Wsparcie warsztatu pracy producenta rolnego, zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020

Marcin Kazimierczuk

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie


Abstrakt

Artykuł koncentruje się na analizie rozwiązań normatywnych zawartych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 odnośnie instrumentu pomocy o nazwie „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie czy i w jakim stopniu wymieniona forma wsparcia  zapewnia trwałość gospodarowania producenta rolnego. Analizowane działanie PROW 2014-2020 realizowane jest w ramach dwóch operacji, tj. ograniczania możliwości rozszerzania się afrykańskiego pomoru świń (ASF) oraz ochrony produkcji rolnej przed skutkami niekorzystnych zjawisk pogodowych. Stworzenie w tych przypadkach sprzyjających warunków finansowych oraz wprowadzenie jasnych regulacji prawnych, przyczynia się do wzrostu zainteresowania rolników przyjmowaniem określonych postaw wobec aktywnego zarządzania ryzykiem działalności rolniczej, a tym samym do zwiększenia ich odporności na pojawiające się sytuacje kryzysowe. Narzędzie to wpływa w znaczący sposób na ochronę warsztatu producentów rolnych. Na podstawie analizy materiału badawczego przedstawione zostały wnioski końcowe wskazujące na ewentualne zalecenia, które należy wdrożyć projektując założenia przyszłej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027.


Słowa kluczowe:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, pomoc finansowa, afrykański pomór świń, spółki wodne, inwestycje, gospodarstwo rolne


Błażejczyk P., Kazimierczuk M., Wymagania dotyczące posiadania nieruchomości rolnych w wybranych działaniach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, „Studia Prawnoustrojowe” 2018, nr 39.   Google Scholar

Budzinowski R., Przyrodniczo-techniczny czynnik rozwoju prawa rolnego, „Przegląd Prawa Rolnego” 2006, nr 1.   Google Scholar

Cybulska A., Ćwiek P., Osuch-Chacińska L., Nowe prawo wodne, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.   Google Scholar

Filipek K., Michalski P., Kucharski M., Nowe prawo wodne, Beck Info Biznes, Warszawa 2018.   Google Scholar

Giemza K., Kształtowanie się współczesnego modelu europejskiego rolnictwa a kwestia agrarna, [w:] P. Litwiniuk (red.), Kwestia agrarna. Zagadnienia prawne i ekonomiczne, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Warszawa 2016.   Google Scholar

Giemza K., Wdrożenie funduszy europejskich w polskim rolnictwie na przykładzie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, „Studia z Polityki Publicznej” 2017, nr 3.   Google Scholar

Jeżyńska B., Producent rolny jako przedsiębiorca, Wyd. UMCS, Lublin 2008.   Google Scholar

Jurcewicz A., Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej, [w:] P. Czechowski (red.), Prawo rolne, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.   Google Scholar

Jurcewicz A., Kozłowska B., Tomkiewicz E., Wspólna polityka rolna. Zagadnienia prawne, LexisNexis, Warszawa 2007.   Google Scholar

Kazimierczuk M., Trwałość warsztatu pracy producenta rolnego jako cel wsparcia w ramach wybranych działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020, „Przegląd Prawa Rolnego” 2020, nr 1.   Google Scholar

Kazimierczuk M., Wsparcie inwestycji przywracających potencjał produkcji rolnej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020 (rozwiązania prawne i praktyka), „Studia Prawnoustrojowe” 2021, nr 51.   Google Scholar

Kuś A., Rodzaje kompetencji Unii Europejskiej a unijna polityka podatkowa, „Studia z Polityki Publicznej” 2014, nr 2.   Google Scholar

Lipińska I., Prawna ochrona unijnego rynku rolnego w oparciu o nadzwyczajne środki wparcia, „Przegląd Prawa Rolnego” 2017, nr 1.   Google Scholar

Lipińska I., Prawne aspekty zarządzania ryzykiem w działalności rolniczej, Poltext, Warszawa 2019.   Google Scholar

Lipińska I., Prawne determinanty bioasekuracji zwierząt gospodarskich w Unii Europejskiej i Polsce, [w:] P. Litwiniuk (red.), Integracja europejska jako determinanta polityki wiejskiej. Aspekty prawne, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Warszawa 2017.   Google Scholar

Litwiniuk P., Pozycja samorządu województwa w zakresie wdrażania działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich, [w:] P. Litwiniuk (red.), Samorząd terytorialny w procesie rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich, Inst. Prawa Ustrojowego, Warszawa 2015.   Google Scholar

Litwiniuk P., Program Rozwoju Obszarów Wiejskich jako dokument programowy i źródło prawa rolnego, Warszawa 2018.   Google Scholar

Mickiewicz A., Mickiewicz B., Charakterystyczne cechy nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, „Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu” 2014, t. XVII.   Google Scholar

Niewiadomski A., Polityka rozwoju obszarów wiejskich, [w:] P. Czechowski (red.), Prawo rolne, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.   Google Scholar

Prutis S., Dobór instrumentów prawnych służących wsparciu rozwoju obszarów wiejskich, „Studia Iuridica Agraria” 2009, t. VII.   Google Scholar

Rakoczy B., Wybrane problemy prawa wodnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.   Google Scholar

Rembisz W., Kwestie ryzyka, cen, rynku, interwencji i stabilności dochodów w rolnictwie, Wizja Press, Warszawa 2013.   Google Scholar

Spychalski M., Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej na rozwój sektora rolnego i obszarów wiejskich w Polsce – przewidywane korzyści i koszty w pierwszych latach członkostwa, „International Journal of Management and Economics” 2004, vol. 16.   Google Scholar

Stankiewicz D., Polityka rozwoju rolnictwa i wsi, „Studia BAS” 2008, nr 12.   Google Scholar

Stoksik J., Projektowanie pomocy unijnej w dziedzinie polityki rozwoju obszarów wiejskich, „Studia Iuridica Agraria” 2013, t. XI.   Google Scholar

Tomkiewicz E., Bocheński M., Polityka rozwoju obszarów wiejskich w perspektywie lat 2014–2020 w kontekście nowych wyzwań, „Studia Iuridica Agraria” 2012, t. X.   Google Scholar

Wigier M., Analiza efektów realizacji polityki rolnej wobec rolnictwa i obszarów wiejskich, Inst. Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2011.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-12-29

Cited By /
Share

Kazimierczuk, M. (2021). Wsparcie warsztatu pracy producenta rolnego, zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020. Studia Prawnoustrojowe, (54). https://doi.org/10.31648/sp.6303

Marcin Kazimierczuk 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie