Organisational and legal mechanism of land reform completion in Ukraine


Abstrakt

Artykuł dotyczy problematycznych kwestii reformy rolnej na Ukrainie. W tym czasie powstały nowe stosunki gruntów, charakteryzujące się nowymi ramami legislacyjnymi i regulacyjnymi, różnorodnymi formami własności gruntów, stworzeniem rynkowego systemu państwowego katastru gruntów itp. Jednak w ostatnich latach wystąpiły negatywne konsekwencje działań politycznych, które objawiły się zaburzeniami organizacyjnymi w organach państwowych w zakresie zarządzania zasobami i użytkowaniem gruntów. Prace legislacyjne ostatnich lat powinny zakończyć reformę rolną, a nie odwrotnie. Obecne moratorium na sprzedaż gruntów rolnych pozbawiło właścicieli ich gruntów swobodnego rozporządzania nimi. Na szczeblu państwowym liczba działek maleje i koncentruje się w rękach oligarchów, co prowadzi do kwitnącego programu korupcji. Celem tego artykułu jest analiza szeregu współczesnych zagadnień związanych z regulacją prawną stosunków gruntów, w szczególności dotyczących otwarcia rynku gruntów, a także opracowanie propozycji ich rozwiązania. W tym artykule omówiono organizacyjny i prawny mechanizm zakończenia reformy rolnej na Ukrainie. Przeprowadzana jest analiza ram prawnych i proponowane są zmiany w źródłach legislacyjnych i regulacyjnych w celu zrównoważenia procesu legislacyjnego i określenia obiecujących sposobów przekazania gruntów w ręce wydajnych użytkowników gruntów.


Słowa kluczowe:

regulacje prawne, ziemia, relacje gruntów, moratorium, rynek gruntów


Brukhanskyi R., Putsenteіlo P., Zyhrii O., Accounting-analytical and organizational legal support of the activity of enterprises in the conditions of institutional transformations, Ternopil 2017 [in Ukrainian].   Google Scholar

Infographics: Changes in the structure of the land fund of Ukraine for 2015, http://land.gov.ua/infohrafka-zminy-v-strukturi-zemelnoho-fondu-ukrainy-za-2015-rik/ [in Ukrainian].   Google Scholar

Kabinet Ministriv Ukrainy, Law of Ukraine „On Amendments to Section X »Transitional Provisions« of the Land Code of Ukraine on the Extension of the Prohibition of Alienation of Agricultural Land”, 2016, http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1669-19 [in Ukrainian].   Google Scholar

Kovaliv O., Land Reform in Ukraine: A New Paradigm, Кyiv 2016 [in Ukrainian].   Google Scholar

Kulynycz P., Legal problems of protection and use of agricultural land in Ukraine, Кyiv 2011 [in Ukrainian].   Google Scholar

Land Law of Ukraine: Theory and Practice, 2011, No. 1 [in Ukrainian].   Google Scholar

Novakovsryj L., National report on the completion of land reform, Кyiv 2015 [in Ukrainian].   Google Scholar

Tretiak A., Tretiak B., Tretiak N., Land reform in Ukraine: trends and consequences in the context of quality of life and safety of the population, Cherson 2017 [in Ukrainian].   Google Scholar

Zyhrii O., Kovalchuk Yu., Legal Basis of Land Market Regulation in Modern Ukraine, „Eurasian Academic Research Journal” 2018, No. 2(20).   Google Scholar

Zyhrii O., Organizational and legal aspects of land use and protection, „Actual Problems of Law” 2017, No. 5(9), http://www.tneu.edu.ua/uf/scientifc-journal-uf/ [in Ukrainian].   Google Scholar

Zyhrii, O., Some Questions about Impact of Moratorium on Formation and Development of Land Market in Ukraine, „Economics and Society” 2017, No. 8, http://economyandsociety.in.ua [in Ukrainian].   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2020-03-20

Cited By /
Share

Zyhrii, O. (2020). Organisational and legal mechanism of land reform completion in Ukraine. Studia Prawnoustrojowe, (47). https://doi.org/10.31648/sp.5285

Olha Zyhrii 
Uniwersytet
http://orcid.org/0000-0001-7092-5306