O relacji dóbr osobistych osób prawnych i osób fzycznych

Paweł Lewandowski

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
http://orcid.org/0000-0002-8979-928X


Abstrakt

The paper discusses the characteristics of the personal rights of legal persons, including the need to see the subjective aspect of the universal definition of personal rights. It has been assumed that a legal person may both infringe other’s personal rights and be injured by a violation of its personal rights. Due to the fact that the legal person has no feelings, does not show emotions, its personal rights should be perceived through the objective criteria. At the same time, due to the fact that the reflection of the action of a legal person is, among others, operation of its organs (Art. 38 of the Polish Civil Code), mutual relations between the violation of the personal rights of a legal person and natural persons associated with are inevitable, which confirmed these considerations.


Słowa kluczowe:

personal rights, personal rights of legal persons, legal person, natural person, entrepreneur.


Cisek A., Dobra osobiste i ich niemajątkowa ochrona w kodeksie cywilnym, „Acta Uniwersitatis Wratislaviensis. Prawo” 1989, vol. CLXVII, nr 1016, Prawo.   Google Scholar

Cisek A., Ochrona dóbr osobistych osób sprawujących funkcje publiczne, „Acta Uniwersitatis Wratislaviensis. Prawo” 2009, vol. CCCVIII, nr 3161.   Google Scholar

Frąckowiak J., Dobra osobiste osoby prawnej, [w:] M. Safjan (red.), System Prawa Prywatnego t. 1, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2012.   Google Scholar

Gniewek E., [w:] E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2006.   Google Scholar

Grzybowski S., Ochrona dóbr osobistych według przepisów ogólnych prawa cywilnego, Warszawa 1957.   Google Scholar

Grzybowski S., System Prawa Cywilnego. Część ogólna, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk 1974.   Google Scholar

Grzybowski S., Wypowiedź normatywna oraz jej struktura formalna, Kraków 1961.   Google Scholar

Hejbudzki M., Naruszenie dóbr osobistych właściciela wskutek prowadzenia polowań na nieruchomości objętej obwodem łowieckim, „Studia Prawnoustrojowe” 2016, nr 33.   Google Scholar

Hejbudzki M., Normatywne podstawy wprowadzenia do polskiego porządku prawnego koncepcji prawa podmiotowego do życia w czystym środowisku, „Studia Prawnoustrojowe” 2019, nr 43.   Google Scholar

Koczanowski J., Ochrona dóbr osobistych osób prawnych, Kraków 1999.   Google Scholar

Komisja Kodyfkacyjna Prawa Cywilnego działająca przy Ministrze Sprawiedliwości, Księga pierwsza kodeksu cywilnego projekt z uzasadnieniem, Warszawa 2009.   Google Scholar

Krauss J., Modrzejewska M., Glosa do wyroku SN z dnia 14 grudnia 1990 r., I CR 529/90, „Przegląd Sądowy” 1991, nr 4.   Google Scholar

Marcisz E., Dobra osobiste osób prawnych – uwagi na temat wykładni art. 43 KC, „Monitor Prawniczy” 2011, nr 13.   Google Scholar

Matys J., Dobra osobiste osób prawnych i ich niemajątkowa ochrona, „Monitor Prawniczy” 2006, nr 10.   Google Scholar

Matys J., Model zadośćuczynienia pieniężnego z tytułu szkody niemajątkowej w kodeksie cywilnym, Warszawa 2010.   Google Scholar

Panowicz-Lipska J., Majątkowa ochrona dóbr osobistych, Warszawa 1975.   Google Scholar

Pazdan M., Ogólna charakterystyka dóbr osobistych, [w:] M. Safjan (red.), System Prawa Prywatnego t. 1, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2012.   Google Scholar

Radwański Z., Olejniczak A., Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2011.   Google Scholar

Szpunar A., Ochrona dóbr osobistych, Warszawa 1979.   Google Scholar

Wałachowska M., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 11 stycznia 2007 r., II CSK 392/06, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2009, nr 5.   Google Scholar

Wałachowska M., [w:] M. Habdas, M. Fras (red.), Kodeks cywilny. Komentarz t. III. Zobowiązania . Część ogólna (art. 353–534), Warszawa 2018.   Google Scholar

Woch E., Dobra osobiste osób prawnych jako przedmiot praw własności intelektualnej, [w:] H. Cioch, A. Dębiński, J. Chaciński (red), Iustitia Civitatis Fundamentum.Księga pamiątkowa ku czci Profesora Wiesława Chrzanowskiego, Lublin 2003.   Google Scholar

Wolter A., Ignatowicz J., Stefaniuk K., Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2001.   Google Scholar

Zielińska M., Nazwa spółki cywilnej jako dobro osobiste, „Prawo Spółek” 1998, nr 11   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2019-12-31

Cited By /
Share

Lewandowski, P. (2019). O relacji dóbr osobistych osób prawnych i osób fzycznych. Studia Prawnoustrojowe, (46), 231–243. https://doi.org/10.31648/sp.5332

Paweł Lewandowski 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
http://orcid.org/0000-0002-8979-928X