Polityczne uwarunkowania współczesnego systemu ochrony prawnej dziedzictwa kulturalnego w Polsce – wybrane zagadnienia

Rafał Kania

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
http://orcid.org/0000-0003-2900-6695


Abstrakt

System ochrony dziedzictwa kulturowego, jako jedna z polityk publicznych, jest oparty na podstawach ideologicznych akceptowanych przez większość społeczeństwa. Swoje odzwierciedlenie znajduje w rozwiązaniach prawnych przyjmowanych przez ustawodawcę, wprowadzanych następnie w życie przez organy władzy publicznej. W konsekwencji o jego skuteczności decyduje zarówno sfera normatywna, jak i praktyczna. Przedmiotem artykułu jest analiza podstaw politycznych i prawnych ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce.
Arystoteles, Metafizyka, tłum. K. Leśniak, Warszawa 1984.   Google Scholar

Bauman Z., Kultura jako praxis, tłum. J. Konieczny, Warszawa 2012.   Google Scholar

Burke E., Rozważania o rewolucji we Francji, tłum. D. Lachowska, Warszawa 2008.   Google Scholar

Chmaj M., Konstytucyjne podstawy ochrony dóbr kultury, [w:] T. Gardocka, J. Sobczak (red.), Prawna ochrona dóbr kultury, Toruń 2009.   Google Scholar

Dettloff P., Odbudowa i restauracja zabytków architektury w Polsce w latach 1918–1930. Teoria i praktyka, Kraków 2006.   Google Scholar

Dobosz P., Ewoluujące prawne formy ochrony zabytków w Polsce, [w:] K. Zeidler, (red.), Prawo ochrony zabytków, Warszawa–Gdańsk 2014.   Google Scholar

Gerecka-Żołyńska A., Realizacja międzynarodowych standardów ochrony dziedzictwa kulturalnego w polskiej ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2007, r. LXIX.   Google Scholar

Hall E.T., Poza kulturą, tłum. E. Goździak, Warszawa 2001.   Google Scholar

Kowalska S., Dziedzictwo kulturowe w świetle wybranych regulacji i implikacji prawa międzynarodowego, [w:] S. Kowalska (red.), Dziedzictwo kulturowe – aksjologia i transgraniczność, Poznań–Kalisz 2018.   Google Scholar

Kroeber A., Przyczynowość w dziedzinie kultury, [w:] idem, Istota kultury, tłum. P. Sztompka, Warszawa 2002.   Google Scholar

Marcinkowska M., Prawo ochrony dziedzictwa kultury jako dziedzina prawa międzynarodowego, [w:] K. Zeidler (red.), Prawo ochrony zabytków, Warszawa–Gdańsk 2014.   Google Scholar

Nowicka E., Świat człowieka – świat kultury, Warszawa 2000.   Google Scholar

Przyborowska-Klimczak A., Rozwój ochrony dziedzictwa kulturalnego w prawie międzynarodowym na przełomie XX i XXI w., Lublin 2011.   Google Scholar

Sarnecki P., Komentarz do art. 5, [w:] L. Garlicki, M. Zubik (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 1, wyd. drugie, Warszawa 2016.   Google Scholar

Sługocki J., Opieka nad zabytkiem nieruchomym. Problemy administracyjnoprawne, Warszawa 2014.   Google Scholar

Tocqueville A., O demokracji w Ameryce, tłum. M. Król, Warszawa 1976.   Google Scholar

Zeidler K., Prawo ochrony dziedzictwa kultury, Warszawa 2007.   Google Scholar

Zeidler K., Prawo ochrony dziedzictwa kultury jako nowa gałąź prawa, [w:] K. Zeidler (red.), Prawo ochrony zabytków, Warszawa–Gdańsk 2014.   Google Scholar

Zeidler K. (red.), Leksykon prawa ochrony zabytków. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2010.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-03-31

Cited By /
Share

Kania, R. (2021). Polityczne uwarunkowania współczesnego systemu ochrony prawnej dziedzictwa kulturalnego w Polsce – wybrane zagadnienia. Studia Prawnoustrojowe, (51). https://doi.org/10.31648/sp.6391

Rafał Kania 
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
http://orcid.org/0000-0003-2900-6695