Kilka refleksji w kwestii prawa pracodawcy do zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej

Janusz Wiśniewski

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
http://orcid.org/0000-0002-7795-3868


Abstrakt

Analiza zagadnienia prawa pracodawcy do zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, uwzględnia aktualny stan prawny wyznaczony ustawą z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. Problematyka ta dotychczas w literaturze zarówno prawa pracy jak i prawa gospodarczego nie była przedmiotem bliższej analizy. Stąd celowym wydawało się podjęcie próby odpowiedzi na pytanie, w jakim zakresie mechanizmy wkodowane w tę regulację umożliwiają racjonalne korzystanie przez pracodawcę z instytucji zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej. Z poczynionych rozważań wynika, iż art. 22 ustawy Prawo przedsiębiorców nie ma przymiotu przepisu kompletnego, zatem uzasadnionym de lege lata wydaje się stanowisko, że w sprawach w nim nieuregulowanych, odnoszących się zwłaszcza do praw i obowiązków pracownika i pracodawcy w przypadku zakończenia korzystania z urlopów związanych z rodzicielstwem.  Czy też złożenia przez pracownika wniosku dotyczącego łączenia korzystania z urlopu rodzicielskiego i urlopu wychowawczego z wykonywaniem  pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu – stosuje się przepisy Kodeksu pracy, regulujące problematykę urlopów związanych z rodzicielstwem. Przyjęcie odmiennej opcji interpretacyjnej powodowałoby, iż ogólnikowość art. 22 ustawy Prawo przedsiębiorców  mogłaby się okazać istotnym czynnikiem dysfunkcjonalnym w praktycznym stosowaniu instytucji „zawieszenia”.  W moim przekonaniu naruszona zostałaby również zasada równego traktowania pracodawców.

Zasadnym wydaje się także zwrócenie uwagi na zakres podmiotowy art. 22 ust. 2 ustawy Prawo przedsiębiorców. Ze swej strony  prezentuję zdanie, że przepis ten w sferze podmiotowej, odnosi się w zasadzie do pracodawców, którzy w świetle art. 7 ust. 1 zdanie drugie komentowanej ustawy, mają status mikroprzedsiębiorcy.   Należy jednocześnie podkreślić, że instytucja „zawieszenia”  służy bezpośrednio interesom pracodawcy, chociaż ma też wkodowane mechanizmy ochrony interesów pracownika. Ochrona interesów pracownika wynika zwłaszcza z art. 22 ust. 2 zdanie 2 ustawy Prawo przedsiębiorców, który stanowi że w przypadku zakończenia korzystania z urlopów lub złożenia przez pracownika wniosku dotyczącego łączenia korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu, pracownik ma prawo do wynagrodzenia jak za przestój, określonego przepisami prawa pracy, do zakończenia okresu zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.


Słowa kluczowe:

przedsiębiorca, pracodawca, działalność gospodarcza, zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, urlopy związane z rodzicielstwem, przestój, wynagrodzenie za przestój, zasiłek macierzyński


Dobaczewska A., Pawłowski A., Wolska H., Nowe prawo przedsiębiorców, Warszawa 2018.   Google Scholar

Godlewska-Bujok B., Uprawnienia związane z rodzicielstwem – nowa odsłona, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2015, nr 9.   Google Scholar

Kosikowski C., Etel M., Nowe prawo działalności gospodarczej, Białystok 2014.   Google Scholar

Kosikowski C., Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2019.   Google Scholar

Lubeńczuk G., Wołoszyn-Cichocka W., Zdyb M., Prawo przedsiębiorców. Komentarz, Warszawa 2019.   Google Scholar

Pawłowski A., Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, [w:] A. Pawłowski (red.), Leksykon prawa gospodarczego publicznego, Warszawa 2005.   Google Scholar

Prusinowski P., Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia, [w:] K.W. Baran (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2018.   Google Scholar

Waligórski M.A., Prawo przedsiębiorcy do zawieszenia i wznawiania wykonywania działalności gospodarczej, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2009, nr 8.   Google Scholar

Wierzbowski M., Bielecki L., Horubski K., Konstytucja dla biznesu. Komentarz, Warszawa 2019.   Google Scholar

Zdyb M., Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, 2013, LEX.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-03-31

Cited By /
Share

Wiśniewski, J. (2021). Kilka refleksji w kwestii prawa pracodawcy do zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej. Studia Prawnoustrojowe, (51). https://doi.org/10.31648/sp.6403

Janusz Wiśniewski 
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
http://orcid.org/0000-0002-7795-3868