Wybrane zagadnienia statusu podatnika jako podmiotu indywidualnego właściwego czynu zabronionego z art. 54 Kodeksu karnego skarbowego

Kamil Frąckowiak

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Prawa i Administracji


Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest określenie granic desygnatu „podatnik” jako podmiotu czynu zabronionego z art. 54 k.k.s., a w konsekwencji wyznaczenia zakresu odpowiedzialności karnej przez pryzmat tego ustawowego znamienia. Na gruncie prawa karnego skarbowego, podatnikiem jest jedynie ten, czyj obowiązek podatkowy ma swe źródło w przepisach ustawy podatkowej, określających zobowiązany podmiot oraz przedmiot i stawkę opodatkowania. W praktyce orzeczniczej jak i doktrynie prawa karnego skarbowego ujawniły się dwa poglądy odnośnie zagadnienia powiązania podmiotu z przedmiotem opodatkowania czy za podatnika można uznać sprawcę prowadzącego nielegalną działalność gospodarczą.

Autor  dochodzi do wniosku, że ograniczenie odpowiedzialności karnej z art. 54 k.k.s. jedynie do działalności legalnej, kreuje nieakceptowalną sytuację lepszego traktowania osób, które dokonywały czynności wobec uzyskanych nielegalnie wyrobów, od tych, które je wykonywały wobec wyrobów, które takich cech „nielegalności” nie posiadają. Tym samym na gruncie prawa karnego skarbowego okoliczność posiadania statusu podatnika w rozumieniu prawa podatkowego powinna rodzić odpowiednią odpowiedzialność karną m.in. za czyn zabroniony z art. 54 k.k.s..


Słowa kluczowe:

podatek VAT, akcyza, przestępstwo skarbowe, uchylanie się od opodatkowania, paserstwo, przemyt


Wykaz literatury
Bartosiewicz A., VAT. Komentarz, 2014 r., Lex/el.
Bartosiewicz A., Kubacki R., Kodeks karny skarbowy. Przestępstwa i wykroczenia podatkowe oraz dewizowe, Warszawa 2010 r.
Gardocki L., Prawo karne, Warszawa 2019 r.
Grzegorczyk T., Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2009 r.
Konarska-Wrzosek V., Oczkowski T., Skorupka J., Prawo i postępowanie karne skarbowe, Warszawa 2010 r.
Łabuda G. [w:] P. Kardas, G. Łabuda, T. Razowski, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, WKP 2017 r.
Martini J., Skorupa P., Wojda M., VAT Komentarz, 2014 r., Legalis/el.
Matarewicz J., Ustawa o podatku od towarów i usług. Komentarz aktualizowany, Gdańsk 2020 r.
Oczkowski T., Karnoprawna ocena przemytu papierosów, Prokuratura i Prawo nr 9, 2010 r.
Parulski S., Akcyza. Komentarz, Warszawa 2016 r., LEX/el.
Prusak F. (w:) System Prawa Karnego, t. 11, 2017 r.
Sepioło-Jankowska I., Prawo i postępowanie karne skarbowe, Warszawa 2017 r.
Wilk L., Zagrodnik J., Kodeks karny skarbowy. Komentarz, 2021 r.
Pobierz


Opublikowane
2021-05-22

Cited By /
Share

Frąckowiak, K. (2021). Wybrane zagadnienia statusu podatnika jako podmiotu indywidualnego właściwego czynu zabronionego z art. 54 Kodeksu karnego skarbowego. Studia Prawnoustrojowe, (52). https://doi.org/10.31648/sp.6368

Kamil Frąckowiak 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Prawa i Administracji