Zadośćuczynienie za naruszenie autorskich praw osobistych po śmierci twórcy

Ewa Lewandowska

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
http://orcid.org/0000-0001-8369-6290


Abstrakt

In art. 78 section 2 PrAut the right to protection and exercise of personal copyrights after the death of the creator has been granted to the persons mentioned in this provision. This is an extraordinary situation because, by its very nature, personal rights expire when a person dies. Such a solution raises discussion and is a source of doctrinal controversy. The subject and the rules of its compliance with the civil law system require determining what constitutes the subject of the protection granted, and therefore whether the claim for compensation for harm suffered as a consequence of the violation of personal copyrights after the death of the creator is a claim on behalf of the deceased creator, or is an autonomous personal right assigned to entities indicated in the Act. The paper discusses the concept of personal copyrights and their relationship to the personal rights of general law. There were pointed out the main theses of the literature on the subject of the protection of personal copyrights after the creator’s death. In this context, monetary recompense after the creator’s death has been considered. It was assumed that the decision depends on how the entity that raises a claim for monetary recompense will determine the harm. 


Słowa kluczowe:

the personal copyrights, monetary recompense, creator, successor


Balcarczyk J., Prawo do wizerunku i jego komercjalizacja. Studium cywilnoprawne, Warszawa 2009.   Google Scholar

Barta J., Czajkowska-Dąbrowska M., Ćwiąkalski Z., Markiewicz R., Traple E., Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Warszawa 2003.   Google Scholar

Cisek A., [w:] E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny – komentarz, Warszawa 2008.   Google Scholar

Czub K., Konstrukcja autorskich dóbr i praw osobistych po śmierci twórcy, „Państwo i Prawo” 2011, z. 11.   Google Scholar

Czub K., O konstrukcji intelektualnych dóbr osobistych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2012, z. 15.   Google Scholar

Czub K., Prawa osobiste twórców dóbr niematerialnych. Zagadnienia konstrukcyjne, Warszawa 2011.   Google Scholar

Czub K., Prawa osobiste twórcy projektu wynalazczego. Zagadnienia konstrukcyjne, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2000, nr 2.   Google Scholar

Dyka I., Zasady przyznawania i ustalania wysokości zadośćuczynienia pieniężnego w razie naruszenia dobra osobistego, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2001, z. 3.   Google Scholar

Frąckowiak J., Ochrona dóbr osobistych jednostek organizacyjnych niebędących osobami, [w:] A. Kidyba, R. Skubisz (red.), Współczesne problemy prawa handlowego.Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Marii Poźniak-Niedzielskiej, Kraków 2007.   Google Scholar

Gawlik B., Ochrona dóbr osobistych. Sens i nonsens koncepcji tzw. Praw podmiotowych osobistych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 1985, z. 41.   Google Scholar

Gnela B., Uwagi o specyfce autorskich dóbr osobistych oraz koncepcje ich ochrony (na przykładzie prawa do autorstwa utworu), „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2015, z. 2.   Google Scholar

Granecki P., Odpowiedzialność sprawcy szkody niemajątkowej na podstawie art. 488 k.c., „Studia Prawnicze” 2002, z. 2.   Google Scholar

Grzeszak T., Dobro osobiste jako dobro zindywidualizowane, „Przegląd Sądowy” 2018, nr 4.   Google Scholar

Grzybczyk K., Dzieło reklamowe i jego twórca, Warszawa 1999.   Google Scholar

Grzybowski S., Kopff A., Serda J., Zagadnienia prawa autorskiego, Warszawa 1973.   Google Scholar

Grzybowski S., Ochrona dóbr osobistych według przepisów ogólnych prawa cywilnego, Warszawa 1957.   Google Scholar

Hejbudzki M., Naruszenie dóbr osobistych właściciela wskutek prowadzenia polowań na nieruchomości objętej obwodem łowieckim, „Studia Prawnoustrojowe” 2016, nr 33.   Google Scholar

Jankowska M., Autor i prawo do autorstwa, Warszawa 2011.   Google Scholar

Kalus S., [w:] M. Fras, M. Habdas, Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Część ogólna (art. 1–125), Lex 2018.   Google Scholar

Księżak P., [w:] P. Księżak, M. Pyziak-Szafnicka (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna, Lex 2014.   Google Scholar

