Przestępstwo poszukiwania zabytków ruchomych bez pozwolenia lub wbrew jego warunkom

Jarosław Janikowski

Instytut Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy


Abstrakt

Poszukiwanie zabytków to zjawisko dostrzegalne, lecz w dużej mierze błędnie interpretowane z perspektywy prawnej. Brak wymaganego prawem pozwolenia lub poszukiwanie wbrew warunkom takiego pozwolenia jest przestępstwem w myśl przepisu z art. 109c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Jak pokazują dane statystyczne większość eksploratorów nie zdaje sobie sprawy z takiego wymogu, co w rezultacie generuje wysoki odsetek przestępczości niewykrytej. Ważne jest więc dla podnoszenia świadomości społecznej, by kwestie z tym problemem związane podnosić w jak najszerszym spectrum naukowej eksploracji.


Słowa kluczowe:

zabytek, poszukiwanie zabytków, dziedzictwo narodowe


Gadecki B., Rozdział 2. Prawnokarna ochrona dziedzictwa kulturowego [w:] Praktyczne aspekty zwalczania przestępczości przeciwko dziedzictwu kulturowemu, red. M. Trzciński, Gdańsk 2019.   Google Scholar

Golat R., Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz, Zakamycze 2004.   Google Scholar

Grajewski A., Prawo a przestępczość przeciwko dziedzictwu narodowemu. Zagrożenia i metody zwalczania [w:] Legalne/nielegalne poszukiwanie zabytków i obrotów zabytkami. Na styku archeologii i prawa, red. I. Gredka-Ligarska, D. Rozmus, Sosnowiec 2017.   Google Scholar

Jafra T., Poszukiwanie zabytków – zagadnienia ogólne [w:] Legalne/nielegalne poszukiwanie zabytków i obrotów zabytkami. Na styku archeologii i prawa, red. Gredka-Ligarska I., Rozmus D., Sosnowiec 2017.   Google Scholar

Jurgielewicz-Delegacz E., Wybrane aspekty karnoprawnej ochrony zabytków na przykładzie Kodeksu karnego z 1997 r., Studia Prawnoustrojowe 2019, nr 43.   Google Scholar

Kurzępa B., Kurzępa-Czopek E., Nielegalne poszukiwanie zabytków, Prokuratura i Prawo 2011, nr 9.   Google Scholar

Narodowska J., Duda M., Ochrona zamków oraz pałaców i dworów szlacheckich na Warmii i Mazurach – aspekty prawnokarne i kryminologiczne, Studia Prawnoustrojowe 2019, nr 43.   Google Scholar

Rozmus D., O zaklętych skarbach, czyli jak się można łatwo i szybko dorobić [w:] Legalne/nielegalne poszukiwanie zabytków i obrotów zabytkami. Na styku archeologii i prawa, red. I. Gredka-Ligarska, D. Rozmus, Sosnowiec 2017.   Google Scholar

Sabaciński M., Nielegalne wykopaliska jako forma destrukcji zabytku [w:] Przestępczość przeciwko dziedzictwu kulturowemu. Diagnoza, zapobieganie, zwalczanie, red. M. Trzciński, O. Jakubowski, Wrocław 2016.   Google Scholar

Wieczorek-Kańczura K., Urzędy konserwatorskie wobec działalności poszukiwaczy zabytków [w:] Legalne/nielegalne poszukiwanie zabytków i obrotów zabytkami. Na styku archeologii i prawa, red. Gredka-Ligarska I., Rozmus D., Sosnowiec 2017.   Google Scholar

Witt J., Analiza metod obrony detektorystów przed odpowiedzialnością z art. 111 u.o.z. [w:] Legalne/nielegalne poszukiwanie zabytków i obrotów zabytkami. Na styku archeologii i prawa, red. Gredka-Ligarska I., Rozmus D., Sosnowiec 2017.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-05-22

Cited By /
Share

Janikowski, J. (2021). Przestępstwo poszukiwania zabytków ruchomych bez pozwolenia lub wbrew jego warunkom. Studia Prawnoustrojowe, (52). https://doi.org/10.31648/sp.6192

Jarosław Janikowski 
Instytut Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy