Aktualne problemy nauki prawa ochrony środowiska

Janina Ciechanowicz-McLean

Uniwersytet Gdański


https://orcid.org/0000-0001-5576-9763


Abstrakt

Many environmental problems can only be addressed through international agreements with domestic legislation. This acts both globally and locally. Many Multilateral Environmental Agreements – MEA are classifed in soft law in international public law. Sustainable development is a principle of law. Genetically Modifed Organisms are imported in agriculture, food productions but not accepted by the human population. Human rights to the environment must in future be used like hard law.


Słowa kluczowe:

Global environmental law, sustainable development, law of waste, human rights to the environment, environmental justice


Barczak A., Model gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce i w Niemczech.Analiza prawnoporównawcza, Szczecin 2016.   Google Scholar

Bukowski Z., Prawo gospodarki odpadami, Poznań 2014.   Google Scholar

Ciechanowicz-McLean J., Prawo ochrony i zarządzania środowiskiem, wyd. 2, Warszawa 2019.   Google Scholar

Ciechanowicz-McLean J., Zasady globalnego prawa środowiska, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2019, nr 2.   Google Scholar

Defnictions of Globalization: A Comprehensive Overviev and Proposed Defnition, N.R.F., Al-Rodhan, Geneva, June, 2006, pdf.   Google Scholar

Gronowska B. (red.), Prawa człowieka do życia i do środowiska, Wspólne wartości i wyzwania, Toruń 2018, pdf.   Google Scholar

Freeman M., Prawa człowieka, Warszawa 2007.   Google Scholar

Krajewski P., Prawno-kanoniczna ochrona człowieka w kontekście zagrożeń inżynierii genetycznej, Olsztyn 2008.   Google Scholar

Krajewski P., Biotechnologie i biobezpieczeństwo w prawie międzynarodowym, Olsztyn 2014.   Google Scholar

Krajewski P., Sprawiedliwość i odpowiedzialność międzygrupowa i międzypokoleniowa w ochronie środowiska naturalnego, „Studia Prawnoustrojowe” 2016, nr 32.   Google Scholar

Krajewski P., Biogospodarka – rozwój gospodarczy i ochrona zasobów naturalnych w kontekście ochrony praw człowieka, „Studia Prawnoustrojowe” 2018, nr 39.   Google Scholar

Król M., Ochrona środowiska jako problem globalny, [w:] Administracja a środowisko, P. Korzeniowski, Barczak A. (red.), Rozprawy i Studia. Uniwersytet Szczeciński 2016, t. 1021.   Google Scholar

K. Kuciński, Glokalizacja jako indygenizacja globalizacji, „Rocznik Żyrardowski” 2011, t. 9, pdf.   Google Scholar

Rakoczy B., Pojęcie środowiska w prawie polskim i włoskim. Aspekty komparatystyczne, „Studia Prawnoustrojowe” 2017, nr 37.   Google Scholar

Rakoczy B. (red), Prawo o odpadach. Wybrane problemy, Warszawa 2019.   Google Scholar

Urbańska K., Prawo podmiotowe do dobrego środowiska w prawie międzynarodowym i polskim, Poznań 2015.   Google Scholar

Sommer J. (red.), Prawo człowieka do środowiska, Wrocław 1987   Google Scholar

Śniadach O., Adamczak-Retecka M., Prawo do wody jako element prawa do środowiska. Rozważania na gruncie art. 37 Karty Praw Podstawowych, [w:] Unia Europejska w roli gwaranta i promotora praw podstawowych, red. D. Kronobis-Romanowska, Sopot 2016.   Google Scholar

Zakrzewska M., Model prawny udziału organizacji społecznych w ochronie środowiska, Warszawa 2018.   Google Scholar

Zębek E., Zasady gospodarki odpadami w ujęciu prawnym i środowiskowym, Olsztyn 2018.   Google Scholar

Zębek E., Hejbudzki M. (red.), Odpowiedzialność za środowisko w ujęciu normatywnym, Olsztyn 2017.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2019-10-10

Cited By /
Share

Ciechanowicz-McLean, J. (2019). Aktualne problemy nauki prawa ochrony środowiska. Studia Prawnoustrojowe, (43), 35–50. https://doi.org/10.31648/sp.4594

Janina Ciechanowicz-McLean 

<p><span class="fontstyle0">Uniwersytet Gdański</span></p>  Polska
https://orcid.org/0000-0001-5576-9763

Uniwersytet Gdański