moi vospominaniâ. Moi zapiski. Red. A.I. Rejtblat. Moskva: Novoe literaturnoe obozrenije: 5-24 [Рейтблат Абрам. 2013. Славяновед и примиритель славян. W: Мои воспоминания. Мои записки. Ред. А.И. Рейтблат. Москва: Новое литературное обозрение: 5-24].

Sobarri [Kirkor Adam H.]. 1874. Obrazki litewskie. Ze wspomnień tułacza. Poznań. Wołoszyński Ryszard W. 1974. Polsko-rosyjskie związki w naukach społecznych 1801-
-1830. Warszawa: PWN.
Pobierz


Opublikowane
2019-12-01

Cited By /
Share

Dąbrowska, M. (2019). IWAN ŁOBOJKO W POLSKIM ŚRODOWISKU NAUKOWYM (DWA PODEJŚCIA DO TEMATU NA PODSTAWIE WSPOMNIEŃ). Acta Neophilologica, 2(XX), 41–52. https://doi.org/10.31648/an.3633

Magdalena Dąbrowska 
Instytut Rusycystyki Uniwersytet Warszawski