Pomniejszenie podstawy wymiaru emerytury powszechnej kobiet urodzonych w latach 1949-1952 pobierających emeryturę wcześniejszą

Celina Siermińska-Warczak

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy


Abstrakt

W dniu 01.01.2013 r. wszedł w życie przepis art. 25 ust. 1b ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Przepis ten przewiduje obniżenie wymiaru emerytury przyznawanej po osiągnięciu wymaganego wieku emerytalnego o sumę kwot pobranych przez ubezpieczonego wcześniejszych emerytur. Niniejszy artykuł ukazuje problem w stosowaniu powyższych regulacji wobec kobiet urodzonych w latach 1949-1952, które pobierały wcześniejsze emerytury i prawo do emerytury w wieku powszechnym nabyły przed 01.01.2013 r., lecz wniosek o ustalenie prawa do emerytury złożyły po tej dacie. W artykule dokonano analizy dotychczasowego orzecznictwa Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego w tej materii, jak również poddano przedmiotowe regulacje ocenie pod kątem zgodności z postanowieniami Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.


Słowa kluczowe:

wcześniejsze emerytury, pomniejszenie podstawy wymiaru emerytury kobiety urodzone w latach 1949-1952, ustawa emerytalna


• Antonów K., Obliczanie wysokości emerytury na podstawie art. 26 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w stosunku do ubezpieczonego, który miał ustalone prawo do emerytury przed zgłoszeniem wniosku o emeryturę z art. 27 tej ustawy. Glosa do uchwały SN z dnia 19 października 2017 r., III UZP 6/17, OSP 2019, nr 1
• Augustyńska B., Przeliczenie emerytury powszechnej kobiet z rocznika 1953 r., MOPR 2020, Nr 5
• Bartnicki M., Suchacki B., Zieleniecki M., Antonów K., Emerytury i renty z FUS. Emerytury pomostowe. Okresowe emerytury kapitałowe. Komentarz, Warszawa 2014
• Dzienisiuk D., Zmniejszenie podstawy obliczenia emerytury o kwotę wcześniej pobranych emerytur – uwagi o art. 25 ust. 1b ustawy emerytalnej, Ubezpieczenia społeczne, Teoria i praktyka, 2016, nr 3, https://www.zus.pl/documents/10182/623217/Dzienisiuk/be7773e1-506e-43be-bf6b-84f3099d76f9
• Garlicki L., Hofmański P., Wróbel A., Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Komentarz do artykułów 19–59 oraz Protokołów dodatkowych. Tom II. Komentarz, Warszawa 2010
• Gudowska G., Ślebzak K. (red.), Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Komentarz, Warszawa 2013
• Jędrasik-Jankowska I, Prawo do emerytury z ubezpieczenia i zabezpieczenia społecznego. Komentarz do ustaw z orzecznictwem, wyd. II, Warszawa 2019
• Lis-Staranowicz D., Wojciechowicz J., Stosowanie Konstytucji RP przez sądy na przykładzie art. 25 ust. 1b ustawy o emeryturach i rentach, Gdańskie Studia Prawnicze, Tom XL, 2018, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3475/2800
• Pysiak A., Problem konstytucyjności skonsumowanego kapitału początkowego wcześniejszych emerytek urodzonych w latach 1949–1953, Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej 2014
• Romańska M., Pozainstancyjne środki ochrony prawnej, 2013
• Ślebzak K., Niektóre uwagi na tle zmian w prawie emerytalnym wprowadzonych ustawą z dnia 11 maja 2012 r., PiZS 2012, nr 7
Pobierz


Opublikowane
2021-05-22

Cited By /
Share

Siermińska-Warczak, C. (2021). Pomniejszenie podstawy wymiaru emerytury powszechnej kobiet urodzonych w latach 1949-1952 pobierających emeryturę wcześniejszą. Studia Prawnoustrojowe, (52). https://doi.org/10.31648/sp.6421

Celina Siermińska-Warczak 
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy