Ewolucja zmian przepisów prawnych o odpadach niebezpiecznych oraz ich związek z pożarami składowisk i miejsc magazynowania odpadów

Joanna Kierzkowska

Gdańska Szkoła Wyższa
https://orcid.org/0000-0001-7004-9617


Abstrakt

The research is devoted to showing the evolution of changes in legal regulations on hazardous waste and their connection to fires in storage and disposal sites in Poland. The first part examines the evolution of EU regulations on the codes of hazardous waste properties. The second research area, on the other hand, is associated with fires on landfills taking into account the hazardous waste context and shows the latest amended regulations to prevent their occurrence.


Słowa kluczowe:

codes of hazardous waste properties, hazardous waste, fres of landflls and waste storage areas


Chłąd M., Rola logistyki w gospodarce odpadami niebezpiecznymi, „Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej” 2012, nr 7.   Google Scholar

Grochowalski A., Diksyny, Politechnika Krakowska, artykuł dostępny na http://www.dioksyny.pl/wp-content/uploads/Informacje_o_dioksynach.pdf.   Google Scholar

Górski M., Kierzkowska J.S., Sankcje administracyjne w przepisach o odpadach, [w:] M. Stahl, R. Lewicka, M. Lewicki (red.), Sankcje administracyjne, Warszawa 2011.   Google Scholar

Kierzkowska J.S., System prawa gospodarki odpadami a problem odpadów komunalnych wyrzucanych do lasu, „Studia Prawnoustrojowe” 2017, nr 37.   Google Scholar

Kierzkowska J.S., Wpływ zmian systemowych w gospodarowaniu odpadami komunalnymi na minimalizację negatywnych skutków ich środowiskowego oddziaływania, [w:] J. Mikołajczak. (red.), Logistyka w dobie zrównoważonego rozwoju, Bydgoszcz 2012.   Google Scholar

Kierzkowski I., Kierzkowska J. S., Powstawanie odpadów w działalności pożarniczej oraz metody gospodarowania nimi w świetle aktualnych przepisów prawnych., [w:] M. Górski (red.) Zarządzanie gospodarką odpadami. Aktualne regulacje prawne, Poznań 2014.   Google Scholar

Kierzkowska J. S., Ocena skuteczności instrumentów prawnych w zakresie gospodarowania odpadami stosowanych przez funkcjonariuszy straży gminnych (miejskich) na przykładzie działalności Straży Gminnej w Kęsowie oraz Straży Miejskiej w Bydgoszczy, „Przegląd Prawa Ochrony Środowiska” 2015, nr 2.   Google Scholar

Ożóg J., Kierzkowska J. S., Aktualne problemy prawne i praktyczne jako wyzwania dla administracji samorządowej w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, [w:] T. Branecki, A. Erechemla, (red.) Wybrane problemy współczesnej administracji, Sandomierz 2018.   Google Scholar

Plewa M., Gielt M., Klimek M., Analiza porównawcza gospodarki odpadami w Polsce i innych krajach europejskich., „Logistyka” 2014, nr 6.   Google Scholar

Wandrasz J. W., Biegańska J., Odpady niebezpieczne. Podstawy teoretyczne, Gliwice 2003.   Google Scholar

Wengierek M., Sposoby postąpowania z odpadami niebezpiecznymi w województwie śląskim. Część I – uwarunkowania prawne i organizacyjne, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej” 2017, nr 103.   Google Scholar

Zębek E., Zasady gospodarki odpadami w ujęciu prawnym i środowiskowym, Olsztyn 2018.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2019-10-19

Cited By /
Share

Kierzkowska, J. (2019). Ewolucja zmian przepisów prawnych o odpadach niebezpiecznych oraz ich związek z pożarami składowisk i miejsc magazynowania odpadów. Studia Prawnoustrojowe, (43), 179–192. https://doi.org/10.31648/sp.4619

Joanna Kierzkowska 
Gdańska Szkoła Wyższa
https://orcid.org/0000-0001-7004-9617