Tajemnica skarbowa a ochrona dóbr osobistych

Janusz Orłowski

Uniwersytet
http://orcid.org/0000-0002-0345-9103

Olga Nieczepa

Uniwersytet
https://orcid.org/0000-0003-2205-0204


Abstrakt

Indywidualne dane dotyczące podatników, płatników, inkasentów składane w deklaracjach i informacjach podatkowych oraz zawarte w aktach spraw podatkowych czy przeprowadzanych kontroli stanowią tajemnicę skarbową. Takie dane indywidualne, związane ściśle z jednostką, są jej dobrem osobistym. Ujawnienie takich danych podlega szczególnym zasadom ochrony prawnej, w tym cywilnoprawnej. Ochrony tajemnicy skarbowej można domagać się też w ramach szerzej ujętego prawa do prywatności. Celem artykułu jest przedstawienie unormowań tajemnicy skarbowej w zestawieniu z ochroną dóbr osobistych jednostki. Zostaną tu wyjaśnione: pojęcie i zakres tajemnicy skarbowej oraz zasady odpowiedzialności za jej naruszenie ustanowione w przepisach Ordynacji podatkowej. Bliższej analizie poddane zostaną relacje unormowań dotyczących takiej tajemnicy z cywilnoprawną konstrukcją dóbr osobistych. W konkluzji stwierdza się, iż informacje objęte tajemnicą skarbową podlegają także ochronie prawnej przewidzianej dla dóbr osobistych jednostki.


Słowa kluczowe:

prawo podatkowe, prawo cywilne, dane indywidualne, prawo do prywatności, odpowiedzialność prawna


Brzeziński B., Kalinowski M., Olesińska A. (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz praktyczny, Wyd. ODDK, Gdańsk 2017.   Google Scholar

Brzeziński B., Litwińczuk H., Ofarski Z. (red.), Wielka Encyklopedia Prawa. T. XI, Prawo fnansowe, Fundacja „Ubi Societas, ibi ius”, Warszawa 2017.   Google Scholar

Cisek A., Dobra osobiste i ich niemajątkowa ochrona w kodeksie cywilnym, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1989.   Google Scholar

Dąbrowski H., [w:] J. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, Wyd. Prawnicze, Warszawa 1972.   Google Scholar

Dębowska-Romanowska T., Nowak T., [w:] M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Tom I. Komentarz. Art. 1–86, Warszawa 2016.   Google Scholar

Gorczyca K, Ochrona informacji zawierających tajemnicę bankową na gruncie regulacji chroniących dobra osobiste, „Studenckie Zeszyty Naukowe” 2016, Vol. XIX, nr 28.   Google Scholar

Grzybowski S., System prawa cywilnego. T. I. Część ogólna, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1974.   Google Scholar

Jezierski J., Tajemnica skarbowa w Ordynacji podatkowej, [w:] Księga pamiątkowa ku czci docenta Eligiusza Drgasa, Wyd. TNOiK, Toruń 1998.   Google Scholar

Kosikowski C., [w:] C. Kosikowski, L. Etel (red.), Ordynacja podatkowa, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.   Google Scholar

Machnikowski P., [w:] E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2016.   Google Scholar

Niezgódka-Medek M., [w:] praca zbiorowa, Ordynacja podatkowa. Komentarz, wyd. 4, LexisNexis, Warszawa 2007.   Google Scholar

Pazdan M., [w:] K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, C.H. Beck, Warszawa 2004.   Google Scholar

Pazdan M., [w:] M. Safjan, M. Pazdan (red.), System prawa prywatnego, t. I, Prawo cywilne – część ogólna, C.H. Beck, Warszawa 2012.   Google Scholar

Pogłódek P, Majątkowa ochrona dóbr osobistych w kodeksie cywilnym – cz. I, „Monitor Prawniczy” 2004, nr 13.   Google Scholar

Puchała A., [w:] I. Lewandowska-Malec (red.), Dobra osobiste, C.H. Beck, Warszawa 2017.   Google Scholar

Radwański Z., Prawo cywilne – część ogólna, C.H. Beck, Warszawa 2009.   Google Scholar

Rodziewicz J., Prejudycjalność w postępowaniu cywilnym, Info Trade, Gdańsk 2000.   Google Scholar

Rozwadowska-Hermann M., Kodeks cywilny, edycja druga, C.H. Beck, Warszawa 2007.   Google Scholar

Stachurski W., [w:] L. Etel (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.   Google Scholar

Wild M., [w:] M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP, Tom I. Komentarz. Art. 1–86, C.H. Beck, Warszawa 2016.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2020-03-20

Cited By /
Share

Orłowski, J., & Nieczepa, O. (2020). Tajemnica skarbowa a ochrona dóbr osobistych. Studia Prawnoustrojowe, (47). https://doi.org/10.31648/sp.5282

Janusz Orłowski 
Uniwersytet
http://orcid.org/0000-0002-0345-9103
Olga Nieczepa 
Uniwersytet
https://orcid.org/0000-0003-2205-0204