Konstytucyjne gwarancje wolności sumienia i religii a wprowadzenie stanu wojennego na Ukrainie w 2018 r.

Jerzy Nikołajew

Uniwersytet Opolski
https://orcid.org/0000-0003-1505-9710Abstrakt

As a result of declaration of martial law in Ukraine in November and December 2018, the freedom to exercise certain rights guaranteed in the Basic Law was formally limited. This involved primarily restrictions of the freedom of thought and expression, ban on peaceful rallies, meetings, marches, demonstrations, and other mass gatherings, ban on operation of public organizations and the control of the mass media. In general, Article 35 of the Ukrainian Constitution did not include the guarantee to exercise the freedom of conscience and religion in the catalogue of exemptions from the restriction of rights and freedoms imposed due declaration of martial law. Such a regulation undoubtedly restricts the freedom of following and practicing religion as well as conducting religious activities.


Słowa kluczowe:

freedom of conscience and religion, Constitution of Ukraine, martial law.


Abramowicz A., Przedmiotowy zakres wolności religijnej, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2007, t. 10.

Babinow J., Poszukiwanie ukraińskiego modelu stosunków państwowo-religijnych, Kraków 2001.

Brzozowski W., Konstytucyjna zasada bezstronności światopoglądowej władz publicznych w Konstytucji RP, Warszawa 2011.

Derkacz A., Stosunki państwowo-kościelne, Kijów 2009.

Frickij O., Prawo konstytucyjne Ukrainy, Kijów 2004.

Granat M., Granice wolności religijnej w społeczeństwie pluralistycznym, [w:] J. Krukowski, O. Theisen (red.), Kultura i prawo. Materiały z III Międzynarodowej Konferencji nt. Religia i wolność religijna w Unii Europejskiej, Warszawa 2–4 września 2002, Lublin 2002.

Inglot K., Stan wojenny na Ukrainie a rynek pracy w Polsce, „Forbes” z 1 grudnia 2018 r.

Iwański T., Matuszewski S., Żochowski P., Stan wojenny w dziesięciu obwodach Ukrainy, „Ośrodek Studiów Wschodnich. Analizy”, 2018, nr 8.

Kamiński I., Ukraina w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, „Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego”, vol. XII, A.D. MMXIV.

Kokot M., Rosja szkodzi Krymowi, „Gazeta Wyborcza” z 31 lipca 2018 r.

Kos A., Granice manifestacji religijnej poprzez ubiór w optyce art. 9 konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, [w:] J. Jaskiernia (red.), Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka, t. II, Warszawa 2013.

Kovalenko Ł., Podstawowe regulacje wyznaniowe w prawie ukraińskim, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2002, t. 5.

Krukowski J., Kościół i państwo. Podstawy relacji prawnych, Lublin 2000.

Łomianowski A., Ukraina: pełzający stan wojenny, „Rzeczpospolita” z 27 listopada 2018 r.

Malinowski P., Na Ukrainie stan wojenny zakończony ale strzały nie milkną, „Gazeta Wyborcza” z 27 grudnia 2018 r.

Matwiejuk J., Problematyka wyznaniowa w ustawach zasadniczych Federacji Rosyjskiej, Republiki Białoruś i Ukrainy, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2013, t. 5.

Misztal H., Idea wolności religijnej, [w:] H. Misztal, P. Stanisz (red.), Prawo wyznaniowe, Lublin 2003.

Misztal H., Konstytucyjne gwarancje wolności sumienia i religii, [w:] A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz (red.), Prawo wyznaniowe, Lublin 2011.

Nikołajew J., Wspólnotowy wymiar wolności światopoglądu i przekonań religijnych oraz jej realizacja w ukraińskim systemie prawnym, Lublin 2016.

Olechno A., Instytucja Prezydenta w systemie konstytucyjnych organów Ukrainy (1996–2005), Toruń 2009.

Olechno A., Prezydent Ukrainy jako gwarant suwerenności i integralności terytorialnej państwa, [w:] E. Guzik-Makarska, E. Pływaczewski (red.), Współczesne oblicza bezpieczeństwa, Białystok 2015.

Pietrzak M., Prawo wyznaniowe, Warszawa 2003.

Winiarczyk-Kossakowska M., Wolność sumienia i religii, „Studia Prawnicze” 2001, nr 1.
Pobierz


Opublikowane
2019-12-31

Cited By /
Share

Nikołajew, J. (2019). Konstytucyjne gwarancje wolności sumienia i religii a wprowadzenie stanu wojennego na Ukrainie w 2018 r. Studia Prawnoustrojowe, (46), 291–306. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/sp/article/view/5346

Jerzy Nikołajew 
Uniwersytet Opolski
https://orcid.org/0000-0003-1505-9710