Niewykonanie a nienależyte wykonanie zobowiązania – wybrane uwagi

Małgorzata Chrostowska

Uniwersytet w Białymstoku
http://orcid.org/0000-0002-2815-3282


Abstrakt

The article presents the issues of establishing a border between ranges of concepts such as performance, non-performance, and misperformance of an obligation. These terms are used inconsistently and interchangeably, although they are not synonymous. Attention was also drawn to a widespread problem of referring to the infringement of the obligation performance only due to the identification of both concepts. The difficulty which arises not only in the theory of law but also in the application of the provisions of the law also causes defining the duties whose non-fulfillment by one of the parties to the legal relationship will result in non-performance of a provision. The aim of the author was to show a controversial issue and point out examples of solutions to the indicated practical problems.


Słowa kluczowe:

obligation, contract, debtor, creditor, non-performance of an obligation, misperformance of an obligation.


Błahuta F., [w:] Z. Resich (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. II, Warszawa 1972.   Google Scholar

Brzozowski A. i in., Zobowiązania. Część ogólna, Warszawa 2016.   Google Scholar

Czachórski W., Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 2002.   Google Scholar

Dąbrowa J., [w:] Z. Radwański (red.), System prawa cywilnego, Prawo zobowiązań – część ogólna, t. III, cz. 1, Wrocław 1981.   Google Scholar

Doliwa K., Doliwa A., Zasada słuszności i dobra wiara a prawo pozytywne (na przykładzie polskiego prawa cywilnego), ,,Studia Prawnoustrojowe” 2015, nr 30   Google Scholar

Dybowski T., [w:] Z. Radwański (red.), System prawa cywilnego, Prawo zobowiązań – część ogólna, t. III, cz. 1, Wrocław 1981.   Google Scholar

Jastrzębski J., Kara umowna, Warszawa 2006.   Google Scholar

Jastrzębski J., O umownych modyfkacjach podstawy odpowiedzialności odszkodowawczej dłużnika, ,,Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2007, z. 3.   Google Scholar

Katner W., [w:] S. Włodyka (red.), Prawo umów w obrocie gospodarczym, Bydgoszcz 2001.   Google Scholar

Klein A., Elementy zobowiązaniowego stosunku prawnego, ,,Acta Universitatis Wratislaviensis” 1964, nr 25, Prawo XIV.   Google Scholar

Klein A., Ustawowe prawo odstąpienia, Wrocław 1964.   Google Scholar

Longchamps de Berier R., Uzasadnienie projektu kodeksu zobowiązań, Warszawa 1936.   Google Scholar

Łazarewicz S., Charakter prawny świadczenia wykonawcy w umowie o roboty budowlane i jego konsekwencje dla praktyki obrotu gospodarczego, ,,Studia Prawnoustrojowe” 2011, nr 14.   Google Scholar

Machnikowski P., Swoboda umów według art. 3531 k.c. Konstrukcja prawna, Warszawa 2005.   Google Scholar

Pajor T., Odpowiedzialność dłużnika za niewykonanie zobowiązania, Warszawa 1982.   Google Scholar

Radwański Z., Olejniczak A., Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2011.   Google Scholar

Radwański Z., Olejniczak A., Zobowiązania − część ogólna, Warszawa 2012.   Google Scholar

Rajski J., Prawo o kontraktach w obrocie gospodarczym, Warszawa 1994.   Google Scholar

Safjan M., [w:] K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny, Komentarz do art. 1–4491, t. 1, Warszawa 2005.   Google Scholar

Serda W., Nienależne świadczenie, Warszawa 1988.   Google Scholar

Szpunar A., Charakter prawny wykonania zobowiązania, ,,Rejent” 1998, nr 5.   Google Scholar

Tracz G., Sposoby jednostronnej rezygnacji z zobowiązań umownych, Warszawa 2007.   Google Scholar

Wiśniewski T., [w:] G. Bieniek (red.), Komentarz do Kodeksu cywilnego, ks. III, t. I,Warszawa 1999.   Google Scholar

Zoll F., Zobowiązania w zarysie według polskiego kodeksu zobowiązań, Warszawa 1948.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2019-12-31

Cited By /
Share

Chrostowska, M. (2019). Niewykonanie a nienależyte wykonanie zobowiązania – wybrane uwagi. Studia Prawnoustrojowe, (46), 35–49. https://doi.org/10.31648/sp.5318

Małgorzata Chrostowska 
Uniwersytet w Białymstoku
http://orcid.org/0000-0002-2815-3282