Analiza kulturowo-cywilizacyjna publicznego dyskursu łamania prawa w Rosji i na Ukrainie

Cultural and civilization analysis of public discourses of lawbreaking in Russia and Ukraine

Oleg Leszczak

Jan Kochanowski University in Kielce

Oksana Prosianyk

Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics


Abstrakt

The paper focuses on the notion of legal culture in anthropocentric depiction as an informational-semiotic function. The authors present a typology of cultural-civilisational motives for breaking the law. A range of cultural-civilisational motives (naturalistic, turanic, byzantinic, theocratic, europeistic, and consumerist) expressed in the form of discursive statements was presented in detail; these motives cause breaking the law in a causal synergetic mode (ignorance of the law) and in a cybernetic mode (disregard for the law). The authors distinguish several types of verbal excuses for breaking the law widespread in Russian and Ukrainian legal culture discourse.


Słowa kluczowe:

breaking the law, Russia, Ukraine, cultural-civilizational system of society organization, public discours


BIERDNIKOW, I. S. [= БЕРДНИКОВ, И. С.] (1902), Основные начала церковного права Православной Церкви. Казань.   Google Scholar

CZORNODID, H. S. [= ЧОРНОДІД Г. С.] (2008), Сучасний стан правової культури України. In: http://www.rusnauka.com/2_KAND_2008/Pravo/26221.doc.htm.   Google Scholar

Hlava UHKTs: [Глава УГКЦ] (2014), Глава УГКЦ: «Свободу та гідність нам надає не Президент чи закон. Ці цінності нам дані Богом». 17.02.2014]. URL: https://religion.in.ua/news/vazhlivo/24896-glava-ugkc-svobodu-ta-gidnist-nam-nadaye-ne-prezident-chi-zakon-ci-cinnosti-nam-dani-bogom.html.   Google Scholar

KARPUNCOW, W. [= КАРПУНЦОВ, В.] (2018). Правова культура vs правовий нігілізм: на прикладі протесту «євробляхерів»]. In: https://24tv.ua/ru/pravova_kultura_vs_pravoviy_nigilizm_n1074825.   Google Scholar

LANGE, N. [= ЛАНГЕ, Н.] (2007), Украина – не правовое государство]. In: https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2007/12/5/4428770.   Google Scholar

LESZCZAK, O. (2014a), Krytyka doświadczenia etnicznego. Metodologiczne i kulturowo-cywilizacyjne wprowa-dzenie do badania etnicznych obrazów świata Rosjan, Polaków i Ukraińców. Katowice.   Google Scholar

LESZCZAK, O. (2014b), Rosyjski etniczny obraz świata w aspekcie kulturowo-cywilizacyjnymi lingwosemio-tycznym. Toruń.   Google Scholar

LESZCZAK, O. (2017), Etniczny obraz świata Polaków. Kulturowo-cywilizacyjna i lingwosemiotyczna analiza polskiego dyskursu publicznego. Tarnopol.   Google Scholar

NIEPOMNIASZCZAJA, N. G. /AWRAMENKO, S. S. [= НЕПОМНЯЩАЯ, Н. Г., АВРАМЕНКО, С. С.] (red.) (2011), Российская правовая культура на современном этапе. B: Актуальные проблемы права. Москва.   Google Scholar

SZERSTIUK, S. W. [= ШЕРСТЮК, С. В.] (2013), Правовий нігілізм як антипод правової культури. B: Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Філо-софія, філософія права, політологія, соціологія. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pravoviy-nigilizm-yak-antipod-pravovoyi-kulturi.   Google Scholar

STEFAŃSKI, R. (2014), Granice europejskości. Analiza aksjologiczno-politologiczna. Toruń.   Google Scholar

STRYGINA, S. W. [СТРЫГИНА, С. В.] (2007), Правовая культура современной России. B: Известия Сара-товского университета. Серия: Экономика. Управление. Право. In: https://cyberleninka.ru/article/n/pravovaya-kultura-sovremennoy-rossii.   Google Scholar

PISKUN, S. [= ПІСКУН, C.] (2020), Чому простий громадянин повинен дотримуватися закону, якщо його не дотримується ціла Рада?, URL: https://nizhyn.in.ua/svyatoslav-piskun-chomu-prostij-gromadyanin-povinen-dotrimuvatisya-zakonu-yakshho-jogo-ne-dotrimuyetsya-cila-rada.html.   Google Scholar

WOŁPIUK, W. J. (2012), O niektórych problemach badawczych w nauce prawa. W: Czarny, R. M./Sprzyszak, K. (red.), Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań. Teoria i filozofia państwa i prawa oraz aksjolo-gia demokracji i ochrony praw człowieka. Księga jubileuszowa Profesora Jerzego Jaskierni. Toruń, 99-117.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
31.12.2021

Cited By /
Share

Leszczak, O., & Prosianyk, O. (2021). Analiza kulturowo-cywilizacyjna publicznego dyskursu łamania prawa w Rosji i na Ukrainie: Cultural and civilization analysis of public discourses of lawbreaking in Russia and Ukraine. Przegląd Wschodnioeuropejski, 12(2), 339–350. https://doi.org/10.31648/pw.6885

Oleg Leszczak 
Jan Kochanowski University in Kielce
Oksana Prosianyk 
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics