Urlop ojcowski w świetle przepisów prawa pracy

Katarzyna Majchrzak

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie


Abstrakt

Urlop ojcowski jest uprawnieniem pracownika-ojca, który wychowuje dziecko. Uprawnienie to nie może być przekazane żadnej innej osobie. Wymiar urlopu wynosi 2 tygodnie i jest niezależny od takich okoliczności jak: staż pracy, rodzaj umowy czy podstawa nawiązania stosunku pracy. Warunkiem jego udzielenia jest złożenie pisemnego wniosku, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Pracodawca jest zobowiązany uwzględnić wniosek pracownika. Urlop ojcowski przysługuje do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia albo 24 miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka, lecz nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 lat lub 10 lat w przypadku odroczenia obowiązku szkolnego.

W okresie urlopu ojcowskiego pracownikowi przysługuje zasiłek macierzyński. Pracownik-ojciec w okresie urlopu ojcowskiego korzysta z wielu uprawnień pracowniczych związanych ze szczególną ochroną trwałości stosunku pracy.


Słowa kluczowe:

Urlop ojcowski, rodzina, opieka, dziecko, zasiłek macierzyński


Literatura
Gwarek A., Zwiększenie uprawnień rodzicielskich, Służba Pracownicza 2010, nr 1.
Kumor-Jezierska E., Komentarz do § 21 rozporządzenia w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków, w: Prawo pracy. Rozporządzenia. Komentarz, red. K.W. Baran, 2020 [baza danych LEX].
Lasocki T., Zasada równości płci w dostępie do zasiłku macierzyńskiego, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2011, nr 6.
Latos-Miłkowska M., Komentarz do art. 1823, w: Kodeks pracy. Komentarz, red. L. Florek, 2017 [baza danych LEX].
Lenart B., Uprawnienia ojcowskie, w: Urlopy rodzicielskie i zasiłki macierzyńskie. Zasady przyznawania, dokumentowania i wypłacania, red. A. Kopyść, B. Lenart, R. Tonder, 2016 [baza danych Legalis].
Nałęcz M., Komentarz do art. 1823, w: Kodeks pracy. Komentarz, red. K. Walczak, 2020 [baza danych Legalis].
Patulski W., Kamińska-Pietnoczko A., Komentarz do art. 1823, w: Kodeks pracy. Komentarz, red. K. Muszalski, 2019 [baza danych Legalis].
Podgórska M., Urlop ojcowski w pytaniach i odpowiedziach, Służba Pracownicza 2011, nr 7.
Rączka K., Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem, w: Kodeks pracy. Komentarz, red. M. Gersdorf, K. Rączka, M. Raczkowski, Warszawa 2014.
Serafin K., Prawo do urlopu ojcowskiego w polskiej regulacji prawnej, Zeszyty Prawnicze UKSW 2010, nr 10.1.
Sobczyk A., Komentarz do art. 1823, w: Kodeks pracy. Komentarz, red. A. Sobczyk, 2020 [baza danych Legalis].
Świątkowski A. M., Komentarz do art. 1823, w: Kodeks pracy. Komentarz, red. A. M. Świątkowski, 2018 [baza danych Legalis].
Włodarczyk M., Komentarz do art. 1823, w: Kodeks pracy. Komentarz, red. K.W. Baran, 2020 [baza danych LEX].
Tymorek K., Zasiłki i urlopy, Służba Pracownicza 2011, nr 3.
Wratny J., Komentarz do art. 1823, w: w: Kodeks pracy. Komentarz, red. J. Wratny, 2016 [baza danych Legalis].
Pobierz


Opublikowane
2021-05-22

Cited By /
Share

Majchrzak, K. (2021). Urlop ojcowski w świetle przepisów prawa pracy. Studia Prawnoustrojowe, (52). https://doi.org/10.31648/sp.6237

Katarzyna Majchrzak 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie