Cudzoziemcy jako sprawcy przemytu zabytków – wybrane aspekty kryminologiczne

Magdalena Perkowska

Uniwersytet w Białymstoku
https://orcid.org/0000-0002-9495-132X


Abstrakt

Any loss in the field of relic are very harmful for the national heritage of every country. Poland is an important actor on the European political and geographical map in the area of goods smuggling, also the relics smuggling. Therefore the article presents the dogmatic analysis of crime of relict smuggling. Article also presents the results on scientific criminological research. This is the results of analysis of criminal court records of foreigners convicted for relics smuggling in Poland.


Słowa kluczowe:

foreigner, relic, smuggling


Bojarski M., Radecki W., Pozakodeksowe prawo karne: komentarz. Tom III, Przestępstwa w dziedzinie porządku publicznego, wyborów, polityki i inicjatywy ustawodawczej, pracy i ubezpieczeń społecznych, kultury i własności intelektualnej, Warszawa 2003.   Google Scholar

Gadecki B., Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Art. 108–120, przepisy karne, komentarz, Warszawa 2014.   Google Scholar

Hołdyńska E., Rykoszet Schengen: tracimy zabytki, „Rzeczpospolita” 7.09.2013, http://www.rp.pl/artykul/1045750-Rykoszet-Schengen--tracimy-zabytki.html#ap-1.   Google Scholar

Kaczmarek J., Zeidler K., Karnoprawna ochrona zabytków, „Prokuratura i Prawo” 2004, nr 2.   Google Scholar

Kowalska-Benasiewicz E., Zbieg przepisów art. 108–109b ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z innymi przepisami typizującymi przestępstwa i wykroczenia, [w:] K. Zeidler (red.), Prawo ochrony zabytków, Warszawa – Gdańsk 2014.   Google Scholar

Krupiński W., Specyfika prowadzenia spraw związanych z nielegalnym wywozem za granice lub przywozem z zagranicy zabytków – współpraca z innymi służbami   Google Scholar

w ocenie Straży Granicznej, „Przegląd Policyjny” 2007, nr 3.   Google Scholar

Kulik M., Art. 109, [w:] Komentarz do przepisów karnych ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, System Informacji Prawnej LEX, 2010.   Google Scholar

Lis W., Rola miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w ochronie zabytków, „Studia Prawnoustrojowe” 2018, nr 39.   Google Scholar

Łychowid K., Problematyka przemytu dział sztuki przez wschodnią granicę RP (na przykładzie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej), „Przegląd Policyjny” 2007.   Google Scholar

Radecki W., [w:] M. Bojarski (red.) System Prawa Karnego, Tom 11. Szczególne dziedziny prawa karnego. Prawo karne wojskowe, skarbowe i pozakodeksowe, Warszawa 2014.   Google Scholar

Skałdawska A., Działania Służby Celnej na rzecz ochrony zabytków – na przykładzie Izby Celnej w Warszawie, „Przegląd Policyjny” 2007, nr 3.   Google Scholar

Trzciński M., Przestępczość przeciwko zabytkom, „Prokuratura i Prawo” 2011, nr 6.   Google Scholar

Zielinska K., Przestępczość przeciwko zabytkom w Polsce i na świecie – stan faktyczny, zagrożenia, przeciwdziałania, „Przegląd Policyjny” 2007, nr 3.   Google Scholar

Zeidler K., Prawo ochrony dziedzictwa kultury, Warszawa 2007.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2019-10-26

Cited By /
Share

Perkowska, M. (2019). Cudzoziemcy jako sprawcy przemytu zabytków – wybrane aspekty kryminologiczne. Studia Prawnoustrojowe, (43), 261–270. https://doi.org/10.31648/sp.4635

Magdalena Perkowska 
Uniwersytet w Białymstoku
https://orcid.org/0000-0002-9495-132X