Rodzaje i funkcje kar w prawie Kościoła prawosławnego w Polsce

Emilia Płońska

Uniwersytet w Białymstoku
http://orcid.org/0000-0001-5704-2445


Abstrakt

Kultura prawna Kościoła prawosławnego w Polsce ma swoje źródło w prawie kanonicznym, liturgicznym i administracyjnym. Zakres kryminalizacji czynów zabronionych w prawosławiu jest bardzo szeroki. Obejmuje on swym zasięgiem wiele sfer życia człowieka m. in. kultu, doktryny i moralności. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie różnorodności i specyfiki kar stosowanych w Kościele prawosławnym. Wykazano, że kara w Kościele prawosławnym ma wymiar religijny i religijno - prawny. Stosowana jest w celach profilaktycznych a nie represyjnych. Sankcje kościelne są stopniowalne i zróżnicowane. Sposób, forma ścigania i osądu czynu zabronionego jest uzależniona od ciężaru gatunkowego czynu, jego rodzaju, stopnia szkodliwości społecznej, kategorii sprawcy.


Słowa kluczowe:

prawo, kultura prawna, prawosławie, czyn zabroniony, sankcje religijne


Apanowicz J., Metodologia ogólna, Wyd. „Bernardinum”, Gdynia 2002.   Google Scholar

Berman H. J., Prawo i rewolucja. Kształtowanie się zachodniej tradycji prawnej, Wyd.Nauk. PWN, Warszawa 1995.   Google Scholar

Doktór T., Chrześcijaństwo wschodnie (ortodoksyjne), [w:] Wyznania religijne w Polsce 2012–2014, GUS, Warszawa 2016.   Google Scholar

Dudra S., Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny w obszarze polityki wyznaniowej oraz polityki narodowościowej Polski Ludowej i III Rzeczypospolitej, Wyd. Nauk. Scholar, Warszawa 2019.   Google Scholar

Euchologion, t. 1, Wyd. Warszawska Metropolia Prawosławna, Warszawa 2016.   Google Scholar

Gardocki L., Pojęcie przestępstwa i podziały przestępstw w polskim prawie karnym, „Annales Universitis Mariae Curie-Skłodowska Sectio G.” 2013, Vol. LX, nr 2.   Google Scholar

Ghirlanda G., Wprowadzenie do prawa kościelnego, Wyd. WAM Księży Jezuitów, Kraków 1996.   Google Scholar

Karsznicki K., Główne kultury prawne na świecie, „Studia Iuridica Toruniensia” 2014, t. XV.   Google Scholar

Katechizm Cerkwi Prawosławnej, Wyd. Bratczyk, Hajnówka 2001.   Google Scholar

Kawa J., Metodologia, metodyka, metoda jako podstawa wywodu naukowego, „Studia Prawnoustrojowe” 2013, nr 21.   Google Scholar

Keller J., Kotański W., Tyloch W., Kupis B. (red.), Zarys dziejów religii, Iskry, Warszawa 1976.   Google Scholar

Mazur P., Kultura prawna a wychowanie do bezpieczeństwa życia codziennego i pracy, [w:] M. Rybakowski (red.), Edukacja – Praca – Bezpieczeństwo, Ofcyna Wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2009.   Google Scholar

Pastuszewski S., Leksykon religijno-kulturowy staroprawosławia, Inst. Wydawniczy „Świadectwo”, Bydgoszcz 2015.   Google Scholar

Pawluk T., Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, Zagadnienia wstępne i normy ogólne, t. I, Warmińskie Wyd. Diecezjalne, Olsztyn 2002.   Google Scholar

Płoński R. A., Tomosy z 1924 i 1948 roku nadające status autokefaliczny Polskiemu Autokefalicznemu Kościołowi Prawosławnemu: ich wydźwięk historyczno-kanoniczny, „Studia Warmińskie” 2009, t. XLVI.   Google Scholar

Sygit B., Historia prawa kryminalnego. Czyny zabronione w religijnych systemach prawnych, t. II, Wyższa Szkoła Biznesu, Piła 2005.   Google Scholar

Tokarczyk R., Współczesne kultury prawne, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2003.   Google Scholar

Trebnik v 2-h chastjah, Izdatel’stvo Moskovskoj Patriarhii Russkoj Pravoslavnoj Cerkvi [The Russian Orthodox Church’s Regulation], Moskva 2014.   Google Scholar

Wąsik D., Przestępstwa seksualne w kulturze prawnej judaizmu a prawo karne współczesnego Izraela, „Studia Prawnoustrojowe” 2013, nr 19.   Google Scholar

Widuch H.J., Konstantynopol – Stolicą Ekumenicznego Patriarchatu 325–870, Księgarnia św. Jacka, Katowice 1988.   Google Scholar

Wróbel W., Zoll A., Polskie prawo karne. Część ogólna, Znak, Kraków 2010.   Google Scholar

Znosko A., Prawosławne prawo kościelne, cz. II, Wyd. Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Warszawa 1975.   Google Scholar

Znosko A., Słownik cerkiewnosłowiańsko-polski, Wyd. Prawosławna Diecezja Białostocko-Gdańska, Białystok 1996.   Google Scholar

Znosko A., Kanony Kościoła Prawosławnego, tom I w 3 częściach, Wyd. Bratczyk, Hajnówka 2000.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2020-03-20

Cited By /
Share

Płońska, E. (2020). Rodzaje i funkcje kar w prawie Kościoła prawosławnego w Polsce. Studia Prawnoustrojowe, (47). https://doi.org/10.31648/sp.5283

Emilia Płońska 
Uniwersytet w Białymstoku
http://orcid.org/0000-0001-5704-2445