Legitymacja czynna wspólników do zaskarżania uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych

Sylwia Łazarewicz

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
http://orcid.org/0000-0003-1950-9993


Abstrakt

Kodeks spółek handlowych przewiduje możliwość eliminowania z obrotu wadliwych uchwał wspólników spółek kapitałowych. Ustawodawca wprowadził przy tym katalog podmiotów uprawnionych do takich działań przyznając to prawo m.in. udziałowcom i akcjonariuszom tych spółek. Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja oraz rozstrzygnięcie problemów interpretacyjnych powstałych na tle wydawałoby się jednoznacznej, regulacji art. 250 i art. 422 § 2 k.s.h. Wątpliwości budzą bowiem zarówno wymogi jakie spełnić musi wspólnik by zaskarżyć uchwałę, jak i sam katalog uprawnionych, tj. możliwość ewentualnego jego poszerzenia o byłych wspólników. W odniesieniu do tych ostatnich należy ostatecznie przyjąć, że brak im prawa do kwestionowania każdej uchwały, natomiast niewątpliwie mają oni taką legitymację w odniesieniu do tych, które dotyczą ich praw korporacyjnych lub majątkowych.


Słowa kluczowe:

prawo handlowe, prawa korporacyjne, orzecznictwo Sądu Najwyższego, kwestionowanie uchwał, powództwo o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały


Bilewska K., Zaskarżanie uchwał przez akcjonariusza bezzasadnie niedopuszczonego do udziału w walnym zgromadzeniu, „Palestra” 2007, nr 9–10.   Google Scholar

Bilewska K., Zaskarżanie uchwał zgromadzenia wspólników przez odwołanych członków organów spółki – glosa do uchwały SN (7) z 21.03.2007r., III CZP 94/06, „Monitor Prawniczy” 2007, nr 19.   Google Scholar

Bilewska K., Były menedżer nie musi chronić swoich praw skargami korporacyjnymi, „Monitor Prawniczy” 2009, nr 23.   Google Scholar

Bilewska K., Tendencje w kształtowaniu się katalogu podmiotów uprawnionych do zaskarżania uchwał gromadzeń spółek kapitałowych, „Przegląd Prawa Handlowego” 2014, nr 9.   Google Scholar

Bugajna-Sporczyk D., Sprzeciw jako przesłanka zaskarżenia uchwały zgromadzenia wspólników, „Prawo Spółek” 1998, nr 9.   Google Scholar

Gierat P., Legitymacja wspólnika (akcjonariusza) do zaskarżenia uchwały zgromadzenia spółki kapitałowej, „Prawo Spółek” 2008, nr 7–8.   Google Scholar

Jarocha A., Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników spółki kapitałowej, Wyd. TNOIK, Toruń 2010.   Google Scholar

Kidyba A., Kodeks spółek handlowych, t. I, Komentarz do art. 1–300 k.s.h., Wolters Kluwer, Warszawa 2019.   Google Scholar

Koch A., Podważanie uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych, C.H. Beck, Warszawa 2011.   Google Scholar

Kwaśniewski Z., Zaskarżanie uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych – problem legitymacji czynnej, [w:] L.Banel, U. Gączkowska (red.), Kodeks spółek handlowych popięciu latach, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006.   Google Scholar

Mataczyński M., Cywilnoprawne skutki naruszenia obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji spółek publicznych, Wolter Kluwer, Warszawa 2011.   Google Scholar

Mataczyński M., Możliwość ustalenia przez spółkę nieistnienia prawa do wykonywania prawa głosu przez akcjonariusza, „Przegląd Prawa Handlowego” 2014, nr 10.   Google Scholar

Osajda K., Legitymacja czynna do zaskarżania uchwał spółek kapitałowych w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego, „Glosa” 2008, nr 3.   Google Scholar

Osajda K., Wadliwe uchwały organów spółek kapitałowych w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego, Glosa” 2012, nr 2.   Google Scholar

Pęczyk-Tofel A., Tofel M., Aktualności i orzecznictwo, „Prawo Spółek” 2010, nr 4.   Google Scholar

Rodzynkiewicz M., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2013.   Google Scholar

Siemiątkowski T., Potrzeszcz R. (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. II, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.   Google Scholar

Siemiątkowski T., Potrzeszcz R. (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. III, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.   Google Scholar

Sołtysiński S., Szajkowski A., Szumański A., Szwaja J., Kodeks spółek handlowych, t. II, Komentarz do artykułów 151–300, C.H. Beck, Warszawa 2014.   Google Scholar

Sołtysiński S., Szajkowski A., Szumański A., Szwaja J., Kodeks spółek handlowych, t. III, Komentarz do artykułów 301–490, C.H. Beck, Warszawa 2013.   Google Scholar

Strzępka J.A. (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2015.   Google Scholar

Tanajewska R., Charakter majątkowy i korporacyjny praw wynikających z udziału w spółce z o.o., „Studia Prawnoustrojowe” 2016, nr 32.   Google Scholar

Trybulińska B., Zaskarżanie uchwał zgromadzenia wspólników z uwzględnieniem uchwał podejmowanych za pomocą wzorca umieszczonego w systemie teleinformatycznym, „Przegląd Prawa Handlowego” 2018, nr 4.   Google Scholar

Wajda D., Czas na zgłoszenie przez udziałowca sprzeciwu wobec uchwały podjętej na zgromadzeniu spółki kapitałowej, „Monitor Prawniczy” 2017, nr 20.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2020-03-20

Cited By /
Share

Łazarewicz, S. (2020). Legitymacja czynna wspólników do zaskarżania uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych. Studia Prawnoustrojowe, (47). https://doi.org/10.31648/sp.5275

Sylwia Łazarewicz 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
http://orcid.org/0000-0003-1950-9993