Kurosz K., Czy w prawie polskim dopuszczalne jest zadośćuczynienie pieniężne za śmierć zwierzęcia? „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2017, z. 1.   Google Scholar

Laskowska E., Konstrukcja ochrony prawnoautorskiej na tle procesu europeizacji prawa prywatnego, Warszawa 2016.   Google Scholar

Lewandowska E., Katalog podmiotów uprawnionych z tytułu praw autorskich osobistych po śmierci twórcy, [w:] M. Różański, J. Krzywkowska, M. Rzewuska (red.), Prawo w służbie małżeństwu i rodzinie. Księga jubileuszowa dedykowana ks. prof. dr. hab. Ryszardowi Sztychmilerowi z okazji 70. rocznicy urodzin, Olsztyn 2018.   Google Scholar

Markiewicz R., Dzieło literackie i jego twórca w polskim prawie autorskim, Kraków 1984.   Google Scholar

Matlak A., Cywilnoprawna ochrona wizerunku, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2004, z. 2.   Google Scholar

Mazurkiewicz J., Non omnis moriar. Ochrona dóbr osobistych zmarłego w prawie polskim, Wrocław 2010.   Google Scholar

Mazurkiewicz J., O uprzedmiotowieniu autorów, wszechwładzy wydawców i nędzy prawa autorskiego. Prawo autorskie w czasach restauracji kapitalizmu w Polsce, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2015, z. 2.   Google Scholar

Piszczek J., Rzewuska M., Rzewuski M., Konsekwencje prawne śmierci twórcy w sferze jego praw osobistych, [w:] M. Załucki (red.), Dziedziczenie własności intelektualnej. Zbiory referatów, Warszawa 2009.   Google Scholar

Piszczek J.A., Prawa autorskie uniwersytetu na przykładzie Uniwersytetu Warmińsko--Mazurskiego, „Studia Prawnoustrojowe” 2014, nr 24.   Google Scholar

Podrecki P., Komentarz do art. 78, [w:] M. Bukowski, D. Flisak (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Lex 2015.   Google Scholar

Poźniak-Niedzielska M., [w:] M. Poźniak-Niedzielska (red.), Ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturalnego, Warszawa 2015.   Google Scholar

Radwański Z., Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2005.   Google Scholar

Sobczak J., Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa–Poznań 2000.   Google Scholar

Sołtysiński S., O niektórych aspektach ochrony własności intelektualnej i szansach poprawy innowacyjności polskiej gospodarki: refleksje agnostyka, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2014, z. 126.   Google Scholar

Sut P., Problem twórczej wykładni przepisów o ochronie dóbr osobistych, „Państwo i Prawo” 1997, nr 9.   Google Scholar

Szpunar A., O ochronie pamięci osoby zmarłej, „Palestra” 1984, nr 7–8.   Google Scholar

Szpunar A., Ochrona dóbr osobistych, Warszawa 1979.   Google Scholar

Święcka K., Święcki J.S., Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz. Wybór międzynarodowych aktów prawnych, Warszawa 2004.   Google Scholar

Wojciechowska A., [w:] J. Barta (red.), Prawo autorskie, System Prawa Prywatnego, T. 13, Warszawa 2013.   Google Scholar

Wojnicka E., Giesen B., [w:] J. Barta (red.), Prawo autorskie, System Prawa Prywatnego, T. 13, Warszawa 2013.   Google Scholar

Wołodkiewicz W., Spotkania Koziołka Matołka z prawem, „Palestra” 2017, nr 12.   Google Scholar

Wypiórkiewicz A., Refleksyjne spojrzenie na ochronę dóbr osobistych, [w:] Ars et usus. Księga pamiątkowa ku czci Sędziego Stanisława Rudnickiego, Warszawa 2005.   Google Scholar

Zelek M., [w:] M. Gutowski (red.), Kodeks cywilny, Tom II, Komentarz. Art. 450–1088, Warszawa 2016.   Google Scholar

Zoll F., Polska ustawa o prawie autorskiem i konwencja berneńska, Warszawa–Kraków–Lwów–Poznań 1926.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2019-12-31

Cited By /
Share

Lewandowska, E. (2019). Zadośćuczynienie za naruszenie autorskich praw osobistych po śmierci twórcy. Studia Prawnoustrojowe, (46), 213–230. https://doi.org/10.31648/sp.5330

Ewa Lewandowska 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
http://orcid.org/0000-0001-8369-6290