ANDRZEJ NIEMOJEWSKI I MICHAIŁ ARCYBASZEW WOBEC REWOLUCJI 1905 R.

Patryk Witczak

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w BydgoszczyAbstrakt

The Russian Revolution of 1905 disturbed not only the Russian literature, but also the Young
Poland. In the workers’ battles Polish people saw a chance to recover their own independence.
Therefore, the images of revolution created by Russian and Polish writers differed significantly from
each other. This article analyzes Niemojewski’s and Artsybashev’s revolutionary prose. Niemojewski
glorifies revolutionaries. His heroes lay down their lives for freedom. Artsybashev discredits the
revolution and argues that it does not make sense, because those who fight for freedom die and will
not experience it.


Słowa kluczowe:

Russian Revolution 1905, Andrew Niemojewski, Mikhail Artsybashev


Арцыбашев M., 2009, Кровавое пятно, Санин, Тени утра // Арцыбашев M., Санин. Роман.
Повести и рассказы, Москва: Эксмо.

Арцыбашев M., 1994, Человеческая волна // Арцыбашев M., Собрание сочинений в трех томах,
т. 2, Москва: Терра.

Блок А., О реалистах, http://ruslit.traumlibrary.net//book/blok-ss09-05/blok-ss09-05.html#work009
[25.04.2014].

Волков А., 1964, Русская литература ХХ века. Дооктябрьский период, Москва: Просвеще-
ние.

Горький М., Разрушение личности, http://az.lib.ru/g/gorxkij_m/text_0420.shtml [06.05.2013].

Михайловский И., 2011, «Арцыбашевщина» и социально-культурный контекст, Политическая
лингвистика, № 3(37), 236–240.

Николаев M., Особенности творчества М.П.Арцыбашева, http://az.lib.ru/a/arcybashew_m_p/
text_0420.shtml [02.04.2014].

Прокопов Т., 1994, Жизни и смерти Михаила Арцыбашева // Арцыбашев М., Собрание сочи-
нений в трех томах, т. 1, Москва: Терра.

Durkheim E., 2011, Samobójstwo. Studium z socjologii, przeł. Waker K., Warszawa: Oficyna
Naukowa.

Grajewska A., 1971, Od „piękności walki” do „odnowy duszy wspólnej” (Literatura w poszukiwaniu
sensu rewolucji) //Literatura polska wobec rewolucji, red. Janion M., Warszawa: PIW.

Gorki M., 1974, Matka, przeł. Górska H., Warszawa: PIW.

Handke R., 2008, Poetyka dzieła literackiego. Instrumenty lektury, Warszawa: PWN.

Jakóbczyk J., 1992, O tym, jak Młoda Polska posiwiała. Proza młodopolska wobec rewolucji 1905
roku, Katowice: Wydawnictwo UŚ.

Klonowski S., 1955, Wstęp // Rok 1905 w literaturze polskiej, opracował i wstępem opatrzył

Klonowski S., Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 5.

Krzyżowska-Protasienia G., 2004, Michaił Arcybaszew w ocenie rosyjskiej krytyki literackiej lat
1901–1992, Slavica Wratislaviensia, t. LXXI.

Krzyżanowski J., 1961, Autor „Ludzi rewolucji” // Niemojewski A., Ludzie rewolucji i inne
opowiadania, Warszawa: Czytelnik.

Kurkiewicz M., 2013, Tętno epoki. Miejsce i rola motywu krwi w literaturze Młodej Polski,
Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW.

Literatura polska wobec rewolucji, 1971, red. Janion M., Warszawa: PIW.

Maciejewska I., 1991, Rewolucja i niepodległość. Z dziejów literatury polskiej lat 1905–1920, Kielce:
Wydawnictwo Szumacher.

Niemojewski A., 1961, Ludzie rewolucji i inne opowiadania, wstępem poprzedził J. Krzyżanowski,
Warszawa: Czytelnik.

Strug A., 1947, Ludzie podziemni, Warszawa: Wiedza.

Strug A., 1971, Dzieje jednego pocisku, Warszawa: Czytelnik.

Wróblewska T., 1968, „Kniaź Potiomkin” i antynomie rewolucji, Dialog, z. 3.

Zajączkowski W., 2009, Rosja i narody. Ósmy kontynent. Szkic dziejów Eurazji, Warszawa: MG.

Żeromski S., 1964, Opowiadania, Warszawa: Czytelnik.
Pobierz


Opublikowane
2014-12-01

Cited By /
Share

Witczak, P. (2014). ANDRZEJ NIEMOJEWSKI I MICHAIŁ ARCYBASZEW WOBEC REWOLUCJI 1905 R. Acta Neophilologica, 2(XVI), 175–184. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/791

Patryk Witczak 
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy