Odpowiedzialność administracyjna na obszarach specjalnych o charakterze przyrodniczym. Zagadnienia wybrane

Jerzy Stelmasiak

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
https://orcid.org/0000-0002-1397-3595


Abstrakt

Administrative responsibility in special areas of natural character must take into account a special legal regime in the form of prohibitions in force on their territory. This applies to every entity using the natural environment inthese special areas. In addition, the above prohibitions are introduced in order to protect, in particular, exceptional natural values and landscape values by means of an appropriate form of nature protection, for example landscape park or protected landscape area. Therefore, an entity using the natural environment will bear administrative responsibility both if it breaches common prohibitions as well as prohibitions or restrictions related to the creation of an area form of nature protection. This also applies to restrictions in running an economic activity or even prohibiting it when it would threaten the proper functioning of a special area of natural character. In addition, it may also be banned to construct new building facilities in a 100-meter wide strip of land from the banks of rivers or lakes. This means that construction of a building facility in this area is treated as an unauthorized construction, which is subject to a demolition order, i.e. it can not be legalized in any case.


Słowa kluczowe:

administrative responsibility, nature protection, special nature area, landscaped park, protected landscape area.


Bojar-Fijałkowski T., O wycofywaniu się państwa z aktywności w sferze ochrony środowiska i gospodarki komunalnej, „Studia Prawnoustrojowe” 2017, nr 37.   Google Scholar

Bukowski Z., Zrównoważony rozwój w systemie prawa, Toruń 2009.   Google Scholar

Ciechanowicz McLean J., Prawo i polityka ochrony środowiska, Warszawa 2009.   Google Scholar

Danecka D., Kierzkowska J.S., Trzcińska D., Ograniczenia działalności gospodarczej ze względu na ochronę przyrody, Warszawa 2018.   Google Scholar

Górski M., Odpowiedzialność administracyjnoprawna w ochronie środowiska, Warszawa 2008.   Google Scholar

Jaworowicz-Rudolf A., Górski M., Odpowiedzialność administracyjna, [w:] Prawo ochrony środowiska, (red.) M. Górski, Warszawa 2014.   Google Scholar

Katner J., Ochrona własności nieruchomości przed naruszeniami pośrednimi, Warszawa 1982.   Google Scholar

Korzeniowski P., W sprawie modelu odpowiedzialności administracyjnej w ochronie środowiska, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2016, nr 5(68).   Google Scholar

Korycka-Zirk M., Teorie zasad prawa a zasada proporcjonalności, Warszawa 2012.   Google Scholar

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz, (red.) Z. Niewiadomski, 3 wyd., Warszawa 2006.   Google Scholar

Rotko J., Instrumenty prawne ochrony przyrody, [w:] Teoretyczne podstawy prawa ochrony środowiska, (red.) W. Radecki, Wrocław 2006.   Google Scholar

Stelmasiak J., Instytucja obszaru specjalnego w materialnym prawie administracyjnym na przykładzie obszarów specjalnych o charakterze ekologicznym, [w:] Prawo administracyjne materialne, t. 7. System prawa administracyjnego, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2017.   Google Scholar

Stelmasiak J., Interes indywidualny a interes publiczny w ochronie środowiska w obszarze specjalnym o charakterze ekologicznym, Rzeszów 2013.   Google Scholar

Trzcińska D., Prawo planowania i zagospodarowania przestrzennego z perspektywy środowiska i jego ochrony, Warszawa 2018.   Google Scholar

Wasilewski A., Obszar górniczy. Zagadnienia prawne, Warszawa 1969.   Google Scholar

Zakrzewska M., Wybrane instrumenty prawne ochrony przyrody, parku narodowego przed zagrożeniami zewnętrznymi, „Studia Prawnoustrojowe” 2017, nr 37.   Google Scholar

Zdyb M., Prawny interes jednostki w sferze materialnego prawa administracyjnego. Studium teoretyczno-prawne, Lublin 1991.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2019-10-26

Cited By /
Share

Stelmasiak, J. (2019). Odpowiedzialność administracyjna na obszarach specjalnych o charakterze przyrodniczym. Zagadnienia wybrane. Studia Prawnoustrojowe, (43), 313–324. https://doi.org/10.31648/sp.4640

Jerzy Stelmasiak 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
https://orcid.org/0000-0002-1397-3595