Wyzwania rozwojowe Polski w okresie programowania 2014–2020 w kontekście unijnej polityki spójności ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury transportowej i inteligentnego rozwoju

Adam Oleksiuk

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie


Abstrakt

The paper discusses the use of EU funds in the field of transport infrastructure andsmart development. It was pointed out that the distance in the level of economic developmentdividing Polish regions from the EU average is gradually decreasing, and the use of EU fundshelps all Polish regions to approach the average level of development of the EU. Although theconvergence process is uneven, it has been pointed out that the funds available under cohesionpolicy, allow, to a certain extent, to stop the process of regional diversifying in the regions.An analysis of the benefits Poland gained from the cohesion policy in the field of transportinfrastructure and intelligent development is presented . The possibilities of support fromstructural funds in the scope of investments aimed, among others, at strengthening research,technological development and innovation were studied in this paper. The EU strategicdocuments pertaining to the above-mentioned areas were also reviewed in in this study.


Słowa kluczowe:

EN: transport infrastructure     Cohesion Policy     smart development     European Union     Funds     innovations     smart specialization     Poland


Autostrada (2011), Autostrada Eksploatacja 2010. Podróżni – Pracownicy – Przyroda. Raport firmy Autostrada Eksploatacja S.A. Poznań.

Długookresowa Strategia (2013), Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności. Warszawa [dokument przyjęty przez Radę Ministrów 5 lutego 2013 r.]

Dziemianowicz, W./Łukomska, J. (2012), Obszary tracące dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze wskazane indykatywnie w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010–2020, badanie na zlecenie MRR. Warszawa.

Europa (2010), Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komisja Europejska. Bruksela. Foresight (2011), Foresight technologiczny przemysłu „InSight 2030”, Ministerstwo Gospodarki. Warszawa. W: <http://iztech.pl/publikacje-raporty-wasne-i-obce/foresight-technologiczny-2030-opracowania-kocowe> [dostęp 31.01.2016].

Główne kierunki (2014), Główne kierunki interwencji w l. 2014–2020. Umowa Partnerstwa z Polską. Bruksela. Inwestowanie (2010), Inwestowanie w przyszłość Europy. Piąty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. Luksemburg.

Komornicki, T./Rosik, P./Stępniak, M. (2010), Analiza dostępności transportowej w poszczególnych gałęziach transportu, ekspertyza dla Ministerstwa Infrastruktury. Warszawa.

Komornicki, T./Rosik, P./Stępniak, M. (2011), Dostępność transportowa Polski Wschodniej, ekspertyza wykonana na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na potrzeby aktualizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do r. 2020. Warszawa.

Krajowa (2010), Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010–2020: Regiony – miasta – obszary wiejskie. Warszawa [dokument przyjęty przez Radę Ministrów 13 lipca 2010 r.].

Krajowa (2014), Krajowa Inteligentna Specjalizacja (KIS). Program Rozwoju Przedsiębiorstw, dokument przyjęty przez Radę Ministrów 8 kwietnia 2014 r. Warszawa.

Krajowy (2013), Krajowy Program Reform, aktualizacja na l. 2013–2014, dokument przyjęty przez Radę Ministrów 30 kwietnia 2013 r. Warszawa.

Oszacowanie wartości (2015), Oszacowanie wartości WMDT i wskaźników gałęziowych na potrzeby procesu ewaluacji ex-post NSRO 2007–2013, badanie ewaluacyjne realizowane przez IGIPZ PAN na zlecenie MIiR.

Polska Mapa (2014), Polska Mapa Drogowa Infrastruktury Badawczej. W: <https://www.nauka. gov. pl/g2/oryginal/2014_08/caf36c2da9fef183c32ce8772ec5b426.pdf> [dostęp 31.01.2016].

Program Budowy (2011), Program Budowy Dróg Krajowych na l. 2011–2015, dokument przyjęty przez Radę Ministrów 25 stycznia 2011. Warszawa.

Program Operacyjny (2014), Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014–2020, dokument przyjęty przez Radę Ministrów 8 stycznia 2014 r. Warszawa.

Program Operacyjny (2017), Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 zatwierdzony przez KE 17 grudnia 2014 r. Warszawa.

Programowanie (2012), Programowanie perspektywy finansowej 2014–2020 – uwarunkowania strategiczne, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Koordynacji i Polityki Strukturalnej. Warszawa.

Programowanie (2017), Programowanie perspektywy finansowej 2014–2020 – Umowa Partnerstwa, Ministerstwo Rozwoju. Warszawa.

Przegląd (2017), Przegląd Regionalny Polski, Ministerstwo Rozwoju. Warszawa.

Rozporządzenie (2011), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej. Bruksela.

Sprawozdania (2016), Sprawozdania końcowe z realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Warszawa.

Sprawozdanie (2014), Sprawozdanie z realizacji w 2013 r. Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na l. 2007–2013, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Warszawa.

Strategia (2012), Strategia Rozwoju Kraju 2020. Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo, dokument przyjęty przez Radę Ministrów 25 września 2012 r. Warszawa.

Strategia (2013), Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki „Dynamiczna Polska 2020”, dokument przyjęty przez Radę Ministrów 15 stycznia 2013 r., Ministerstwo Gospodarki. Warszawa.

Strategia (2017), Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.), dokument przyjęty przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 r. Warszawa.

Strategia Rozwoju (2013), Strategia Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.), dokument przyjęty przez Radę Ministrów 22 stycznia 2013 r. Warszawa.

Wpływ (2017), Wpływ polityki spójności w ramach NSRO 2007–2013 na rozwój społeczno-gospodarczy Polski i regionów, Ministerstwo Rozwoju, Departament Strategii Rozwoju. Warszawa.

Wpływ budowy (2013), Wpływ budowy autostrad i dróg ekspresowych na rozwój społeczno-gospodarczy i terytorialny Polski, badanie ewaluacyjne realizowane przez IGIPZ PAN na zlecenie MRR. Warszawa.

Założenia (2013), Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014–2020, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Warszawa.
Pobierz


Opublikowane
01.06.2018

Cited By /
Share

Oleksiuk, A. (2018). Wyzwania rozwojowe Polski w okresie programowania 2014–2020 w kontekście unijnej polityki spójności ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury transportowej i inteligentnego rozwoju. Przegląd Wschodnioeuropejski, 9(1), 65–81. https://doi.org/10.31648/pw.3366

Adam Oleksiuk 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie