Broń palna alarmowa – problematyka prawna i kryminalistyczna

Zbigniew Wardak

Uniwersytet Łódzki
https://orcid.org/0000-0002-6475-3082Abstrakt

This paper is regarding issues of the alarm weapon as firearms as defined in provisions of the penal code. In it an interrelation of provisions of the Act was analysed about the weapon and the ammunition, as well as the attitude to them of provisions of the penal code. They made the critical analysis of the judicature and doctrine. The author states that as defined in the penal code also an alarm weapon can be firearms, provided is fulfilling the of content definition of firearms, and simultaneously must be able to shoot bullets or substance dead striking the purpose from a distance bigger than 1 meter.


Słowa kluczowe:

firearm, alarm weapons, Penal Code, possession of weapons, weapon use.


Adamczak S., Pojęcie broni palnej, „Problemy Kryminalistyki” 1967, nr 66.

Adamczak S., Retrospektywne spojrzenie na definicję broni palnej, „Służba MO” 1974, nr 4–5.

Babiński A., Krupiński R., Broń i amunicja. Reglamentacja i odpowiedzialność, Szczytno 2007.

Babiński A., Pojęcie i klasyfikacja broni, „Przegląd Policyjny” 2004, nr 4.

Bakalarski Cz., Pojęcie broni w kodeksie karnym, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 1973, nr 4.

Barczak-Oplustil A., [w:] A. Zoll (red.), Kodeks karny, Warszawa 2013.

Bogusz Z., Grzegorczyk P., Thiel W., Wardak Z., Kryminalistyczna problematyka broni akustyczno-pneumatycznej, [w:] M. Goc, E. Gruza, T. Tomaszewski, Co nowego
w kryminalistyce – przegląd zagadnień z zakresu zwalczania przestępczości, Warszawa 2011.

Borusiński M., Juszczyk H., Wpływ opinii biegłych na sprzedaż broni na terenie Polski, „Problemy Kryminalistyki” 2018 nr 299.

Brywczyński W., Kolekcjoner czy przestępca – w trosce o prawidłową interpretację pojęcia „broń palna”, „Problemy Współczesnej Kryminalistyki” 2008, t. 12.

Ćwik K., Juszczyk H., Kwalifikacja prawna rewolwerów KESERU K–10 i ZORAKI K–10 pod kątem legalności ich posiadania na terenie Polski, „Problemy Kryminalistyki” 2013, nr 279.

Goc M., Badania broni palnej, [w:] E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka – czyli rzecz o metodach śledczych, Warszawa 2008.

Gorazdowski K., Nowak A., Wątpliwości wokół pojęcia broni palnej pozbawionej cech użytkowych, „Prokuratura i Prawo” 2004, nr 6.

Gorazdowski K., Pozbawianie cech użytkowych broni palnej, [w:] M. Goc (red.), E. Gruza (red.), T. Tomaszewski (red.), Co nowego w kryminalistyce-przegląd zagadnień z zakresu zwalczania przestępczości, Warszawa 2011,

Grzegorczyk P., Wardak Z., Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 14 Czerwca 2018 r., II Aka 111/18, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica” (w druku).

Grzegorczyk P., Wardak Z., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 30 czerwca 2016 r., sygn. akt II KK 47/16, „Studia Prawnoustrojowe” 2017, nr 36.

Grzegorczyk P., Wardak Z., Pojęcie broni palnej w prawie karnym, „Prokuratura i Prawo” 2017, nr 10.

Hanausek T., Aktualne problemy dotyczące pojęcia broni palnej w polskiej teorii kryminalistyki, „Przegląd Sądowy” 1992, nr 4.

Herzog A. Ustawa o broni i amunicji po nowelizacji, „Prokuratura i Prawo” 2011, nr 10.

Horoszowski P., Broń palna i jej znaczenie w praktyce śledczo – sądowej, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 1952, nr 2

Jancewicz R., Niewiński L.A., Broń palna jako środek do popełniania przestępstw w przepisach kodeksu karnego z 1997 r., „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2005, nr 3.

Jancewicz R., Niewiński L.A., Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 29 stycznia 2004 r., sygn. akt. I KZP 39/03, OSNKW 2004/2/13, „Prokurator” 2005, nr 4.

Jancewicz R., Niewiński L.A., Pojęcie broni palnej i amunicji w prawie polskim, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2004, nr 3.

Juszczyk H., Legalność posiadania pistoletów gazowych WALTHER mod. P22 i mod. P99 kal. 9 mm na terenie Polski, „Problemy Kryminalistyki” 2015, nr 287.

Kalitowski M., [w:] M. Filar (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2016.

Kasprzak J., „Istotne części broni” – czyli istotne problemy z interpretacją prawa, [w:] M. Goc (red.), E. Gruza (red.), T. Tomaszewski (red.), Co nowego w kryminalistyce – przegląd zagadnień z zakresu zwalczania przestępczości, Warszawa 2011.

Kasprzak J., Broń gazowa, Mińsk Mazowiecki 1991.

Kasprzak J., Broń obezwładniająca – próba określenia pojęcia, „Problemy Kryminalistyki” 1992, nr 195–196.

Kasprzak J., Broń obezwładniająca, Mińsk Mazowiecki 1991.

Kasprzak J., Broń palna – wybrane zagadnienia kryminalistyczne w świetle nowych regulacji prawnych, „Problemy Współczesnej Kryminalistyki”, 2001, t. 4.

Kasprzak J., Niebezpieczne zabawki czy broń palna?, [w:] V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Broń – problematyka prawna i kryminalistyczna, Toruń 2013.

Kasprzak J., W trosce o poprawną definicję broni palnej, „Przegląd Policyjny” 2013, nr 2 (110).

Kasprzak J., Nielegalne wytwarzanie broni palnej i amunicji – problematyka prawno-kryminalistyczna, Szczytno 2013.

Kasprzak J., Zagadnienia związane z pojęciem broni palnej w świetle nowych regulacji prawnych i orzecznictwa, „Problemy Współczesnej Kryminalistyki” 2005, t. 9.

Kasprzak J., Brywczyński, W., Nielegalne posiadanie broni i amunicji, Białystok 2013.

Kłak Cz., Glosa do postanowienia SN z dnia 22 stycznia 2003 r., I KZP 40/02 oraz do uchwały SN z dnia 29 stycznia 2004 r., I KZP 39/03, „Prokurator” 2004, nr 3.

Kulicki M., Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia praktyki śledczo sądowej, Toruń 1994.

Kulicki M., Kwiatkowska-Darul V., Stępka L., Przyczynek do dyskusji nad definicją broni palnej, gazowej i pneumatycznej, „Przegląd Policyjny” 2002, nr 3–4.

Kulicki M., Stępka L., Ekspertyza broni strzeleckiej, [w:] J. Wójcikiewicz (red.), Ekspertyza sądowa. Zagadnienia wybrane, Warszawa 2007.

Kulicki M., Stępka L., Prawne i kryminalistyczne pojęcie broni strzeleckiej w świetle zmian przepisów ustawy o broni i amunicji, [w:] A. Adamski (red.) i in., Nauki penalne wobec szybkich przemian socjokulturowych. Księga jubileuszowa profesora Mariana Filara, Tom II, Toruń 2012.

Kulicki M., Stępka L., Stucki D., Kryminalistyczno-prawna problematyka broni strzeleckiej. Komentarz do przepisów o broni i amunicji, Kraków 2003.

Kulicki M., Stępka L., Typy broni palnej i ich istotne części w kontekście legalnej definicji broni palnej, [w:] J. Kasprzak (red.), B. Młodziejowski (red.), Kryminalistyka
i inne nauki pomostowe w postępowaniu karnym, Olsztyn 2009.

Lach A., Art. 263, [w:] V. Konarska-Wrzosek (red.), Kodeks karny. Komentarz (online), Wolters Kluwer, dostępny w Internecie: https://sip.lexpl/#/komentarz/587715939/513379.

Lampel W., Marhrhold R., Leksykon broni od A do Ż, Warszawa 2001.

Michalczyk J., Zając B., Bezpociskowe 5,6 mm naboje alarmowe (hukowe) – badania eksperymentalne, „Problemy Kryminalistyki” 2015 nr 289.

Morawski L., Wykładnia w orzecznictwie sądów, Toruń 2002.

Opałek K., Wróblewski J., Zagadnienia teorii prawa, Warszawa 1969.

Palka P., O prawno-kryminalistycznej problematyce broni palnej słów kilka, „Przegląd Policyjny” 1997, nr 4.

Pratkowiecki P., Glosa do uchwały SN z dnia 29 stycznia 2004 r., I KZP 39/03, „Przegląd Sądowy” 2005, nr 2, poz. 136.

Rejmaniak R., Konstytucyjna zasada nullum crimen sine lege certa a istotne części broni palnej jako przedmiot czynności wykonawczej czynu zabronionego z art. 263 § 2 k.k., [w:] M. Aleksandrowicz, M. Andruszkiewicz, A. Breczko, S. Oliwniak (red.), Demokracja, teoria prawa, sądownictwo konstytucyjne. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi zw. nauk prawnych Adamowi Jamrozowi z okazji pięćdziesięciolecia pracy zawodowej, Białystok 2018.

Rejmaniak R., Pojęcie broni palnej, „Prokuratura i Prawo” 2018, nr 4.

Rejmaniak R., Wyrabianie, handel i posiadanie broni palnej oraz amunicji w Polsce. Aspekty karnoprawne i kryminologiczne, Toruń 2017.

Sońta C., Broń palna — główne problemy wykładni przepisów kodeksu karnego, „Prokuratura i Prawo” 2004, nr 5.

Sońta C., Wybrane zagadnienia granic wykładni w prawie karnym w świetle zasady nullum crimen sine lege, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2004, nr 4.

Stępka L., Kwiatkowska-Wójcikiewicz V., Istota broni palnej, [w:] V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz (red.), L. Stępka (red.), Broń: problematyka prawna i kryminalistyczna, Toruń 2013.

Teresiński G., Ocena działania broni hukowej jako „niebezpiecznego środka obezwładniającego”, „Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii” 2001, nr 51.

Wardak Z., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 21 stycznia 2015 r., sygn. akt IV KK 343/14 (istotna część broni palnej jako broń palna), „Wojskowy Przegląd
Prawniczy” 2017, nr 4.

Wiatrowski A. Znamiona rozboju kwalifikowanego, „Prokuratura i Prawo” 2007, nr 4.

Widacki J., Badania identyfikacyjne broni palnej i śladów jej użycia, [w:] J. Widacki (red.), Kryminalistyka, Warszawa 2009.

Wróblewski J., Sądowe stosowanie prawa, Warszawa 1988.

Zając B., W sprawie definicji broni palnej (w rozumieniu art. 286 k.k.), „Służba MO” 1974, nr 4–5.

Zieliński A., Wykładnia prawa. Zasady – reguły – wskazówki, Warszawa 2017.

Ziembiński Z., Teoria prawa, Warszawa 1978.
Pobierz


Opublikowane
2019-12-31

Cited By /
Share

Wardak, Z. (2019). Broń palna alarmowa – problematyka prawna i kryminalistyczna. Studia Prawnoustrojowe, (46), 465–483. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/sp/article/view/5358

Zbigniew Wardak 
Uniwersytet Łódzki
https://orcid.org/0000-0002-6475-3082