Rozpoczęcie biegu terminu przedawnienia roszczenia z art. 299 § 1 Kodeksu spółek handlowych w kontekście zachowania przez wierzyciela należytej staranności w dochodzeniu roszczeń

Anna Nowakowska

University of Silesia in Katowice
http://orcid.org/0000-0003-2753-8866


Abstrakt

Prawidłowe oznaczenie rozpoczęcia biegu terminu przedawnienia roszczeń wierzyciela spółki przeciwko członkom jej zarządu ma doniosłe znaczenie praktyczne. Na podstawie art. 299 § 1 k.s.h. w zw. z art. 4421 § 1 k.c., może to nastąpić w oderwaniu od rzeczywistego momentu powzięcia przez niego wiedzy o bezskuteczności egzekucji wobec spółki. Celem niniejszego artykułu była analiza bezczynności lub zwłoki wierzyciela spółki z o.o. w dochodzeniu roszczeń z perspektywy dochowania należytej staranności, a także przedstawienie podstawowego modelu należytej staranności, który może znaleźć zastosowanie przy ocenie działań poszkodowanego wierzyciela i obliczaniu początku terminu przedawnienia jego roszczeń. Przeprowadzone rozważania pozwoliły na wyciągnięcie wniosku, że  negatywnymi następstwami zaniechania wierzyciela są zwolnienie członka zarządu z odpowiedzialności na podstawie art. 299 k.s.h. (w przypadku, gdy wierzyciel nie podjął w odpowiednim czasie egzekucji przeciwko spółce, choć egzekucja była możliwa) oraz rozpoczęcie biegu terminu przedawnienia w dacie wcześniejszej niż moment faktycznego uzyskania informacji o bezskuteczności egzekucji wobec spółki.


Słowa kluczowe:

termin przedawnienia roszczeń, należyta staranność, dochodzenie roszczeń, odpowiedzialność członków zarządu spółki


Dolnicki B., Local Government, Warsaw 2019.   Google Scholar

Kielan J., Organization and functioning of other forms of pre-school education, Warsaw 2011.   Google Scholar

Kurzyna-Chmiel D., Education as a public task, Warsaw 2013.   Google Scholar

Kurzyna-Chmiel D., The Foreigners’ Right to Learn – the Analysis of National Legal Solutions in the Area of the Education System, „Studies in Law and Administration System” 2020, issue 47.   Google Scholar

Lipowicz I., Local Governments in the 21 Century, Warsaw 2019.   Google Scholar

Pilich M., The Act on the Education System. Commentary, Warsaw 2015.   Google Scholar

Skrzydło-Niżnik I., The Model of the Local Government System in Poland against the Background of Administrative Law, Cracow 2007.   Google Scholar

Szczechowicz A., A Few Comments on the Responsibility of Public Authorities in Poland, „Studies in Law and Administration System” 2019, issue 43.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-03-31

Cited By /
Share

Nowakowska, A. (2021). Rozpoczęcie biegu terminu przedawnienia roszczenia z art. 299 § 1 Kodeksu spółek handlowych w kontekście zachowania przez wierzyciela należytej staranności w dochodzeniu roszczeń. Studia Prawnoustrojowe, (51). https://doi.org/10.31648/sp.6397

Anna Nowakowska 
University of Silesia in Katowice
http://orcid.org/0000-0003-2753-8866