Swoboda wypowiedzi podczas czynności przesłuchania (zagadnienia wybrane na tle udziału świadka)

Dariusz Jagiełło

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
http://orcid.org/0000-0002-9609-5635


Abstrakt

The article aims to indicate doubts as to the interpretation of freedom of expression as the stage of the interview. Guaranteeing the interrogated freedom of expression, other than being a legal requirement, guarantees the proper performance of the interrogation activity. This action can also be used for: psychological observation, assessment of truthfulness (with knowledge of the course of the event), confrontation with evidence gathered in the proceedings, etc. It will also allow the adoption of appropriate tactics, methods or interrogation strategies, or give rise to modify the one already used. The work focuses exclusively on the participation of the witness and the procedural activities carried out with him.


Słowa kluczowe:

freedom of expression, witness, hearing, intoxication


Aronson E., Człowiek istota społeczna, Warszawa 1997.   Google Scholar

Bilikiewicz T., Psychiatria kliniczna, Warszawa 1960.   Google Scholar

Cieślak M., Doda Z., Kierunki orzecznictwa SN, Palestra 1984, Nr 10.   Google Scholar

Czerniawska E., Zeznania świadków: na ile można im ufać?, „In gremio” 2013, nr 5 (84).   Google Scholar

Doda Z., Gaberle A., Dowody w procesie karnym. Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Komentarz, Warszawa 1995.   Google Scholar

Dreszer R., Zarys psychiatrii sądowej dla medyków i prawników, Warszawa 1964.   Google Scholar

Gaberle A., Dowody w sądowym procesie karnym. Teoria i praktyka, Warszawa 2010.   Google Scholar

Gaberle A., Stan wywołany spożyciem alkoholu a zakaz dowodowy z art. 171 k.p.k.,„Gdańskie Studia Prawnicze” 2003, t. XI.   Google Scholar

Gierowski J.K., Jaśkiewicz-Obydzińska T., Najda M., Psychologia w postępowaniu karnym, Warszawa 2008.   Google Scholar

Grzegorczyk T., Tylman J., Polskie postępowanie karne, Warszawa 2001.   Google Scholar

Hagsand A., Roos-af-Hjelmsäter E., Granhag P.A., Fahlke C., Söderpalm-Gordh A.,Do Sober Eyewitness Outperform Alcohol Intoxicated Eyewitness in a Lineup?, „The European Journal of Psychology Applied to Legal Context” 2013, vol. 5, Nr 1.   Google Scholar

Hanausek T., Braki pamięciowe w zeznaniach świadka, „Problemy Kryminalistyki” 1969, nr 82.   Google Scholar

Harvey A.J., Kneller W., Campbell A.C., The Elusive Effects of Alcohol Intoxication on Visual Attention and Eyewitness Memory, http://onlinelibrary.wiley.com/ doi/10.1002/acp.2940/epdf?r3_referer=wol&tracking_action=preview_click&show_checkout=1&purchase_referrer=www.google.pl&purchase_site_license=LICENSE_DENIED [opublikowano: 30.07.2013 r.].   Google Scholar

Hofmański P., Sadzik E., K. Zgryzek K., Kodeks postępowania karnego. Komentarz do art. 1–296, t. 1, Warszawa 2011.   Google Scholar

Hofmański P., Sadzik E., Zgryzek K., Komentarz do kodeksu postępowania karnego, t. I, Warszawa 1999.   Google Scholar

Hofmański P., Sadzik E., Zgryzek K., Komentarz do Kodeksu postępowania karnego, t. 1, Warszawa 2004.   Google Scholar

Horoszowski P., Ogólne zasady taktyki przesłuchania, „Nowe Prawo” 1954, nr 5–6.   Google Scholar

Jagiełło D., Dokumentowanie czynności przesłuchania w polskim procesie karnym, „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne” 2018, nr XVI/2.   Google Scholar

Jagiełło D., Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 4 maja 2016 r., III KK 334/15, KZS 2016, nr 9, poz. 20, „Studia Prawnoustrojowe” 2018, nr 41.   Google Scholar

Jagiełło D., Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 maja 2017 r., II Aka 154/17, LEX nr 2310576, „Studia Prawnoustrojowe” 2018, nr 42.   Google Scholar

Jagiełło D., Przesłuchanie jako czynność dowodowa, Warszawa 2017.   Google Scholar

Łukaszewski W., Doliński D., Mechanizmy leżące u podstaw motywacji, [w:] J. Strelau, Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 2, Gdańsk 2000.   Google Scholar

Maruszewski T., Psychologia poznania, Gdańsk 2002.   Google Scholar

Polczyk R., Mechanizm efektu dezinformacji w kontekście zeznań świadka naocznego, Kraków 2007.   Google Scholar

Rusinek M.M., Glosa do postanowienia SN z dnia 20 lutego 2008 r., V KK 300/07, LEXel/2009.   Google Scholar

Stefański R.A., [w:] Z. Gostyński (red.), Komentarz do kodeksu postępowania karnego, t. I, Warszawa 1998.   Google Scholar

Stefański R.A., [w:] Z. Gostyński (red.), Komentarz do Kodeksu postępowania karnego, t. I, Warszawa 2003.   Google Scholar

Waltoś S., Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2002.   Google Scholar

Waltoś S., Swoboda wypowiedzi osoby przesłuchiwanej w procesie karnym, „Państwo i Prawo” 1975, nr 10.   Google Scholar

Wójcikiewicz J., Kwiatkowska-Wójcikiewicz V., Wiarygodność nietrzeźwych świadków, [w:] W. Górowski, P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel (red.), Zagadnienia teorii i nauczania prawa karnego. Kara łączna. Księga jubileuszowa Profesor Marii Szewczyk, Warszawa 2013.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2019-12-31

Cited By /
Share

Jagiełło, D. (2019). Swoboda wypowiedzi podczas czynności przesłuchania (zagadnienia wybrane na tle udziału świadka). Studia Prawnoustrojowe, (46), 77–89. https://doi.org/10.31648/sp.5321

Dariusz Jagiełło 
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
http://orcid.org/0000-0002-9609-5635