DROGA PIELGRZYMA JAKO PRZYKŁAD METAFORYCZNEGO MODELU CZASU W POEZJI INNY LISNIANSKIEJ

Olga Letka-Spychała

Wyższa Szkoła Policji w SzczytnieAbstrakt

The aim of this article was to discuss the role and function of a metaphorical model of time
in the works of Inna Lisnianskaya. The volume of poems entitled Цветные виденья was used as
a research material, including both works which were written in the 1960s and those which might be
related to the late period of her output.


Słowa kluczowe:

pilgrim’s way, poetry, cognitive poetics, metaphorical model, Inna Lisnyanskaya


Арутюнова Нина. 1997. Время: модели и метафоры. W: Логический анализ языка. Язык
и время. Pед. Арутюнова Н. Д., Янко Т. Е. Москва: Индрик.

Arystoteles. 1989. Fizyka. Przeł. Leśniak K. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bartoszyński Kazimierz. 1987. Problem konstrukcji czasu w utworach epickich. W: Problemy teorii
literatury. Red. Markiewicz H. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Borges Jorge Luis. 1980. Księga Piasku. Opowiadania. Przeł. Chądzyńska Z. Kraków: Wydawnictwo
Literackie.

Czermińska Małgorzata. 1969. Problematyka czasu we współczesnych badaniach literackich.
„Pamiętnik Literacki” nr 4: 354-374.

Долженков Пётр. 1990. Существует только человек: о пьесе М. Горького „На дне”. „Литера-
туpная газета” nr 5: 43.

Гак Владимир. 1998. Языковые преобразования, Москва: Издательство Эксмо.

Горький Mаксим. 1972. На дне. Москва: Государственное издательство художественной ли-
тературы.

Гуревич Аарон. 1984. Категории средневековой культуры. Москва: Искусство.

Kövecses Zoltan. 2006. Język. Umysł. Kultura. Praktyczne wprowadzenie. Przeł. Kowalcze-Pawlik
A., Buchta M. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas.

Księga Rodzaju. 2012. W: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków
oryginalnych. Red. Jankowska A. Przeł. Borowski W. Poznań: Wydawnictwo Pallottinum.

Labuda Aleksander. 1971. Z zagadnień struktury czasowej utworów epickich. W: Tradycja
i nowoczesność. Red. Trznadlowski J. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Лиснянская Инна. 2011. Альт из пьесы „На Дне”. W: Цветные виденья. Москва: Издательство
Эксмо.

Лиснянская Инна. 2011. Дни идут, как на брата – брат… W: Цветные виденья. Москва:
Издательство Эксмо.

Лиснянская Инна. 2011. Я и время – мы так похожи!… . W: Цветные виденья. Москва: Изда-
тельство Эксмо.

Markiewicz Henryk. 1983. Czas i przestrzeń w utworach narracyjnych. „Ruch Literacki” nr 9:
304.

Markiewicz Нenryk. 1988. Odmiany intertekstualności, „Ruch Literacki” nr 4: 315.

Poulet Georges. 1977. Metamorfozy czasu. Przeł. Błoński J. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Stockwell Рeter. 2002. Poetyka kognitywna. Wprowadzenie. Przeł. Skucińska A. Kraków: Towarzystwo
Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas.

Św. Augustyn. 1955. Wyznania. Przeł. Czuj J. Warszawa: Wydawnictwo Znak.

Топорков Андрей. 1995. Дом. W: Славянская мифология. Энциклопедический словарь. Москва:
Международные отношения.

Турбин Виктор. 1990. Дни на дне. „Литературная газета” nr 1: 56.

Uspienski Boris. 1998. Historia i semiotyka. Percepcja czasu jako problem semiotyczny. Przeł. Żyłko
B. Gdańsk: Słowo/Obraz, Terytoria.
Pobierz


Opublikowane
2015-12-01

Cited By /
Share

Letka-Spychała, O. (2015). DROGA PIELGRZYMA JAKO PRZYKŁAD METAFORYCZNEGO MODELU CZASU W POEZJI INNY LISNIANSKIEJ. Acta Neophilologica, 2(XVII), 131–139. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/763

Olga Letka-Spychała 
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie