Interpretacja Europejskiej Konwencji Praw Człowieka a międzynarodowe prawo uchodźcze - kilka uwag na tle pozbawienia wolności w związku z migracyjnym statusem

Joanna Markiewicz-Stanny

Uniwersytet Zielonogórski
http://orcid.org/0000-0002-1842-7243


Abstrakt

Niniejszy artykuł jest poświęcony problematyce detencji uchodźców i osób poszukujących ochrony międzynarodowej w ramach procedur azylowych i migracyjnych, analizowanej z punktu widzenia interakcji pomiędzy standardami praw człowieka a prawem uchodźczym. Celem podejmowanych rozważań jest odpowiedź na pytanie  czy i w jaki sposób Europejski Trybunał Praw Człowieka uwzględnia standardy prawa uchodźczego analizując dopuszczalność  tego typu ingerencji w wolność i bezpieczeństwo osobiste pod rządami art. 5 EKPC. Zagadnienie to jest złożone, ponieważ mowa o dwóch reżimach prawa międzynarodowego w ramach których przesłanki zastosowania detencji administracyjnej uchodźców i osób poszukujących ochrony międzynarodowej się różnią. Przeprowadzona w tym kontekście analiza orzecznictwa strasburskiego prowadzi do wniosku, że ETPC aczkolwiek przywołuje i bierze pod uwagę standardy prawa uchodźczego, to jednak jego postawa zdaje się być silnie zdeterminowana faktem, że detencja imigracyjna ściśle łączy się z wykonywaniem przez państwa prawa do kontroli własnego terytorium. W konsekwencji nie wszystkie rozwiązania prawa uchodźczego są przez ETPC uwzględniane, co w sposób szczególny dotyczy zastosowania standardu ostatecznego charakteru środków detencyjnych.


Słowa kluczowe:

prawo międzynarodowe, detencja administracyjna, standard ostatecznego charakteru detencji


AIDA, The Legality of Detention of Asylum Seekers under the Dublin III Regulation, AIDA Legal Briefng nr 1, czerwiec 2015 r.   Google Scholar

Ball R., The Legitimacy of the European Union Through Legal Rationality: Free Movement of the Third Country Nationals, Routledge 2014.   Google Scholar

Cornelisse G., Territory, Procedures and Rights: Border Procedures in European Asylum Law, „Refugee Survey Quarterly” 2016, Vol. 35.   Google Scholar

Cornelisse G., The Constitutionalisation of Immigration Detention: Between EU Law and the European Convention on Human Rights, Global Detention Project Working Paper, październik 2016.   Google Scholar

Costello C., Human rights and the elusive universal subject: immigration detention under international human rights law and EU law, „Indiana Journal of Global Legal Studies” 2012, Vol. 19.   Google Scholar

Costello C., The Human Rights of Migrants and Refugees in European Law, Oxford 2016.   Google Scholar

Dauvergne C., Refugee Law as a Perpetual Crisis, Regime’, [w:] C. Harvey, S. Juss (red.), Contemporary Issues in Refugee Law, Edward Elgar 2013.   Google Scholar

De Bruycker Ph. (ed.), Bloomfeld A., Tsourdi E. (Lilian), Pétin J., Alternatives to Immigration and Asylum Detention in the EU: Time for Implementation, Odysseus Network, Bruksela, 2015.   Google Scholar

Einarssen T., Drafting History of the 1951 Convention and 1967 Protocol. [w:] Zimmermann A. i inni (red.), The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol: a commentary, Oxford 2011.   Google Scholar

Forowicz M., Reception of International Law in the European Court of Human Rights, Oxford 2010.   Google Scholar

Godwin-Gill G., Article 31 of the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees: non penalization, detention and protection, [w:] E. Feller, V. Türk, F. Nicholson (red.), Refugee Protection in International Law: UNHCR’s Global Consultations on International Protection, Cambridge University Press, Cambridge 2003.   Google Scholar

Gammeltoft-Hanssen T., Access to Asylum: International Refugee Law and Globalization of Migration Control, Cambridge 2011.   Google Scholar

Grahl- Madsen T., The Status of refugees in International Law, Leiden 1972.   Google Scholar

Hathaway J.C, Reconceiving Refugee Law as Human Rights Protection, „Journal of Refugee Studies” 1991, Vol. 4(2).   Google Scholar

Hathaway J.C., Rights of Refugees under international law, Cambridge 2005.   Google Scholar

Harvey C., Is Humanity Enough? Refugees, Asylum Seekers and the Rights Regime’, [w:] Harvey C., Juss S. (red.), Contemporary Issues in Refugee Law, Edward Elgar, 2013.   Google Scholar

Kagan M., Limiting Deterrence: Judicial Resistance to Detention of Asylum-Seekers in Israel and the United States, „Texas International Law Journal” 2016, Vol. 51.   Google Scholar

Lambert H., Protection Against Refoulement from Europe: Human Rights Law Comes to the Rescue, „International and Comparative Law Quarterly” 1999, Vol. 48(3).   Google Scholar

Lavrysen L., European Asylum Law and the ECHR: An Uneasy Coexistence, „Goettingen Journal of International Law” 2012, nr 4.   Google Scholar

Lendgren K., Comments on the UNHCR Position on Detention of Refugees and Asylum Seekers, [w:] Hughes J., Liebaut F. (red.), Detention of Asylum Seekers in Europe: Analysis and Perspectives, Haga 1998.   Google Scholar

Łachacz O., Zasada non – refoulement w międzynarodowym prawie uchodźczym – zwyczaj międzynarodowy czy też peremptoryjna norma prawa międzynarodowego?, „Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego” 2017, Vol. XV.   Google Scholar

Markiewicz-Stanny J., Pozbawienie wolności imigrantów a prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, „Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego” 2016, nr 7.   Google Scholar

McAdam J., The complementary Protection in International Refugee Law, Oxford 2007.   Google Scholar

Mole N., Meredith C., Asylum and European Convention on Human Rights, Council of Europe, „Human Rights Files” 2010, No. 9.   Google Scholar

Noll G., Article 31 1951 Convention, [w:] A. Zimmermann, J. Doerschner, F. Machts (red.), The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, Oxford 2011.   Google Scholar

Ogg K., A Something dangerous convergence: refugee law, human rights law and The Meaning of the Effective protection, „Macquarie Law Journal” 2013, Vol. 112.   Google Scholar

Perkowska M., Illegal, legal, irregular or regular – who is the incoming foreigner?, „Studies in Logic, Grammar and Rhetoric” 2016, Vol. 45(1).   Google Scholar

Ragheboom H., The International Legal Status and Protection of Environmentally Displaced Persons: A European Perspective, Leiden, Boston 2017.   Google Scholar

Wilsher D., Immigration detention: Law, History, Politics, Cambridge 2012.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2020-03-20

Cited By /
Share

Markiewicz-Stanny, J. (2020). Interpretacja Europejskiej Konwencji Praw Człowieka a międzynarodowe prawo uchodźcze - kilka uwag na tle pozbawienia wolności w związku z migracyjnym statusem. Studia Prawnoustrojowe, (47). https://doi.org/10.31648/sp.5278

Joanna Markiewicz-Stanny 
Uniwersytet Zielonogórski
http://orcid.org/0000-0002-1842-7243