Analiza przeprowadzania oględzin w sprawach zabójstw jako metoda badawcza wykonywania czynności kryminalistycznych

Kazimiera Juszka

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
http://orcid.org/0000-0002-8466-1716

Karol Juszka

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
http://orcid.org/0000-0001-7547-2449


Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie stosowanej w kryminalistyce jakościowej metody badawczej polegającej na analizie decyzji organów ścigania dotyczących prowadzenia czynności kryminalistycznych na przykładzie przeprowadzania oględzin w sprawach zabójstw przez wszystkie etapy wykonywania tej czynności.


Słowa kluczowe:

oględziny, jakościowa metoda badawcza, czynność kryminalistyczna sprawy o zabójstwo, proces wykrywczy


Andrzejkowicz M., Analogowe a cyfrowe zapisywanie obrazu i dźwięku dla celów procesowych, [w:] V.Kwiatkowska-Darul (red.), Czynności procesowo-kryminalistyczne w polskich procedurach. Materiały z konferencji naukowej i IV Zjazdu Katedr Kryminalistyki. Toruń 5–7 maja 2004 r., Toruń 2004.   Google Scholar

Bednarski L., Znaczenie kazuistyki w identyfkacji charakteru zdarzenia i zwłok na miejscu ich znalezienia w przypadku śmierci gwałtownej, „Problemy Kryminalistyki” 2007, nr 256.   Google Scholar

Betlejewski M., Szkice kryminalistyczne-tendencje zmian, [w:] M. Zajder, M. Goc (red.), Nowoczesność oględzin procesowo-kryminalistycznych, Wyd. WSPol., Szczytno 1999.   Google Scholar

Całkiewicz M., Oględziny zwłok i miejsca ich znalezienia, Poltext, Warszawa 2010.   Google Scholar

Całkiewicz M., Oględziny zwłok w polskiej praktyce śledczej na podstawie badań aktowych, [w:] J. Kasprzak, B. Młodziejowski (red.), Wybrane problemy procesu karnego i kryminalistyki, Wyd. volumina.pl, Olsztyn 2010.   Google Scholar

Cześnin L., Kryminalistyczna problematyka oględzin ze szczególnym uwzględnieniem oględzin zwłok, „Problemy Współczesnej Kryminalistyki” 2011, t. XV.   Google Scholar

Fudalej M., Protokół oględzin sądowo-lekarskich końca XX wieku-rewolucja cyfrowa z nami czy bez nas, „Problemy Kryminalistyki” 1998, nr 221.   Google Scholar

Goc M., Moszczyński J., Ślady kryminalistyczne. Ujawnianie, zabezpieczenie, wykorzystanie, Difn, Warszawa 2007.   Google Scholar

Goc M., Kasprzak J., Mianownictwo przedmiotów oględzin, Wyd. Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Legionowo 1997.   Google Scholar

Gruza E., Goc M., Moszczyński J., Kryminalistyka – czyli rzecz o metodach śledczych, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.   Google Scholar

Gruza E., Oględziny śledcze miejsca zdarzenia w praktyce procesowej, „Problemy Współczesnej Kryminalistyki” 1996, nr 1.   Google Scholar

Gurgul J., O organizacyjnych i psychologicznych problemach oględzin miejsca z perspektywy doświadczeń praktyka, „Problemy Kryminalistyki” 2010, nr 269.   Google Scholar

Gurgul J., Uwagi o wykrywalności i czynnościach śledczych w sprawach o zabójstwa, wyd. II, Prometeusz, Opole 2010.   Google Scholar

Gurgul J., Karnoprocesowe i pomostowe aspekty podpisywania protokołu, [w:] H. Kołecki (red.), Kryminalistyka i nauki penalne wobec przestępczości. Księga Pamiątkowa dedykowana Profesorowi Mirosławowi Owocowi, Wyd. Poznańskie, Poznań 2008.   Google Scholar

Gurgul J., Planowanie postępowania przygotowawczego, „Prokuratura i Prawo” 2005, nr 1.   Google Scholar

Gurgul J., Osobowe aspekty oględzin szczególnie miejsca i zwłok, [w:] M. Lisiecki, M. Zajder (red.), Procesowo-kryminalistyczne czynności dowodowe, Wyd. WSPol.,Szczytno 2003.   Google Scholar

Gurgul J., Ocena dowodów w postępowaniu przygotowawczym, „Prokuratura i Prawo” 2001.   Google Scholar

Gurgul J., Refleksje porównawcze o wykrywaniu zabójców na tle doświadczeń krajowych i amerykańskich, Problemy Kryminalistyki” 2001, nr 232.   Google Scholar

Gurgul J., Standardy postępowania dla kierującymi oględzinami miejsca zdarzenia. Próba komentarza, cz. I, „Prokuratura i Prawo” 2000, nr 10.   Google Scholar

Gurgul J., Oględziny – niektóre aspekty teoretyczne i praktyczne, „Problemy Kryminalistyki” 1995, nr 207.   Google Scholar

Gurgul J., Znaczenie taktyki kryminalistycznej, „Problemy Kryminalistyki” 1985, nr 168.   Google Scholar

Gurgul J., Procesowo-kryminalistyczne aspekty oględzin w sprawach o zabójstwa, „Nowe Prawo” 1978, nr 10.   Google Scholar

Gurgul J., Śledztwa w sprawach o zabójstwa, Departament Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego MSW, Warszawa 1977.   Google Scholar

Hanausek T., Kryminalistyka, Wolter Kluwer, Kraków 2009.   Google Scholar

Hanausek T., Zarys taktyki kryminalistycznej, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1994.   Google Scholar

Hołyst B. (red.), Nowa technika przedstawiania terenu, „Kryminalistyka na świecie” 2013, nr 1.   Google Scholar

Hołyst B. (red.), Daktyloskopia, „Kryminalistyka na świecie” 2012, nr 2 (3).   Google Scholar

Jerzewska J., Od oględzin do opinii biegłego. Poradnik dla prowadzących postępowanie karne, wyd. 3, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.   Google Scholar

Juszka K., Juszka K., Nieprzestrzeganie taktyki przeprowadzania oględzin w sprawach zabójstw skutkujące wydaniem postanowienia o umorzeniu postępowania karnego, „Studia Prawnoustrojowe” 2018, nr 40.   Google Scholar

Juszka K., Juszka K., Studies vetting the observance of rules for conducting forensic evidence by inspection in killing cases in Poland, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 2018, nr 3(2).   Google Scholar

Juszka K., Juszka K., Research issues pertaining to the methodology of performing a police lineup in Poland, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 2018, nr 3(1).   Google Scholar

Juszka K., Juszka K., Specyfka oględzin w cyberprzestrzeni, [w:] W.A. Kasprzak, I.A. Jaroszewska, A. Opalska (red.), Cybercrimes, Wyd. volumina.pl, Szczecin 2016.   Google Scholar

Juszka K., Problematyka badawcza metodyki przeprowadzenia konfrontacji procesowo--kryminalistycznej w Polsce, „Problemy Kryminalistyki” 2016, nr 291.   Google Scholar

Juszka K., Juszka K., Oględziny w wykrywaniu sprawców zabójstw w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów powszechnych, „Przegląd Policyjny” 2015, nr 2.   Google Scholar

Juszka K., Juszka K., Badawcza weryfkacja przestrzegania zasad prowadzenia oględzin w sprawach zabójstw w Polsce, „Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii” 2015, nr 65(4).   Google Scholar

Juszka K., Juszka K., Doktrynalne podstawy sposobu przeprowadzenia oględzin w sprawach o zabójstwo, [w:] S. Pikulski, W. Cieślak, M. Romańczuk-Grącka (red.), Przyszłość polskiego prawa karnego. Alternatywne reakcje na przestępstwo, ElSet, Olsztyn 2015.   Google Scholar

Juszka K., Propozycje kierunków zmian w przeprowadzaniu oględzin w sprawach zabójstw, [w:] J. Kasprzak, W. Cieślak, I. Nowicka (red.), Meandry prawa karnego i kryminalistyki. Księga jubileuszowa prof. zw. dra hab. Stanisława Pikulskiego, Wyd. WSPol., Szczytno 2015.   Google Scholar

Juszka K., Żywucka-Kozłowska E., Orzecznicze podstawy sposobu przeprowadzenia eksperymentu, okazania, konfrontacji w sprawach o zabójstwo, [w:] S. Pikulski, W. Cieślak, M. Romańczuk-Grącka (red.), Przyszłość polskiego prawa karnego. Alternatywne reakcje na przestępstwo, ElSet, Olsztyn 2015.   Google Scholar

Juszka K., Zmiany w kształcie oględzin procesowo-kryminalistycznych w sprawach zabójstw w propozycjach własnych reformy prawa karnego, [w:] I. Sepioło-Jankowska (red.), Reforma prawa karnego. Księga po Zjeździe Młodych Karnistów, C.H. Beck, Warszawa 2014.   Google Scholar

Juszka K., Analiza wpływu oględzin kryminalistycznych na wykrywalność sprawców zabójstw, Wyd. UJ, Kraków 2013.   Google Scholar

Juszka K., Problematyka potrzeby przeprowadzenia oględzin a postulat maksymalnej określoności przepisu, [w:] I. Sepioło (red.), Nullum crimen sine lege, C.H. Beck, Warszawa 2013.   Google Scholar

Juszka K., Skanowanie 3D w realizacji zasad efektywnego przeprowadzania oględzin w sprawach zabójstw, [w:] E. Gruza (red.), Oblicza współczesnej kryminalistyki. Księga jubileuszowa Profesora Huberta Kołeckiego, Stowarzyszenie Absolwentów Wydz. Prawa i Administracji UW, Warszawa 2013.   Google Scholar

Juszka K., Efektywność oględzin na przykładzie studium przypadku, [w:] I. Sepioło (red.), Interdyscyplinarność badań w naukach penalnych, Warszawa 2012.   Google Scholar

Juszka K., Wybrane problemy oględzin i wykrywania sprawców zabójstw, [w:] S. Pikulski, M. Romańczuk-Grącka, B. Orłowska-Zielińska (red.), Tożsamość prawa karnego, ElSet, Olsztyn 2011.   Google Scholar

Juszka K., Problematyka dokumentacji konfrontacji, „Prokurator” 2010, nr 3.   Google Scholar

Juszka K., Perspektywa doskonalenia systemu wykrywalności sprawców przestępstw, „Prokuratura i Prawo” 2009, nr 7–8.   Google Scholar

Juszka K., Zasada prawdy materialnej, a sugestia w okazaniu, „Przegląd Policyjny” 2009, nr 1.   Google Scholar

Juszka K., Zasady dokumentacji oględzin, „Przegląd Policyjny” 2009, nr 4.   Google Scholar

Juszka K., Zasady procesowe i kryminalistyczne a powtarzalność okazania w praktyce, „Problemy Kryminalistyki” 2009, nr 269.   Google Scholar

Juszka K., Żywucka-Kozłowska E., Utylitarny charakter konfrontacji, „Przegląd Policyjny” 2009, nr 2.   Google Scholar

Juszka K., Jakość czynności kryminalistycznych, Ofcyna Wydawnicza Verba, Lublin 2007.   Google Scholar

Juszka K., Jakość oględzin kryminalistycznych w wybranych publikacjach Józefa Gurgula, [w:] J. Wójcikiewicz (red.), Iure et facto. Księga jubileuszowa ofarowana Doktorowi Józefowi Gurgulowi, Inst. Ekspertyz Sądowych, Kraków 2006.   Google Scholar

Juszka K., Żywucka-Kozłowska E., Wizja wizji lokalnej, „Problemy Współczesnej Kryminalistyki” 2006, tom X.   Google Scholar

Juszka K., Stan jakości wybranych czynności kryminalistycznych, [w:] R. Jaworski, M. Szostak (red.), Nauka wobec prawdy sądowej. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Zdzisława Kegla, Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr, Wrocław 2005.   Google Scholar

Karczmarska D., Wskazania kryminalistyki a prawo dowodowe, [w:] A. Przyborowska--Klimczak, A. Taracha (red.), Iudicum et Scientia. Księga jubileuszowa Profesora Romualda Kmiecika, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.   Google Scholar

Kasprzak J., Młodziejowski B., Brzęk W., Moszczyński J., Kryminalistyka, Difn, Warszawa 2006.   Google Scholar

Kędzierski W. (red.), Technika kryminalistyczna, t. 1, wyd. WSPol., Szczytno 2007.   Google Scholar

Kołecki H., Dowód identyczności nie musi być dowodem sprawstwa, „Palestra” 2002, nr 3–4.   Google Scholar

Kulicki M., V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki śledczo-sądowej, Wyd. UMK, Toruń 2009.   Google Scholar

Kulicki M., Normy kodeksu postępowania karnego i kryminalistyczne reguły realizacji czynności dowodowych, [w:] A. Marek (red.), Współczesne problemy procesu karnego i jego efektywności. Księga pamiątkowa Profesora Andrzeja Bulsiewicza, Wyd. TNOiK, Toruń 2004.   Google Scholar

Kulicki M., Podsumowanie, [w:] M. Zajder, M. Goc (red.), Nowoczesność oględzin procesowo-kryminalistycznych, Wyd. WSPol., Szczytno 1999.   Google Scholar

Lech M., Reś F., Jak uniknąć kontaminacji, [w:] I. Sołyszewski (red.), Badania biologiczne. Aktualne zagadnienia biologii kryminalistycznej, Wyd. CLK KGP, Warszawa 2002.   Google Scholar

Leciak A., Oględziny miejsca zdarzenia, utrwalanie ich przebiegu i wyników w nowym k.p.k. oraz orzecznictwie Sądu Najwyższego, [w:] M. Zajder, M. Goc (red.), Nowoczesność oględzin procesowo-kryminalistycznych, Wyd. WSPol., Szczytno 1999.   Google Scholar

Leciak A., Utrwalenie przebiegu i wyników oględzin miejsca zdarzenia, „Prokuratura i Prawo” 1998, nr 9.   Google Scholar

Lisiecki M., Jaguszewska J., Efektywność wykorzystania śladów kryminalistycznych w procesie wykrywczym i dowodowym w sprawach przestępstw na tle seksualnym – refleksje i wnioski w świetle teorii i praktyki, [w:] V. Kwiatkowska-Darul (red.), Czynności procesowo-kryminalistyczne w polskich procedurach. Materiały z konferencji naukowej i IV Zjazdu Katedr Kryminalistyki. Toruń 5–7 maja 2004 r., Toruń 2004.   Google Scholar

Malewski H., Oględziny w praktyce policji litewskiej, [w:] M. Zajder, M. Goc (red.), Nowoczesność oględzin procesowo-kryminalistycznych, Wyd. WSPol., Szczytno 1999.   Google Scholar

Matuszewski S., Katalog owadów przydatnych do ustalania czasu śmierci w lasach Polski. Część I: Wprowadzenie, „Problemy Kryminalistyki” 2010, nr 267.   Google Scholar

Mazepa J. (red.), Vademecum technika kryminalistyki, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.   Google Scholar

Moszczyński J., Subiektywizm w badaniach kryminalistycznych. Przyczyny i zakres stosowania subiektywnych ocen w wybranych metodach identyfkacji człowieka, Wyd. UWM, Olsztyn 2011.   Google Scholar

Moszczyński J., Obszary subiektywizmu w badaniach identyfkacyjnych. Wybrane zagadnienia, [w:] J. Kasprzak, B. Młodziejowski (red.), Kryminalistyka i inne nauki pomostowe w postępowaniu karnym, Print Group, Olsztyn 2009.   Google Scholar

Moszczyński J., Wykorzystanie metod fluorescencyjnych w daktyloskopii, „Problemy Kryminalistyki” 1996, nr 211.   Google Scholar

Pikulski S., Kaliszczak M., Nowa metoda kryminalistycznej identyfkacji zwłok ludzkich, Wyd. WSPol., Szczytno 1998.   Google Scholar

Pikulski S., Podstawowe zagadnienia taktyki kryminalistycznej, Temida 2, Białystok 1997.   Google Scholar

Pikulski S., Zabójstwo z zazdrości, ASW, Warszawa 1990.   Google Scholar

Sielicki D., Nowoczesne metody protokołowania czynności sądowych, „Przegląd Prawa i Administracji” 2004, t. LXI.   Google Scholar

Sołtyszewki I., Młodziejowski B., Płoski R., Pepiński W., Jonica J., Kryminalistyczne i sądowo-lekarskie metody   Google Scholar

identyfkacji zwłok i szczątków ludzkich, „Problemy Kryminalistyki” 2003, nr 239.   Google Scholar

Stefański R.A., Oględziny i otwarcie zwłok jako czynności procesowe, „Prokuratura i Prawo” 2005, nr 3.   Google Scholar

Szajowska A., Dokumentowanie czynności technicznych w czasie oględzin miejsca zdarzenia w praktyce ngielskiej, [w:] M. Zajder, M. Goc (red.), Nowoczesność oględzin procesowo-kryminalistycznych, Wyd. WSPol., Szczytno 1999.   Google Scholar

Taracha A., Wykorzystanie śladów daktyloskopijnych w realizacji funkcji wykrywczej przez Policję, [w:] E. Gruza, M. Goc, T. Tomaszewski (red.), Co nowego w kryminalistyce-przegląd zagadnień z zakresu zwalczania rzestępczości, Stowarzyszenie Absolwentów Wydz. Prawa i Administracji UW, Warszawa 2010.   Google Scholar

Taracha A., O istocie i zakresie pojęcia „czynności niepowtarzalne” w polskim procesie karnym, „Annales UMCS” 1980, Sectio G Ius, nr XXVII.   Google Scholar

Tomaszewski T., Zmiany w kodeksie postępowania karnego (stan na dzień 1 lipca 2003 r.) – aspekty kryminalistyczne, „Problemy Współczesnej Kryminalistyki” 2005, t. IX.   Google Scholar

Tuliszka J., Policyjne oględziny miejsca przestępstwa, Wyd. Niebieski, Słupsk 2005.   Google Scholar

Witkowska K., Oględziny. Aspekty procesowe i kryminalistyczne, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.   Google Scholar

Witkowska K., Procesowe aspekty utrwalania przebiegu i wyników oględzin, „Przegląd Sądowy” 2011, nr 5.   Google Scholar

Witkowska K., Wartość dowodowa oględzin zwłok, „Prokuratura i Prawo” 2007, nr 10.   Google Scholar

Witkowska K., Wykorzystanie wyników oględzin w realizacji celów i zadań postępowania karnego, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2008, nr 4.   Google Scholar

Witkowska K., Wyniki oględzin a eksperyment procesowy w postępowaniu karnym, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2009, nr 3.   Google Scholar

Wojciechowski B., Wykorzystanie proflu psychologicznego sprawcy zabójstwa w procesie karnym, [w:] Dowody w procesie karnym. Nowe rozwiązania i niewykorzystane możliwości. Ogólnopolska Konferencja naukowa w dniach 10–11 maj 2005 r., Katowice 2005.   Google Scholar

Zasępa R., Metoda reprezentacyjna, PWE, Warszawa 1972.   Google Scholar

Żywucka-Kozłowska E., Juszka K., Juszka K., Przesłanki bezpieczeństwa w przeprowadzaniu oględzin w sprawach zabójstw, „Zeszyty Naukowe Collegium Balticum Szczecińskiej Szkoły Wyższej”, Szczecin 2016.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2020-03-20

Cited By /
Share

Juszka, K., & Juszka, K. (2020). Analiza przeprowadzania oględzin w sprawach zabójstw jako metoda badawcza wykonywania czynności kryminalistycznych. Studia Prawnoustrojowe, (47). https://doi.org/10.31648/sp.5271

Kazimiera Juszka 
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
http://orcid.org/0000-0002-8466-1716
Karol Juszka 
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
http://orcid.org/0000-0001-7547-2449