Umieszczanie reklam na zabytkach

Bartołomiej Gadecki

Sąd Okręgowy w Olsztynie
https://orcid.org/0000-0001-9542-3919


Abstrakt

Monuments are protected under provisions of criminal law, which are contained both in the Act on the Protection of Monuments and the Guardianship of Monuments and in the Penal Code. This article aims to examine dogmatic aspects of misdemeanour specifed in Articles 118 of the Act on the Protection of Monuments and the Guardianship of Monuments. The said Article regulates misdemeanour of placing advertisements on monuments without a permit. Placing advertisements on a monument entered into the
Inventory of Monuments requires permission of the Voivodship Inspector of Monuments. Examined herein is the meaning of the following terms: “placement”, “monument entered into the Inventory of Monuments”. The conclusions are based on formal-dogmatic analysis. 


Słowa kluczowe:

monument, misdemeanour, advertisement, inventory of monuments


Bojarski M., Radecki W., Ochrona zabytków w polskim prawie karnym. Stan aktualny i propozycje de lege ferenda, [w:] J. Kaczmarek (red.), Prawnokarna ochrona dziedzictwa kultury. Materiały z konferencji Gdańsk, 30 maja – 1 czerwca 2005 r., Kraków 2006.   Google Scholar

Gadecki B., Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Art. 108–120. Przepisy karne. Komentarz, Warszawa 2014.   Google Scholar

Dobosz P., Ponadczasowe wartości dekretu Rady Regencyjnej z dnia 31 października 1918 r. o opiece nad zabytkami sztuki i kultury, [w:] W. Szafrański, K. Zalasińska (red.), Wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki. Tom III, Poznań 2009.   Google Scholar

Kulik M., Komentarz do art. 118 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Lex Omega.   Google Scholar

Lis W., Rola miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w ochronie zabytków, „Studia Prawnoustrojowe” 2018, Nr 39.   Google Scholar

Sobczak J., Wykroczenia przeciwko zabytkom, [w:] K. Zeidler (red.), Leksykon prawa ochrony zabytków. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2010.   Google Scholar

Pływaczewski W., Niszczenie dziedzictwa kulturowego – między imperatywem ekonomii i ekologii. Kryminologiczne ujęcie problemu z perspektywy województwa warmińsko–mazurskiego, „Białostockie Studia Prawnicze” 2009, z. 6.   Google Scholar

Pływaczewski W., Turystyka i jej wpływ na zanieczyszczenie środowiska, [w:] W. Pływaczewski, S. Buczyński (red.), Gospodarka odpadami. Problematyka prawna i ekokryminologiczna, Olsztyn 2013.   Google Scholar

Pływaczewski W., Wandalizm z perspektywy ochrony dziedzictwa kultury – diagnoza zjawiska oraz możliwości przeciwdziałania, [w:] K. Zeidler (red.), Prawo ochrony zabytków, Warszawa-Gdańsk 2014.   Google Scholar

Pływaczewski W., Zawłaszczanie przestrzeni przyrodniczej i kulturowej – uwagi na tle zjawiska dewastacji krajobrazu, [w:] W. Pływaczewski, B. Gadecki (red.), Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Perspektywa prawna i kryminologiczna, Warszawa 2015.   Google Scholar

Radecki W., Ochrona walorów turystycznych w prawie Polskim, Warszawa 2011.   Google Scholar

Sławomirska A., Reklama na zabytkach, „Ochrona Zabytków” 2005, nr 2.   Google Scholar

Zalasińska K., Prawna ochrona zabytków nieruchomych w Polsce, Warszawa 2010   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2019-10-11

Cited By /
Share

Gadecki, B. (2019). Umieszczanie reklam na zabytkach. Studia Prawnoustrojowe, (43), 95–107. https://doi.org/10.31648/sp.4602

Bartołomiej Gadecki 
Sąd Okręgowy w Olsztynie
https://orcid.org/0000-0001-9542-3919