Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11 stycznia 2018 r., sygn. akt II OSK 1103/17

Gloss to the decision of the Supreme Court’s of 11 January 2018 (II OSK 1103/17)

Sławomir Łukasz Zwolak

Wyższa Szkoła Administracji w Stalowej Woli


Abstrakt

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 11 stycznia 2018 r., o sygn. II OSK 1103/17, stwierdził, że decyzja nakazująca rozbiórkę części obiektu budowlanego nie może zostać uznana za niewykonalną z powodu, że jej wykonanie wywoła niekorzystne skutki ekonomiczne dla strony lub spowoduje trudności w wykorzystaniu urządzeń technicznych. Wydanie nakazu rozbiórki części obiektu budowlanego, pozwala na precyzyjne oznaczenie zakresu obowiązku rozbiórki i dopasowania go w adekwatny sposób do przedmiotu samowoli budowlanej, z pozostawieniem części obiektu wybudowanego zgodnie z prawem.


Słowa kluczowe:

rozbiórka obiektu budowlanego, niewykonalność decyzji administracyjnej, inwestor, samowola budowlana


Adamiak B., Nieważność decyzji w ogólnym postępowaniu administracyjnym, [w:] K. Podgórski (red.), Zagadnienia proceduralne w administracji, UŚ, Katowice 1984.   Google Scholar

Adamiak B., Borkowski J., Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, LexisNexis, Warszawa 2006.   Google Scholar

Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2014.   Google Scholar

Babiel T.B., Nadzór budowlany Kompetencje organów administracji. Wzory, akty prawne, C.H. Beck, Warszawa 2001.   Google Scholar

Babiel T. B., Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego, „Monitor Prawniczy” 2002, nr 8.   Google Scholar

Baryłka J., Nakazy rozbiórki jako forma inżynierii bezpieczeństwa obiektów budowlanych w praktyce działania organów nadzoru budowlanego, [w:] referat na Ogólnopolskiej Konferencji „Problemy techniczno-prawne utrzymania obiektów budowlanych”, GUNB, Warszawa 2013   Google Scholar

Borkowski J., Komentarz do art. 156, [w:] J. Borkowski (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Wyd. Prawnicze, Warszawa 1989.   Google Scholar

Cherka M., Górecki W., Samowola budowlana w polski prawie budowlanym, Warszawa 2013.   Google Scholar

Dziedzic-Bukowska J., Jaworski J., Sosnowski P., Leksykon prawa budowlanego, planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.   Google Scholar

Janowicz Z., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, PWN, Warszawa 1999.   Google Scholar

Kurzępa B., Prawo budowlane. Komentarz do ustawy i orzecznictwo, TNOiK, Toruń 2008.   Google Scholar

Niewiadomski Z., Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego w świetle aktualnych rozwiązań prawnych, [w:] Z. Niewiadomski (red.), Prawna regulacja procesu inwestycyjno--budowlanego. Uwarunkowania – bariery – perspektywy, LexisNexis, Warszawa 2009.   Google Scholar

Radziszewski E., Prawo budowlane. Przepisy i komentarz, LexisNexis, Warszawa 2006.   Google Scholar

Rypina M., Komentarz do art. 48, [w:] M. Wierzbowski, A. Plucińska-Filipowicz (red.), Prawo budowlane. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.   Google Scholar

Serafin S., Prawo budowlane. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2006.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-12-29

Cited By /
Share

Zwolak, S. Łukasz. (2021). Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11 stycznia 2018 r., sygn. akt II OSK 1103/17: Gloss to the decision of the Supreme Court’s of 11 January 2018 (II OSK 1103/17). Studia Prawnoustrojowe, (54). https://doi.org/10.31648/sp.6239

Sławomir Łukasz Zwolak 
Wyższa Szkoła Administracji w Stalowej Woli