Prawo naturalne jako prawo kultury w ujęciu Gustawa Radbrucha

Anna Kornelia Kryniecka-Piotrak

Uniwersytet Warszawski


Abstrakt

Doniosła rola prawa naturalnego wiąże się z dążeniem człowieka do urzeczywistnienia sprawiedliwości. Od czasów najdawniejszych jest ono pojmowane jako najbardziej doskonały sposób uregulowania stosunków międzyludzkich. Szczególne miejsce w dyskusji toczącej się wokół istoty prawa naturalnego zajmuje stanowisko Gustawa Radbrucha. Zgodnie ze sformułowaną przez niego koncepcją czterech światów prawo naturalne jest dziełem, które powstaje w wyniku twórczej działalności człowieka żyjącego w świecie przyrody, ale dążącego do realizacji ideałów (wyższych wartości). Jest ono elementem powstającego w ten sposób świata kultury jako rezultatu ludzkich działań. Prawo naturalne jest zatem dziełem kulturowym, wynikiem twórczej działalności człowieka, dla której punktem odniesienia jest sprawiedliwość. Ten wybitny prawnik i myśliciel odchodzi zatem od ujęć tradycyjnych, w których za źródło tego prawa uznaje się naturę człowieka lub Boga. Koncepcja G. Radbrucha wpisuje się w nurt myślenia prawnonaturalnego, który ukształtował się pod koniec XIX wieku wraz ze stworzonymi wówczas pierwszymi teoriami prawa naturalnego o zmiennej treści. Przebudowały one dotychczasowy sposób myślenia, prezentując ujęcie, w którym jest ono pojmowane jako dzieło ludzkie, porządek tworzony przez człowieka jako istotę zdolną do samokreacji.


Słowa kluczowe:

filozofia prawa, prawo naturalne, kultura, wartość, prawo


Chauvin T., Sprawiedliwość: między celowością a bezpieczeństwem prawnym. Ewolucja poglądów Gustawa Radbrucha, „Studia Iuridica” 1999, vol. XXXVII.   Google Scholar

Guzik-Makaruk E., Plastynacja – sztuka, piękno, prowokacja, patologia?, „Studia Prawnoustrojowe” 2019, nr 43.   Google Scholar

Kant I., O porzekadle: To może być słuszne w teorii, ale nic nie jest warte w praktyce. Do wiecznego pokoju. Projekt filozoficzny, Wyd. Comer, Toruń 1995.   Google Scholar

Katolo D.A., Ochrona życia i zdrowia ludzkiego w kodeksach starożytnego Bliskiego Wschodu, „Studia Prawnoustrojowe” 2018, nr 42.   Google Scholar

Leawoods H., Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher, „Washington   Google Scholar

University Journal of Law & Policy” 2000, vol. 2(489), https://openscholarship.wustl.edu/law_journal_law_policy/vol2/iss1/16.   Google Scholar

Peretiatkowicz A., Wojna a idea prawa. Odczyt wygłoszony w Towarzystwie Prawniczem Warszawskiem we wrześniu 1917 r., Kraków 1918.   Google Scholar

Radbruch G., Filozofia prawa, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2009.   Google Scholar

Radbruch G., Gesetzliches Unrecht und Übergesetzliches Recht, „Südeutsche Juristen-Zeitung” 1946, nr 5.   Google Scholar

Radbruch G., O celu prawa, tłum. C. Znamierowski, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1937, z. 3–4.   Google Scholar

Radbruch G., Fünf Minuten Rechtsphilosophie, „Rhein-Neckar-Zeitung” z 12 września 1945 r.   Google Scholar

Radbruch G., Pięć minut filozofii prawa, tłum. J. Zajadło, „Gazeta Wyborcza” z 1 grudnia 2015 r.   Google Scholar

Radbruch G., Wstęp do prawoznawstwa, Nakładem Trzaski, Everta i Michalskiego,   Google Scholar

Warszawa 1924.Radbruch G., Zarys filozofii prawa, tłum. C. Znamierowski, Księgarnia Powszechna, Warszawa 1938.   Google Scholar

Szyszkowska M., Filozofia prawa i filozofia człowieka, Inst. Wydawniczy PAX, Warszawa 1989.   Google Scholar

Szyszkowska M., Zarys filozofii prawa, Temida 2, Białystok 2000.   Google Scholar

Zachariasz A.L., Prawo natury jako prawo kultury [w:] M. Szyszkowska (red.), Powrót do prawa ponadustawowego, Wyd. Interlibro, Warszawa 1999.   Google Scholar

Zachariasz A.L., Kulturozofia, Wyd. WSP, Rzeszów 2000.   Google Scholar

Zajadło J., Politykom ku opamiętaniu, „Gazeta Wyborcza” z 1 grudnia 2015 r.   Google Scholar

Zajadło J., Przedmowa do wydania polskiego, [w:] G. Radbruch, Filozofia prawa, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2009.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-12-29

Cited By /
Share

Kryniecka-Piotrak, A. K. (2021). Prawo naturalne jako prawo kultury w ujęciu Gustawa Radbrucha. Studia Prawnoustrojowe, (54). https://doi.org/10.31648/sp.5919

Anna Kornelia Kryniecka-Piotrak 
Uniwersytet Warszawski