Prawo do nauki obcokrajowców - analiza krajowych rozwiązań prawnych w obszarze systemu oświaty

Danuta Kurzyna-Chmiel

Uniwersytet
http://orcid.org/0000-0001-9168-5874


Abstrakt

Prawo do nauki jest prawem człowieka. Zgodnie z omówionymi w artykule głównymi regulacjami prawa międzynarodowego i krajowego każdy ma prawo do nauki. Głównym celem artykułu jest prawna analiza prawa do nauki osób nie posiadających obywatelstwa polskiego w obszarze systemu oświaty. Przynależność państwowa, nie jest uznawana za warunek korzystania z niego. Krajowe rozwiązania prawne wynikają z przyjęcia licznych zobowiązań prawno-międzynarodowych. Prawo do nauki, podobnie jak i obowiązki oświatowe jednostki, dotyczy wszystkich osób znajdujących się pod władzą Rzeczypospolitej Polskiej, a więc należy uznać, że także obcokrajowców. Powszechny i równy dostęp do wykształcenia w obszarze systemu oświaty nie jest jednak taki sam dla obywateli polskich  i obcokrajowców. Jest on wiązany z instytucją obywatelstwa.


Słowa kluczowe:

prawa człowieka, obywatelstwo, obowiązki oświatowe, klasy przygotowawcze.


Augustyniak M., Dobro wspólne w europejskiej tradycji doktrynalnej – kilka uwag, „Studia Prawnoustrojowe” 2018, nr 41.   Google Scholar

Bała P., Konstytucyjne prawo do nauki a polski system oświaty, Wyd. Von Borowiecky, Warszawa 2009.   Google Scholar

Garlicki L., Komentarz do art. 70 Konstytucji, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. III, Wyd. Sejmowe, Warszawa 2003.   Google Scholar

Chmaj M. (red.), Wolności i prawa polityczne, Wolter Kluwer, Kraków 2002.   Google Scholar

Jastrzębski B., Podstawowe zasady demokratycznego państwa prawa i administracji publicznej, Wyd. Nauk. „Novum”, Płock 1999.   Google Scholar

Kordela M., Zarys typologii uzasadnień aksjologicznych w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Ofcyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2001.   Google Scholar

Kurzyna-Chmiel D., Prawa w dziedzinie oświaty (edukacji) w wybranych umowach międzynarodowych i prawie UE, [w:] J. Boć, L. Dziewięcka-Bokun (red.), Umowy w administracji, Kolonia Limited, Wrocław 2008.   Google Scholar

Kurzyna-Chmiel D., Oświata jako zadanie publiczne, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.   Google Scholar

Sadurski W., Teoria sprawiedliwości. Podstawowe zagadnienia, PWN, Warszawa 1988.   Google Scholar

Skrzydło-Niżnik I., Polski samorząd terytorialny a konstytucyjna zasada demokratycznego państwa prawa realizującego zasadę sprawiedliwości społecznej, [w:] S. Dolata (red.), Funkcjonowanie samorządu terytorialnego – doświadczenia i perspektywy, t. I, Wyd. Warda&Kłosowski Consulting, Opole 1998.   Google Scholar

Szczechowicz A., Kilka uwag o odpowiedzialności władzy publicznej w Polsce, „Studia Prawnoustrojowe” 2019, nr 43.   Google Scholar

Wyrzykowski M., Komentarz do artykułu 1 Małej Konstytucji, [w:] L. Garlicki (red.), Komentarz do Konstytucji RP, Wyd. Sejmowe, Warszawa 1996.   Google Scholar

Zięba-Załucka H. (red.), Konstytucyjny kształt równouprawnienia kobiet w Rzeczypospolitej Polskiej, Prawa i wolności obywatelskie w procesie transformacji ustrojowej. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej (Sieniawa 22–23 kwietnia 1996 r.), Rzeszów 1997.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2020-03-20

Cited By /
Share

Kurzyna-Chmiel, D. (2020). Prawo do nauki obcokrajowców - analiza krajowych rozwiązań prawnych w obszarze systemu oświaty. Studia Prawnoustrojowe, (47). https://doi.org/10.31648/sp.5272

Danuta Kurzyna-Chmiel 
Uniwersytet
http://orcid.org/0000-0001-9168-5874