Obraz nauki i naukowca w aspekcie kulturowo-cywilizacyjnym: Polska – Ukraina – Rosja

The image of science and scientist in the cultural and civilization aspect: Poland – Ukraine – Russia

Oleg Leszczak

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
https://orcid.org/0000-0003-3358-8923


Abstrakt

The purpose of the article is to show the dependence of the image on the cultural and civilizational factors determining it, i.e. from the system of stereotypes and conceptual representations that dominate in a particular society. As an example of such causation in the formation of a socially significant image, were chosen the science and the scientist, and Russia, Ukraine and Poland – as an example of cultural and civilizational space. In various cultural and civilization types science can be treated as secret or utilitarian knowledge, as sanctioned knowledge, as inspired knowledge, as a critical discourse or as a product and commodity.


Słowa kluczowe:

image of science     culture, civilization     Poland     Ukraine     Russia


Chernaya, N. [Черная, Н.] (2017), Украинская наука: вековой застой. In: https://www.unian.net/science/1944639-ukrainskaya-nauka-vekovoy-zastoy.html [dostęp 23 IX 2019].

Heidegger, M. (1997), Drogi lasu. Warszawa.

Huntington, S. P. (1997), Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego. Warszawa.

Izgoyev, A. S. [Изгоев, А. С.] (1991), Вехи. Из глубины. Москва.

Karmin, A. S./Novikova, J. S. [Кармин, А. С./Новикова, Е. С.] (2008), Культурология. Санкт-Петербург.

Koneczny, F. (1935), O wielości cywilizacyj. Kraków.

Koneczny, F. (1996), O cywilizację łacińską. Lublin.

Kossecki, J. (2003), Podstawy nowoczesnej nauki porównawczej o cywilizacjach. Socjologia porównawcza cywilizacji. Katowice.

Leszczak, O. (2014a), Krytyka doświadczenia etnicznego. Metodologiczne i kulturowo-cywilizacyjne

wprowadzenie do badania etnicznych obrazów świata Rosjan, Polaków i Ukraińców. Katowice.

Leszczak, O. (2014b), Rosyjski etniczny obraz świata w aspekcie kulturowo-cywilizacyjnym i lingwosemiotycznym. Toruń.

Loktev, V. [Локтєв, В.] (2012), ...І про науку в Україні можна забути. In: ZN.UA, 17 II 2012 [dostęp 23 IX 2019].

Petrushina, T. O. [Петрушина, Т. О.] (2017), Стан науки в Україні (за оцінками вітчизняних та зарубіжних експертів). In: Вісник НАН України. 11, 66-80.

Piotrowski, R. (2003), Problem filozoficzny ładu społecznego a porównawcza nauka o cywilizacjach. Warszawa.

Romanovskiy, S. I. [Романовский, С. И. ] (2010), Наука под гнетом российской истории. In: https://royallib.com/read/romanovskiy_sergey/nauka_pod_gnetom_rossiyskoy_istorii.html#0 [dostęp 29 IX 2019].

Sorokin, P. A. [Сорокин, П. А.] (2006), Социальная и культурная динамика. Москва.

Toynbee, A. J. (1988), Cywilizacja w czasie próby. Warszawa.

Vernadskiy, V. I. [Вернадский, В. И.] (1994), Дневники (1917-1921). Киев.
Pobierz


Opublikowane
30.12.2020

Cited By /
Share

Leszczak, O. (2020). Obraz nauki i naukowca w aspekcie kulturowo-cywilizacyjnym: Polska – Ukraina – Rosja: The image of science and scientist in the cultural and civilization aspect: Poland – Ukraine – Russia. Przegląd Wschodnioeuropejski, 11(2), 47–61. https://doi.org/10.31648/pw.6488

Oleg Leszczak 
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
https://orcid.org/0000-0003-3358-8923