Sztuka jako jedna z form readaptacji społecznej skazanych na przykładzie programu „Ostatnia Mila”

Monika Kotowska

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warminsko - Mazurski w Olsztynie
https://orcid.org/0000-0002-7757-020X


Abstrakt

In the last 20 years the distinct intensification of research on the importance of artistic activities in prisons can be observed. It is stressed in literature that the results of artistic activities in penitentiaries have educational and therapeutic value. The article describeses „Last Mila” – the project carried out in Gębarzewo prison in 2015–2016. The „Last Mila”, by giving the prisoners opportunity to readaptation, establish a dialogue with people from the „outside” and contact with art, creates a chance to develop awareness, and so take a significant step on the path to personal freedom


Słowa kluczowe:

prison, prisoner, art, social readaptation.


Dąbkiewicz K., Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa 2015.   Google Scholar

Dymowska A., Walczewska K, Autorski program readaptacji społecznej skazanych „Drogowskaz”, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2012, nr 76–77.   Google Scholar

Galiński S., Zakres oddziaływań resocjalizacyjnych w zakładzie karnym typu zamkniętego [w:] Postępy resocjalizacji i profilaktyki społecznej, (red.) A. Rejzner, Warszawa 2007.   Google Scholar

Kaczmarek T., Resocjalizacja sprawcy jako cel wymiaru oraz wykonania kary pozbawienia wolności, [w:] Prawo karne wykonawcze w systemie nauk kryminologicznych. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Leszka Boguni, (red.) T. Kalisz, Wrocław 2011.   Google Scholar

Konopczyński M., Twórcza resocjalizacja. Wybrane metody pomocy dzieciom młodzieży, Warszawa 1996.   Google Scholar

Konopczyński M., Pytania, pytania, pytania…, wywiad przeprowadzony przez A. Pilarską-Jakubczak, „Forum Penitencjarne” 2012, nr 9.   Google Scholar

Kuć M., Gałązka M., Prawo karne wykonawcze, Warszawa 2017.   Google Scholar

Muskała M., „Odstąpienie od przestępczości” w teorii i praktyce resocjalizacyjnej, Poznań 2016.   Google Scholar

Piotrowski P., Sztuka drogą do wolności. Konteksty diagnostyczne i resocjalizacyjne projektu „Labirynt Wolności” (realizowanego w ZK w Nowym Wiśniczu),„Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2012 nr 76–77.   Google Scholar

Płatek M., Europejskie reguły więzienne z 2006 roku, „Państwo i Prawo” 2008 nr 2.   Google Scholar

Postulski K., Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa 2017.   Google Scholar

Rejzner A., Kultura fizyczna w zakładach penitencjarnych – na podstawie badań, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 1997 na 15.   Google Scholar

Skwarek J., Rola kultury w resocjalizacji. Arteterapia i muzykoterapia, [w:] Patologie. Praktyczne aspekty zapobiegania i zwalczania patologii społecznych, (red.) J. Bubiło, T. Guz, D. Krukowska-Bubiło, Lublin 2012.   Google Scholar

Travis J., But They All Come Back: Rethinking Prisoner Reentry, “Sentencing&Corrections, Issues for the 21st Century” may 2000, vol. 7.   Google Scholar

Walczak S., Postępowanie ze skazanymi w polskim systemie penitencjarnym, Warszawa 1992.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2019-10-19

Cited By /
Share

Kotowska, M. (2019). Sztuka jako jedna z form readaptacji społecznej skazanych na przykładzie programu „Ostatnia Mila”. Studia Prawnoustrojowe, (43), 194–205. https://doi.org/10.31648/sp.4624

Monika Kotowska 
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warminsko - Mazurski w Olsztynie
https://orcid.org/0000-0002-7757-020X