Współdziałanie organizacji społecznych z właściwymi instytucjami państwowymi i samorządowymi w ujawnianiu oraz ściganiu przestępstw i wykroczeń określonych w ustawie o ochronie zwierząt

Emil Kruk

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
https://orcid.org/0000-0002-7954-0303


Abstrakt

In the process of humanitarian protection of animals welfare organizations play an extremely significant role. It is somewhat reflected in the regulations of the law of the 21st day of August 1997 on animal protection (i.e. Dz.U. /Official Journal/ 2019, item. 122), where the legislator obligates the Veterinary Inspection and other competent authorities of government administration and local government to cooperate in the subject scope with welfare organizations, whose statutory purpose is animal protection. Unfortunately, the normative value of these regulations is insignificant, just like the scale of their practical application. The best example of that is the title possibility of cooperation in the field of revealing and prosecuting crimes and offences. That leads to the situation when welfare organizations themselves frequently postulate removing from the law on animal protection of the regulations they are the addressees of, and which, in their assessment, due to their general character and anachronism, lead exclusively to blurring of the responsibility for the fate of animals. Meanwhile, it must be taken into consideration that the level of co-operation between the society and state institutions is the measure of democracy in a given society and a feature characterizing civil society.


Słowa kluczowe:

animals, protection of animals, humanitarian protection, welfare organizations, cooperation, crimes.


Choromańska A., Status pokrzywdzonego w sprawach o przestępstwo znęcania się nad zwierzętami. Uwagi na tle wyroku Sądu Najwyższego z 16 stycznia 2014 r. (VKK 370/13), [w:] Przeciwdziałanie międzynarodowej przestępczości przeciwko środowisku naturalnemu z perspektywy organów ścigania, W. Pływaczewski, A. Nowak, M. Porwisz (red.), Szczytno 2017.   Google Scholar

Drwęski L., Ocena skuteczności ścigania przestępstw związanych z ochroną zwierząt – obraz statystyczny, [w:] Status zwierzęcia. Zagadnienia filozoficzne i prawne,   Google Scholar

T. Gardocka, A. Gruszczyńska (red.), Toruń 2012.   Google Scholar

Gabriel-Węglowski M., Przestępstwa przeciwko humanitarnej ochronie zwierząt, Toruń 2008.   Google Scholar

Goettel M., „Czasowe odebranie” oraz „przepadek” jako szczególne środki prawnej ochrony zwierząt, „Studia Prawnoustrojowe” 2011, nr 13.   Google Scholar

Habuda A., W. Radecki, Przepisy karne w ustawach o ochronie zwierząt oraz o doświadczeniach na zwierzętach, „Prokuratura i Prawo” 2008, nr 5.   Google Scholar

Karaś D., „Niech zwierzęta mają prawa!” Monitoring ścigania oraz karania sprawców przestępstw przeciwko zwierzętom, „Przegląd Prawa i Administracji” 2017, t. CVIII.   Google Scholar

Porwisz M., Udział w postępowaniu karnym organizacji społecznych działających na rzecz ochrony zwierząt, [w:] Przeciwdziałanie międzynarodowej przestępczości przeciwko środowisku naturalnemu z perspektywy organów ścigania, W. Pływaczewski, A. Nowak, M. Porwisz (red.), Szczytno 2017.   Google Scholar

Radecki W., Ustawy o ochronie zwierząt. Komentarz, Warszawa 2015.   Google Scholar

Siedlarz K., Interwencje Policji w sprawie zwierząt, [w:] Urzędnik jako strażnik realizacji ustawowych obowiązków wobec zwierząt, T. Pietrzykowski, A. Bielska - Brodziak, K. Gil, M. Suska (red.), Katowice 2016.   Google Scholar

Smaga Ł., Ochrona humanitarna zwierząt, Białystok 2010.   Google Scholar

Szymańska U., Lepa A., Rola społeczeństwa i organizacji pozarządowych w ochronie zwierząt przed przestępstwami, [w:] Perspektywy rozwoju sektora organizacji pozarządowych, U. Szymańska, M. Falej, P. Majer, M. Hejbudzki (red.), Olsztyn 2015.   Google Scholar

Zaborowski J., Ściganie przestępstw i wykroczeń godzących w zwierzęta oraz zapobieganie im, [w:] Status zwierzęcia. Zagadnienia filozoficzne i prawne, T. Gardocka, A. Gruszczyńska (red.), Toruń 2012.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2019-10-19

Cited By /
Share

Kruk, E. (2019). Współdziałanie organizacji społecznych z właściwymi instytucjami państwowymi i samorządowymi w ujawnianiu oraz ściganiu przestępstw i wykroczeń określonych w ustawie o ochronie zwierząt. Studia Prawnoustrojowe, (43), 207–2015. https://doi.org/10.31648/sp.4621

Emil Kruk 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
https://orcid.org/0000-0002-7954-0303