Zadośćuczynienie za „zmarnowany urlop” w świetle orzecznictwa sądowego

Dariusz Rafał Gibasiewicz

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie


Abstrakt

Artykuł ten dotyczy kwestii zadośćuczynienia za krzywdę za "zmarnowany urlop", które jest prezentowane w świetle orzecznictwa sądowego. Celem artykułu jest przedstawienie i analiza pojęcia "zmarnowanego urlopu" oraz skutków prawnych jego wystąpienia. Analiza ta prowadzona jest w oparciu o przepisy prawne i orzecznictwo sądowe. Zagadnienie "zmarnowanego urlopu" i roszczeń o zadośćuczynienie za krzywdę z nim związaną staje się coraz istotniejsze ze względu na zwiększoną aktywność turystów i rosnącą liczbę zawieranych umów o świadczenie usług turystycznych. Należy również podkreślić, że z roku na rok zwiększa się również znajomość prawa w tym zakresie wśród osób zawierających takie umowy. Przyczyny "zmarnowanego urlopu" mogą być bardzo różne; w niniejszym opracowaniu dzieli się je na typowe (stosunkowo częste) i nietypowe (znacznie rzadsze). Niezależnie jednak od przyczyn "zmarnowanego urlopu", polskie sądy mają dziś dość jasne i precyzyjne wskazówki, jak rozstrzygać takie sprawy.

 Adamczak-Retecka M., Zakres pojęcia „szkoda” w prawie wspólnotowym, Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa 2005, nr 1-2,   Google Scholar

Chambellan A., Odpowiedzialność deliktowa biura podróży w prawie niemieckim, Przegląd Sądowy, październik 2012,   Google Scholar

Kryla K., Zmarnowany urlop. Glosa do uchwały z dnia 19 listopada 2010 r. (III CZP 79/10), Przegląd Sądowy, wrzesień 2011,   Google Scholar

Łazarewicz S., Odpowiedzialność za "zmarnowany urlop" w świetle ustawy o usługach turystycznych, prawa Unii Europejskiej oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, Studia Prawnoustrojowe 2012, nr 17,   Google Scholar

Maciąg A., Wycena zadośćuczynienia i odszkodowania za zmarnowany urlop w opinii turystów polskich i niemieckich w świetle wyników badań własnych, Ekonomiczne Problemy Turystyki 2016, nr 2 (34),   Google Scholar

Nestorowicz M., Odpowiedzialność cywilna biura podróży za "zmarnowany urlop" w prawie polskim i porównawczym (na tle uchwały Sądu Najwyższego z 19 listopada 2010 r.), Przegląd Sądowy, maj 2011,   Google Scholar

Nestorowicz M., Umowa o podróż, (w:) J.Rajski (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 7. Prawo zobowiązań – część szczegółowa. Wyd. 3, Warszawa, C.H. BECK 2011,   Google Scholar

Nestorowicz M., Odpowiedzialność biura podróży. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 29.04.2013 r. (VI ACa 1357/12), Przegląd Sądowy, październik 2015,   Google Scholar

Nestorowicz M., Odpowiedzialność biura podróży za śmierć uczestnika wycieczki. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 6.05.2015 r., I ACa 245/15, Przegląd Sądowy 2018, nr 2,   Google Scholar

Rudnik A., Zadośćuczynienie pieniężne za zmarnowany urlop w prawie niemieckim, Przegląd Sądowy, maj 2012,   Google Scholar

Wałachowska M., Odszkodowanie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o podróż i zadośćuczynienie za ,,zmarnowany urlop”, (w:) M.Nestorowicz (red.), Odpowiedzialność biur podróży a ochrona klientów w prawie polskim i Unii Europejskiej, Toruń 2013.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-09-29 — zaktualizowane 2021-09-30

Cited By /
Share

Gibasiewicz, D. R. (2021). Zadośćuczynienie za „zmarnowany urlop” w świetle orzecznictwa sądowego. Studia Prawnoustrojowe, (53). https://doi.org/10.31648/sp.5401 (Original work published 29 wrzesień 2021)

Dariusz Rafał Gibasiewicz 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie