Uwagi nad pełnomocnictwem dla zawarcia związku małżeńskiego

Jerzy Akińcza

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie


Abstrakt

Zawarcie małżeństwa, podobnie jak samo małżeństwo, jest elementem porządku prawnego, z niezaprzeczalnie szerokim dorobkiem doktryny. Pomimo tego, samo zawarcie małżeństwa, w szczególności gdy jest zawierane poprzez pełnomocnika, jest zagadnieniem właściwym dla prowadzenia dalszych uwag w tym zakresie. Celem niniejszego artykułu jest rozpoznanie mnogość elementów składających się na skuteczność działania zawarcia małżeństwa poprzez pełnomocnika, rodzi obowiązek nie tylko staranności, ale przede wszystkim znajomości właściwych regulacji, co wykracza poza ramy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Powyższe, mając walor nie tylko walor naukowy, ale i praktyczny uzasadnia podejmowanie i prowadzenie dalszych rozważań, w tymże zakresie.


Słowa kluczowe:

małżeństwo, pełnomocnik, zdolność do czynności prawnych, przesłanki


Domański M., [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Osajda, wyd. 4, Legalis2018.   Google Scholar

Domański M., Zezwolenie na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika,„Prawo w działaniu”, red. E. Holewińska, t. 7, Warszawa 2010.   Google Scholar

FabianJ., Pełnomocnictwo, Warszawa 1963.   Google Scholar

GromekK., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Legalis 2018.   Google Scholar

Grzybowski S., Prawo rodzinne. Zarys wykładu, Warszawa 1980.   Google Scholar

Ignatowicz J., Nazar M., Prawo rodzinne, Warszawa 2005.   Google Scholar

Ignatowicz J., Nazar M., Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2016.   Google Scholar

IgnatowiczJ., Prawo rodzinne. Zarys wykładu, Warszawa 1996.   Google Scholar

Kotlarska-MichalskaA., Małżeństwo jako związek, wspólnota, instytucja, podsystem i rodzaj stosunku społecznego, „Roczniki Socjologii Rodziny” 1998, t. 10.   Google Scholar

MalczykM., [w:] KPC.Komentarz, t. 1, red.A. Góra-Błaszczykowska,Legalis 2015.   Google Scholar

Pietrzykowski K., Kodeks rodzinny i opiekuńczy – komentarze kodeksowe,Warszawa 2018.   Google Scholar

RadwańskiZ., Prawo cywilne. Część ogólna, wyd. 8, Warszawa 2005.   Google Scholar

StasiakM., Zawarcie małżeństwa w formie cywilnej i konkordatowej, „Studenckie Zeszyty Naukowe UMCS” 2003, t. 6, nr 10.   Google Scholar

StrugałaR., [w:] Kodeks Cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2017.   Google Scholar

WalaszekB., Instytucja zawarcia małżeństwa przez pełnomocnika w polskim prawie rodzinnym oraz polskim prawie prywatnym międzynarodowym i procesowym, [w:] Księga pamiątkowa ku czci Kamila Stefki, Warszawa – Wrocław 1967.   Google Scholar

WalaszekB., Zarys prawa rodzinnego i opiekuńczego, Warszawa 1971.   Google Scholar

WiniarzJ., [w:] System prawa rodzinnego i opiekuńczego, red. J.S. Piątowski, Wrocław 1985.   Google Scholar

ZielińskiA., Prawo rodzinne i opiekuńcze w zarysie, Warszawa 2011.   Google Scholar

ZielonackiA., Zawarcie małżeństwa, Wrocław 1982.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-09-29 — zaktualizowane 2021-09-30

Cited By /
Share

Akińcza, J. (2021). Uwagi nad pełnomocnictwem dla zawarcia związku małżeńskiego. Studia Prawnoustrojowe, (53). https://doi.org/10.31648/sp.5810 (Original work published 29 wrzesień 2021)

Jerzy Akińcza 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie