Wyłączenie bezprawności rozpowszechniania wizerunku osób powszechnie znanych w materiale prasowym

Monika Nowikowska

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
https://orcid.org/0000-0001-5166-8375Abstrakt

The article presents the problem of image protection of public figures in media. The purpose of the article is to provide in-depth reflection of emphasis and importance of protec-tion of image of public figures. On the other hand, the role of media in free communication needs to be recognized. The article is divided into two parts. In first part of article author focuses on analysis of the concept, and the legislative use of image. Starting with the definition and the scope of right to image, it will then look at the way in which the aspects of right to image developed. The article presents various defini-tions of image. The second part presents the problem of media publication of image. The article has been written on the basic of scientific literature concerning the activity of the media using image of public figures. The article is preliminary to the future research in this domain.


Słowa kluczowe:

Image, Public figures, Journalist, Media, Public function, Freedom of press


Balcarczyk J., Prawo do wizerunku i jego komercjalizacja, Warszawa 2009.

Barta J., Markiewicz R., Ochrona wizerunku, adresata korespondencji i tajemnicy źródeł informacji, [w:] J. Barta (red.), R. Markiewicz (red.), Komentarz. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Warszawa 2003.

Barta J., Markiewicz R., Wokół prawa do wizerunku, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej” 2002, z. 80.

Barta J., Prasa w świetle prawa autorskiego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 1977, z. 11.

Bełczyński J., Glosa do wyroku SN z dnia 27 lutego 2003 r. sygn. IV CKN 1819/2000, „OSP” 2004, nr 6.

Chondroleou G., Public Images and Private Lives: The Greek Experience, [w:] J. Stanyer (red.), D. Wring (red.), Public Images, Private Lives: The Mediation on Politician Around the Globe, 2004, vol. 57, no. 1.

Czjkowska-Dąbrowska M., Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 13 stycznia 1999 r., sygn. I ACa 1089/98, „OSP” 2000, nr 9.

Daniluk P., Zgoda uprawnionego jako okoliczność wyłączająca bezprawność. Glosa dowyroku SN z 12 XII 2006 r. (CSK 280/06), „Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa” 2007, nr 4.

Flisak D., Ochrona wizerunku, adresata korespondencji i tajemnicy źródeł informacji, [w:] D Flisak (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Warszawa 2015.

Grzeszak T., Prawo do wizerunku i korespondencji, [w:] J. Barta (red.), System prawa prywatnego. Prawo autorskie, t. 13, Warszawa 2017.

Grzeszak T., Prawo do wizerunku i prawo adresata do korespondencji [w:] J. Barta (red.), System prawa prywatnego, t. 13, Prawo autorskie, Warszawa 2017.

Grzeszak T., Reklama a ochrona dóbr osobistych (naruszenie praw osobistych wykorzystanych w reklamie żyjących osób fizycznych), „Przegląd Prawa Handlowego” 2000, nr 2.

Grzybczyk K., Naruszenie dobra osobistego w reklamie, „Rejent” 1999, nr 9.

Grzybowski S., Ochrona dóbr osobistych według przepisów ogólnych prawa cywilnego, Warszawa 1957.

Grzybowski S., Prawa podmiotowe i prawa człowieka, „Krakowskie Studia Prawnicze” 1991, nr 23.

Kędzierska-Cieślak A, Glosa do wyroku SN z dnia 19 września 1968 r., II CR 291/68, „Państwo i Prawo” 1970, nr 5.

Kopff A., Glosa do orzeczenia SN z dnia 19 września 1968 r., sygn. II CR 291/68, „N” 1970, nr 7–8, z. 1186.

Kowalski M., Glosa do wyroku SN z dnia 12 września 2001 r., sygn. V CKN 440/2000, „OSP” 2002, nr 12.

Kulesza J., Obrona konieczna prawa do wizerunku w polskim i niemieckim prawie karnym, „Prokuratura i Prawo” 2016.

Kurosz K., Glos do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2000 r., sygn. I ACa 1455/99, „Rejent” 2002, nr 1.

Łoszewska-Ołowska M., Rozpowszechnianie zapisów fonicznych i wizualnych oraz informacji prywatnych, [w:] M. Zaremba (red.), Prawo prasowe. Komentarz, Warszawa 2018.

Markiewicz R., Granice dozwolonego przedstawiania osób rzeczywistych w dziele piśmienniczym, Zagadnienia cywilnoprawne, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 1997, z. 44.

Markiewicz R., Granice dozwolonego przedstawiania osób rzeczywistych w dziele piśmienniczym, Zagadnienia cywilnoprawne, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 1997, z. 44.

Matlak A., Cywilnoprawna ochrona wizerunku, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2004, z. 2.

Nowińska E., Wolność wypowiedzi prasowej, Warszawa 2007.

Pazdan M., Dobra osobiste i ich ochrona, [w:] Z. Radwański (red.), System prawa prywatnego. Prawo cywilne – część ogólna. Tom I, Warszawa 2010.

Poźniak-Niedzielska M., Ograniczenie praw autorskich do wizerunku, korespondencji i źródeł informacji, [w:] M. Poźniak-Niedzielska (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Zarys wykładu, Bydgoszcz 2006.

Radwański Z., Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 1997.

Sieńczyło-Chlabicz J., Banasiuk J., Cywilnoprawna ochrona wizerunku osób powszechnie znanych w dobie komercjalizacji dóbr osobistych, Warszawa 2014.

Sieńczyło-Chlabicz J., Ochrona prywatności i wizerunku osób powszechnie znanych w świetle orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – von Hannover v. Niemcy, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej” 2007, z. 100.

Sieńczyło-Chlabicz J., Prawo do ochrony sfery życia prywatnego osób publicznych w świetle polskiej doktryny i orzecznictwa, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2005, nr 2.

Sieńczyło-Chlabicz J., Przedmiot, podmiot i charakter prawa do wizerunku, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2003, nr 8.

Sieńczyło-Chlabicz J., Rozpowszechnianie wizerunku na gruncie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, „Radca Prawny” 2001, nr 2.

Sieńczyło-Chlabicz J., Rozpowszechnianie wizerunku osób powszechnie znanych, „Przegląd Prawa Handlowego” 2003, nr 9.

Sieńczyło-Chlabicz J., Zawadzka Z., Nowikowska M., Prawo prasowe, Warszawa 2019.

Sośniak M., Funkcje i skuteczność zgody osoby uprawnionej w zakresie ochrony dóbr osobistych, [w:] B. Kordasiewicz (red.), E. Łętowska (red.), Prace z prawa cywilnego. Wydanie dla uczczenia pracy naukowej profesora Józefa Stanisława Piątkowskiego, Wrocław 1985.

Stanyer J., Wring D., Public Images, Private Lives: An Introduction, „Parliamentary Affairs. A Journal of Camparative Politics” 2004, vol. 57, no. 1

Stefaniuk K., Naruszenie prawa do wizerunku przez rozpowszechnianie podobizny, „Państwo i Prawo” 1970, nr 1

Wojnicka E., Prawo do wizerunku w ustawodawstwie polskim, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej” 1990, nr 56.
Pobierz


Opublikowane
2019-12-31

Cited By /
Share

Nowikowska, M. (2019). Wyłączenie bezprawności rozpowszechniania wizerunku osób powszechnie znanych w materiale prasowym. Studia Prawnoustrojowe, (46), 307–328. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/sp/article/view/5347

Monika Nowikowska 
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
https://orcid.org/0000-0001-5166-8375