Konkordat jako element polskiego systemu prawa wyznaniowego

Justyna Krzywkowska

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
http://orcid.org/0000-0002-0667-6453


Abstrakt

The concordat defnes the scope of cooperation between the state and the Catholic Church for the good of the human person and the good of society at international level. The signing of the Concordat in 1993 was preceded by long negotiations conducted by two independent legal entities – the Holy See and the Polish State. Concordat norms detail the basic human rights already guaranteed in multilateral international agreements, e.g. in the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, ratifed by Poland on December 15, 1992 (Articles 9 and 14). In general, the subject of
the concordat agreement is all matters of church life in its institutional and individual dimension. The purpose of the article is therefore to approximate the scope of the concordat agreement in force in Poland since 1998, as well as to place it in the Polish legal system


Słowa kluczowe:

Catholic Church, Polish State, religious freedom, source of law


Brzeziński J., O konkordatach Stolicy Apostolskiej z Polską w XVI wieku, Kraków 1893.   Google Scholar

Góralski W., Konkordat, [w:] A. Mezglewski (red.), Leksykon prawa wyznaniowego. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2014.   Google Scholar

Góralski W., Konkordat z 28 lipca 1993 r. Zasady wzajemnych relacji państwo – Kościół Katolicki, [w:] H. Misztal (red.), Prawo wyznaniowe III Rzeczypospolitej, Lublin– Sandomierz 1999.   Google Scholar

Góralski W., Stolica Apostolska, [w:] A. Mezglewski (red.), Leksykon prawa wyznaniowego. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2014.   Google Scholar

Krukowski J., Kościelne prawo publiczne. Prawo konkordatowe, Lublin 2013.   Google Scholar

Krukowski J., Kościół i państwo. Podstawy relacji prawnych, Lublin 1993.   Google Scholar

Krukowski J., Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską podpisany 28 lipca 1993 r. – zagadnienia prawnoustrojowe, [w:] J. Krukowski (red.), Nowy Konkordat a prawo polskie, Warszawa 1994.   Google Scholar

Krukowski J., Konkordaty współczesne. Doktryna. Teksty (1964–1994), Warszawa 1995.   Google Scholar

Krukowski J., Znaczenie Konkordatu między Stolicą Apostolską i Polską w kontekście transformacji ustrojowych, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 2014, nr 27.   Google Scholar

Kuglarz P., Konkordat z 28 lipca 1993 roku jako element systemu prawa wyznaniowego, [w:] Stowarzyszenie Polskich Prawników Katolickich, Prawnik katolicki a wartości prawa, Kraków 1999.   Google Scholar

Skrzydło W., Mojak R., Konkordat w świetle prawa konstytucyjnego, [w:] J. Krukowski (red.), Nowy Konkordat a prawo polskie, Warszawa 1994.   Google Scholar

Szymański A., Represyjne działania władz państwowych wobec Niższego Seminarium Duchownego pw. bł. Czesława w Gliwicach i jego likwidacja 21 sierpnia 1963 r., [w:] A. Mezglewski, P. Stanisz, M. Ordon (red.), Prawo i polityka wyznaniowa w Polsce Ludowej, Lublin 2005.   Google Scholar

Włodarczyk T., Konkordaty. Zarys historii ze szczególnym uwzględnieniem XX wieku, t. 1, Warszawa 1986.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2019-12-31

Cited By /
Share

Krzywkowska, J. (2019). Konkordat jako element polskiego systemu prawa wyznaniowego. Studia Prawnoustrojowe, (46), 177–187. https://doi.org/10.31648/sp.5328

Justyna Krzywkowska 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
http://orcid.org/0000-0002-0667-6453